\"Органи фінансового контролю\" icon

"Органи фінансового контролю"Название"Органи фінансового контролю"
Дата конвертации15.09.2012
Размер144.64 Kb.
ТипДокументы

“Органи фінансового контролю”
ПЛАН

вступ

1. Характеристика органів, які здійснюють фінансовий контроль

2. Види економічного контролю та організації,

які його проводять

Висновки

Список використаної літератури

вступ


Фінансовий контроль – одна з найважливіших функцій державного управління. Його призначення полягає у сприянні реалізації фінансової політики держави, забезпеченні процесу формування і ефективного використання фінансових ресурсів у всіх ланках фінансової системи. Об’єктом фінансового контролю є всі господарські операції, які здійснюються з використанням коштів на цілі економічного і соціального розвитку.

Оскільки фінансові ресурси не є невичерпними, то виникає органічна необхідність у існуванні фінансового контролю, який спрямований, передусім, на раціональне використання бюджетних коштів і коштів централізованих і децентралізованих фондів цільового призначення, фінансової дисципліни в господарських структурах.

Як специфічна об’єктивно необхідна функція держа­ви контроль розподіляється між різними частинами еко­номічної системи відповідно до місця їх у цій системі і з урахуванням особливостей сфер суспільного життя, в яких вона здійснюється. На сучасному етапі стратегічна лінія розвитку політичної системи суспільства полягає у вдосконаленні демократії, у більш повному здійсненні самоуправління народу на підставі активного і дійового впливу трудящих у вирішенні питань державного і гро­мадського життя.

Розвиток вільного економічного підприємництва з різними формами власності в Україні зумовив формування нового виду економічного контролю – незалежного аудиторського. На відміну від фінансового контролю, який здійснюється від імені держави різними контролюючими органами, аудиторський контроль проводять незалежні організації на договірних засадах. Спочатку аудит був лише знаряддям перевірки і підтвердження достовірності бухгалтерських документів і звітів, а потім він став системно орієнтованим видом у фінансовому контролі.


^ 1. Характеристика органів,

які здійснюють фінансовий контроль

Функції фінансового контролю поширюються на еко­номічну діяльність усіх ланок народного господарства. За організаційними формами фінансовий контроль в Ук­раїні поділяють на державний, муніципальний, незалеж­ний і контроль власника.

Державні органи, які здійснюють функції економіч­ного контролю, такі: Фонд державного майна України, Міністерство економіки України, Міністерство фінансів України, Міністерство праці України, Міністерство ста­тистики України, Національний банк України.


Спеціалізовані органи контролю – Державний комі­тет України по стандартизації, метрології та якості про­дукції (Держстандарт України), Державна інспекція України по захисту прав споживача, Державна інспек­ція України по контролю за цінами.

Муніципальний контроль – місцеві Ради народних депутатів та їх комісії.

Незалежний контроль – аудиторський, створюється на госпрозрахункових засадах.

Контроль власника – внутрішньосистемний, внутріш­ньогосподарський.

Організаційні форми фінансового контролю в Украї­ні подано на рис. 1.

^ Міністерство економіки України контролює виконан­ня планів економічного і соціального розвитку держави, затверджених Верховною Радою України, виявляє від­хилення від заданих параметрів розвитку окремих галу­зей народного господарства та вживає заходів щодо за­побігання їм.

^ Міністерство фінансів України та його місцеві органи здійснюють контроль за своєчасним виконанням підпри­ємствами і організаціями зобов’язань перед бюджетом по внесках платежів (податки на прибуток (доход), до­даткову вартість, заробітну плату працівників та ін.). Контролює правильне і економне витрачання бюджетних коштів, а також додержання фінансової дисципліни ор­ганізацій, що перебувають на державному бюджеті. Здій­снює свої функції Міністерство фінансів України через Головну державну податкову інспекцію і Державну конт­рольно-ревізійну службу в Україні.

Головна державна податкова інспекція Міністерства фінансів України та її органи на місцях контролюють до­держання законодавства про податки, правильність об­числення, повноту і своєчасність внесення до бюджету податків та інших платежів, встановлених законодавст­вом України.

Фонд державного майна України (далі Фонд) є дер­жавним органом, який здійснює державну політику в сфе­рі приватизації державного майна, виступає орендодав­цем майнових комплексів, що є загальнодержавною влас­ністю. Підпорядкований він у своїй діяльності і підзвіт­ний Верховній Раді України.

Основними завданнями Фонду є:

 • захист майнових прав України на її території та за кордоном;

 • реалізація прав розпорядження майном державних підприємств у процесі приватизації їх, створення спіль­них підприємств;

 • здійснення повноважень щодо організації та прове­дення приватизації майна підприємств, яке перебуває у загальнодержавній власності, а також щодо орендо­давця майна державних підприємств і організацій, Їхніх структурних підрозділів;

 • сприяння процесові демонополізації економіки і ство­ренню умов для конкуренції виробників.

Мал. 1. Організаційні форми фінансового контролю в Украї­ні


Державна контрольно-ревізійна служба в Україні та її органи на місцях контролюють додержання фінансової дисципліни підприємствами і організаціями за терито­ріальним поділом витрачання коштів із державного бюд­жету на соціальні потреби, утримання органів держав­ного управління та ін.

^ Міністерство праці України контролює додержання законодавства з питань праці та заробітної плати в га­лузях народного господарства, тарифних угод з оплати праці механізму регулювання фонду оплати праці. Крім того, Мінпраці України розробляє і затверджує норма­тивні документи з питань регулювання зайнятості насе­лення, використання праці та її оплати.

^ Міністерство статистики України контролює за да­ними звітності збалансованість ринку товарами, виконан­ня програм економічного і соціального розвитку держави і окремих регіонів, наявність товарних, матеріальних, тру­дових та інших ресурсів, необхідних для населення і роз­витку народного господарства, здійснює вибіркові конт­рольні переписи ресурсів тощо.

Урядом України надано право Мінстату України здійснювати контроль за виконанням міністерствами, державними комітетами і відомствами, концернами, асо­ціаціями, а також підпорядкованими їм підприємствами і об’єднаннями законодавства і нормативних актів з пи­тань статистики, обліку і звітності, забезпечення досто­вірності державної звітності, давати обов’язкові для ви­конання вказівки з усунення виявлених недоліків. Крім того, Мінстат України має право одержувати від органів управління, підприємств і об’єднань статистичну і бухгал­терську звітність та пояснення до неї незалежно від форм власності; перевіряти первинну документацію і достовір­ність звітних даних; вимагати письмових пояснень та ін­ших матеріалів з приводу виявлених порушень, давати обов’язкові для виконання настанови про усунення пору­шень звітної дисципліни, а також про проведення в не­обхідних випадках ревізій фінансово-господарської діяль­ності підприємств, об’єднань і організацій.

^ Національний банк України згідно з статутом і За­коном України про банки і банківську діяльність контро­лює наявність грошей в обігу, використання кредитів за цільовим призначенням, додержання касової дисципліни, правил розрахунків у народному господарстві та інших операцій підприємцями, покладених на банки в умовах ринкових відносин, а також витрачання коштів з держав­ного бюджету, здійснює емісію грошей та регулює грошо­ві відносини у державі. Крім того, він контролює діяль­ність комерційних банків, реєструє їх, одержує від них баланси, розрахунки економічних нормативів та іншу звітність, проводить ревізії, вносить пропозиції до по­ліпшення їхньої діяльності або про закриття їх, коли во­ни як акціонерні утворення порушують чинне законодав­ство. Національний банк України видає в межах своїх повноважень інструкції, положення та інші нормативні документи з касових, розрахункових, кредитних, валют­них операцій. До спеціалізованих органів економічного контролю належать державні комітети, інспекції та ін.

^ Державний комітет України по стандартизації, мет­рології та сертифікації (Держстандарт України) є цент­ральним органом виконавчої влади, підвідомчим Кабінету Міністрів України. У межах своєї компетенції він здій­снює заходи щодо стандартизації, забезпечення єдності та вірогідності вимірювань і сертифікації продукції, а та­кож координує роботу інших органів державного управ­ління з цих питань.

Головними завданнями Держстандарту України є:

 • створення системи нормативно-технічної документації, що встановлює прогресивні вимоги до розробки, вироб­ництва і використання продукції (робіт, послуг) з метою підвищення технічного рівня і якості, гарантуванням без­пеки використання, сумісності та взаємозамінюваності, охорони навколишнього середовища, ресурсозбереження, ширшого застосування мало- і безвідходних технологій, а також підвищення ролі споживача у визначенні кон­кретних характеристик продукції (робіт, послуг);

 • створення та забезпечення функціонування державної системи сертифікації продукції;

 • здійснення державного нагляду за впровадженням і додержанням вимог стандартів, технічних умов і зразків (еталонів) на продукцію (роботи, послуги) і державного метрологічного нагляду, використання прав щодо запобі­гання випуску недоброякісної продукції;

 • визначення основних напрямів і координація проведен­ня заходів міждержавного і міжнародного співробітниц­тва, пов’язаних із стандартизацією, метрологією та сер­тифікацією;

 • організація нормативно-методичного забезпечення сус­пільного виробництва з питань стандартизації, метроло­гії та сертифікації;

 • організація науково-технічної інформації в галузі стан­дартизації, метрології та сертифікації.

^ Державна інспекція України по захисту прав спожи­вачів та її органи у Республіці Крим, областях, містах і районах здійснюють державний контроль за додержан­ням підприємствами, організаціями та установами неза­лежно від форм власності й господарювання, а також громадянами Закону України про захист прав спожива­чів, інших нормативних актів з питань торгівлі та надан­ня послуг населенню; здійснює перевірку безпосередньо на підприємствах промисловості, сфери послуг, торгівлі та підприємствах громадського харчування, на базах, складах і в експедиціях незалежно від форм власності й господарювання.

^ Державна інспекція України по контролю за цінами контролює застосування цін і тарифів міністерствами, ві­домствами, державними, кооперативними, громадськими підприємствами всіх форм власності.

^ Антимонопольний комітет України запобігає моно­польному становищу на ринку підприємців, що обмежу­ють конкуренцію певного товару. В противному разі це призводить до порушення ринкових відносин у виробниц­тві і реалізації окремих видів товарів, до недоброякісної конкуренції у підприємницькій діяльності.

Муніципальний економічний контроль здійснюється відповідно до Закону України про місцеві Ради народних депутатів та місцеве регіональне самоврядування. Комісії з питань планування, бюджету і фінансів здійснюють кон­троль за виконанням планів та програм економічного і соціального розвитку і бюджету, виявляють внутрішньо­господарські резерви і додаткові доходи бюджету; конт­ролюють надходження та видатки позабюджетного фонду. До компетенції виконавчих комітетів сільських, селиш-них, міських Рад народних депутатів віднесено здійснен­ня контролю за станом обліку та звітності на підприємст­вах, в організаціях і установах, які є комунальною влас­ністю, здійснюють контроль за додержанням зобов’я­зань щодо платежів до бюджету місцевого самоврядуван­ня підприємствами і організаціями.

Державою делеговано місцевим Радам народних де­путатів та місцевому і регіональному самоврядуванню до­датково такі контрольні функції:

 • здійснювати контроль за додержанням проектів бу­дівництва об’єктів житлово-комунального господарства і виробничого призначення, а також припиняти будівни­цтво, яке здійснюється з порушенням планів забудови та затверджених проектів і може завдати шкоди навколиш­ньому середовищу;

 • призначати державні приймальні комісії, затверджу­вати акти про приймання в експлуатацію об’єктів житло­во-цивільного призначення, а також брати участь у при­йманні в експлуатацію інших об’єктів;

 • контролювати експлуатацію об’єктів комунального господарства, торгівлі і громадського харчування, побу­тового обслуговування, які є у власності підприємств та окремих громадян; припиняти експлуатацію їх в разі по­рушення екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства, скасовувати у таких випадках видані їм дозволи на створення та експлуатацію відповідних об’єк­тів.


^ 2. Види економічного контролю та організації,

які його проводять

Незалежний контроль проводять аудиторські органі­зації (фірми) на госпрозрахункових засадах за догово­рами з державними і акціонерними підприємствами, коо­перативними, орендними підприємствами і організаціями, підприємствами із спільним капіталом та ін. При цьому перевіряють стан обліку діяльності зазначених організа­цій і підприємств, відповідність звітності даним обліку, правильність утворення прибутку і своєчасність розрахун­ків з державним бюджетом, а також розподіленням при­бутку за акціями, розміром внесеного капіталу та іншими джерелами, передбаченими статутними документами і фі­нансовим планом підприємства. Результати контролю ау­диторська організація оформляє актом, експертним вис­новком або іншим документом, погодженим із замовни­ком. Крім того, аудиторська організація може давати висновки про правильність складання звітності і декла­рацій, які підприємства, кооперативи та інші організації подають фінансовим органам (податковим інспекціям).

Економічний контроль власника включає в себе внутрішньосистемний і внутрішньогосподарський.

Внутрішньосистемний економічний контроль здійсню­ють міністерства, державні комітети, концерни, асоціації, акціонерні виробничі об’єднання відповідно до законо­давчих та інших нормативних актів, якими передбачено, що комплексні ревізії і контрольні перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства проводяться за ініціативою власника, тобто органом, якому підпорядко­ване підприємство на правах власності.

Основним завданням внутрішньосистемного контролю є: контроль виконання планових завдань з виробничої і фінансово-господарської діяльності, використання мате­ріальних і фінансових ресурсів, недопущення фактів без­господарності і марнотратства; забезпечення збереження власності, правильної постановки бухгалтерського обліку і контрольно-ревізійної роботи; додержання діючого за­конодавства з виробничої і фінансово-господарської ді­яльності.

Внутрішньогосподарський економічний контроль вклю­чає контрольні функції, які здійснюються власниками під­приємств, комбінатів, організацій і установ, концернів, асоціацій відповідно до діючого законодавства. Завдан­ням внутрішньогосподарського контролю є перевірка господарських операцій у виробничих одиницях з метою недопущення перевитрат матеріальних і фінансових ре­сурсів, виконання виробничих і фінансових планів, раці­онального використання робочої сили, впровадження методів праці і прогресивної технології в бригадах, діль­ницях, цехах та інших виробничих підрозділах, забезпе­чення збереження коштів і товарно-матеріальних ціннос­тей, економного витрачання сировини і паливно-енерге­тичних ресурсів, випуску продукції високої якості, яка має попит на ринку.

Організація внутрішньогосподарського контролю від­повідно до Закону України про підприємства покладена на керівника підприємства. Згідно із затвердженим пла­ном працівники, зайняті управлінням, здійснюють систе­матичний та оперативний поточний контроль за виробни­чою і фінансово-господарською діяльністю підрозділів підприємств. За результатами контрольних перевірок ке­рівництво підприємства приймає управлінські рішення з усунення причин, які негативно впливають на діяльність підприємства.

Незважаючи на те, що сучасна модель і організація фінансового контролю наближається до загальноприйнятих у світовій практиці, проте не можна стверджувати, що вони оптимальні. Так, із переходом України на ринкові засади виникли окрім державного контролю ще й відомчий та контроль місцевих органів самоврядування. Однак всі ці ланки фінансового контролю дублюють одна іншу, тому необхідно у законодавчому аспекті раз і назавжди визначити компетенцію і сферу їх застосування.

Потребує вдосконалення організаційна структура фінансового контролю, яке, перш за все, повинне полягати у врівноваженні значимості усіх складових частин.

В даний час у державі особливо широко застосовується державний та муніципальний контроль, а незалежний контроль і контроль власника залишаються осторонь. Оскільки Україна прямує до ринкової економіки, то неминуче повинна відбутися повна децентралізація у сфері фінансового контролю.

Вже зроблені перші кроки щодо децентралізації, але ще необхідно:

 • встановити у законодавчому порядку необхідність ведення “прозорого” контролю власника;

 • підтримати розвиток аудиторської діяльності.

Щодо останньої, то фінансові органи держави повинні заохочувати суб’єктів господарської діяльності вести “приватний аудит” і зобов’язувати проводити періодично “аудит за законом”.

Не можна сказати, що аудиторська діяльність не закріплена законодавством держави. В Україні склалася ситуація, коли законодавство пішло вперед можливостей і рівня професійності аудиторів. Ніхто на себе не взяв обов’язку створити незалежний функціональний орган, який би об’єднував якомога більшу кількість сертифікованих аудиторів. Наприклад, в Росії діє Російська колегія аудиторів та Аудиторська Палата Російської федерації.

Хоча в нашій державі законодавством визначено Аудиторську Палату України, однак на практиці вона має обмежене застосування.

Отже, загалом шляхи покращення фінансового контролю в Україні можна систематизувати так:

 • забезпечення органами фінансового контролю не лише контролюючої та попереджувальної функції, а й стимулюючої, бо суб’єкти господарської діяльності самі повинні бути зацікавлені у загальному добробуті держави;

 • введення поряд із загальнодержавними органами також і децентралізовані, що дозволить максимально охопити всіх господарюючих суб’єктів;

 • розвиток і стимулювання аудиторського контролю як специфічного контролю із кваліфікованими порадами для більш ефективного функціонування.Висновки


Фінансовий контроль – одна з форм контролю з боку держави та інших уповноважених законодавством органів за закономірністю і обґрунтованістю виконання фінансових операцій з визначення результатів господарської та управлінської діяльності, створення і використання фондів фінансових ресурсів на цілі економічного і соціального розвитку держави.

Передумовою виникнення потреби у застосування фінансового контролю є обмеженість фінансових ресурсів і потреба ретельного нагляду за раціональністю їх витрачання.

В економічній практиці існує чотири види контролю у загальному його значенні:

 • державний;

 • муніципальний;

 • незалежний;

 • контроль власника.

Державний фінансовий контроль проводять органи державної влади в особі постійних комісій Парламенту, НБУ, Фонду державного майна, Міністерством економіки, Міністерством фінансів, Міністерством праці, Міністерством статистики України, ДПА, КРУ, тощо.

Муніципальний контроль здійснюють ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування.

Незалежний контроль представлений численними аудиторськими організаціями (фірмами).

Спершу даний вид контролю виник як вид перевірки фінансово – бухгалтерської звітності але згодом його специфічність і універсальність розширили масштаби застосування даного виду.

Контроль власника включає внутрісистемний та внутрігосподарський. Лише така структура фінансового контролю забезпечує охопленість всіх сфер і ланок економіки всіх суб’єктів господарської діяльності без винятку.

Не можливо переоцінити необхідність добре обдуманого і багатогранного фінансового контролю власне в даний час – коли відбулася перебудова економіки з адміністративної до ринкової моделі, але не у всіх господарюючих суб’єктів, зокрема підприємців перебудувалась радянська ментальність тобто раніше “все було в руках держави” і не було винних, а тепер кожен несе індивідуальну відповідальність і власноруч обирає свою фінансову тактику.

Існує також специфічний вид контролю – незалежний аудит, так званий контроль плюс раціональна пропозиція.

Необхідно зазначити, що в цілому фінансовий контроль держави спрямований на пошук резервів зростання фінансових ресурсів, що обов’язково має позитивне забарвлення для економіки держави.

Таким чином раціональне господарювання неможливе без застосування систематичного і діяльного контролю з боку держави за виробництвом, розподілом і споживанням суспільного продукту і використанням як живої, так і уречевленої суспільної праці.
Похожие:

\"Органи фінансового контролю\" iconЕкономічна сутність державного фінансового контролю. Суб'єкти фінансового контролю Економічна сутність державного фінансового контролю
Фінансовий контроль – одна з найважливіших функцій державного управління. Його призначення полягає у сприянні реалізації фінансової...
\"Органи фінансового контролю\" icon«Характеристика основних методів фінансового контролю»
На сучасному етапі фінансовий контроль перетерпає серйозні зміни. Це пов'язано з принципово новим характером товарно-грошових відношень...
\"Органи фінансового контролю\" icon1. Загальна характеристика стандартів державного фінансового контролю
Документування результатів контрольних заходів та їх використання й оприлюднення
\"Органи фінансового контролю\" iconФінансовий контроль
Необхідність фінансового контролю обумовлена дією економічних законів, товарно грошових відносин
\"Органи фінансового контролю\" iconРеферат на тему: Оцінка фінансового стану І фінансових результатів діяльності фірми план цілі, завдання та моделі фінансового аналізу
Фінансовий аналіз являє собою спосіб накопичення, перетворення та використання інформації фінансового характеру
\"Органи фінансового контролю\" iconЖурнал "Фінанси України" №3 за 2007 р
Розглянуто основні напрями розвитку та вдосконалення системи державного фінансового контролю в Україні, який здійснюється Рахунковою...
\"Органи фінансового контролю\" iconПоняття контрольно – ревізійної служби та її функції
Головне контрольно – ревізійне управління України стає центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної...
\"Органи фінансового контролю\" icon1. Поняття митного контролю
Проходження митного контролю є необхідною, але не достатньою умовою завершення митного оформлення (окрім митного контролю, товари...
\"Органи фінансового контролю\" iconОцінка фінансового стану І фінансових результатів діяльності фірми
Фінансовий аналіз являє собою спосіб накопичення, перетворення та використання інформації фінансового характеру
\"Органи фінансового контролю\" iconОргани учнівського самоврядування
Органи колективу — органи з виборних або уповноважених осіб, яким члени колективу доручають спільно планувати громадські справи,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы