Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» icon

Закон «Про місцеве самоврядування в Україні»НазваниеЗакон «Про місцеве самоврядування в Україні»
Дата конвертации15.09.2012
Размер51.95 Kb.
ТипЗаконЗагальна характеристика системи органів державної влади місцевого самоврядування в Україні

Місцеве самоврядування - багатогранне та комплексне політико-правове явище, яке може характеризуватися різнобічно. Аналіз Конституції України (1996 р.) дозволяє зробити висновок, що місцеве самоврядування як об'єкт конституційно-правового регулювання виступає в якості:

по-перше, відповідної засади конституційного ладу Ук­раїни,

по-друге, специфічної форми народовладдя;

по-третє, права жителів відповідної територіальної одиниці (територіальної громади) на самостійне вирішен­ня питань місцевого значення.

Згі­дно ст. 5 Конституції України народ здійснює владу безпо­середньо через органи державної влади та органи місцево­го самоврядування. З даного конституційного положення прямо випливає, що органи місцевого самоврядування не входять до єдиного державного механізму і, в силу цього, місцеве самоврядування можна розглядати як окрему фор­му реалізації народом належної йому влади. Основними формами місцевої демократії є (див. схему 1):


Згідно ст. 140 Конституції України місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через орга­ни місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, тобто через певний структурно-організаційний механізм, який іменується системою місцевого самоврядування.

Система місцевого самоврядування в структурно-організаційному плані являє собою сукупність органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та організаційних форм, за допомогою яких відповідна те­риторіальна громада або її складові частини здійснюють завдання та функції місцевого самоврядування, вирішують питання місцевого значення.

Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 5) до елементів системи місцевого самоврядування відносить:

територіальну громаду;

сільську, селищну, міську раду;

сільського, селищного, міського голову;

виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;

районні в місті ради, які створюються у містах з район­ним поділом за рішенням територіальної громади міста або міської ради;

районні та обласні ради, що представляють спільні ін­тереси територіальних громад сіл, селищ, міст;

органи самоорганізації населення.

У структурі системи місцевого самоврядування можна виділити два основних елементи — територіальну громаду та органи місцевого самоврядування.

Схема 2 показує склад органів місцевого самоврядування України:
^ Територіальна громада - це основний суб'єкт місце­вого самоврядування, її складають жителі села (кількох сіл), селища, міста.

За обсягом правоздатності та дієздатності своїх членів територіальна громада є неоднорідною - її складають жи­телі села, селища, міста, які мають різний правовий статус (громадяни України, іноземці, особи без громадянства). Члени міської громади - громадяни України, які досягли 18 річного віку та не визнані судом недієздатними - є ак­тивними суб'єктами міського самоврядування. Вони ма­ють право обирати органи і посадових осіб місцевого само­врядування, бути обраними або призначеними до органів місцевого самоврядування або їх посадовими особами, бра­ти участь у місцевих референдумах, зборах громадян за місцем проживання та користуватися іншими передбаче­ними Конституцією України, законами України та статута­ми територіальних громад правами на участь у здійсненні місцевого самоврядування.

Територіальна громада безпосередньо вирішує питання, віднесені до відання місцевого самоврядування використо­вуючи різні форми прямої демократії.

^ Сільські, селищні, міські, районні у містах (у разі їх створення) ради — представницькі органи місцевого само­врядування, які представляють відповідні сільські, селищ­ні, міські або внутрішньо міські (районні у місті) територі­альні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визна­чені Конституцією та законами України.

Загальний склад сільської, селищної, міської, районної у місті у рад й визначається відповідною радою самостійно в межах, визначених Законом України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів». Обласні та районні ради мають дещо іншу, ніж сільсь­кі, селищні, міські ради природу. Вони не виступають пре­дставницькими органами обласних та районних громад, Конституція України не визнає наявності таких громад і не розглядає населення області, району як суб'єкти місцевого самоврядування, а обласні, районні ради конституюються як органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст у межах повноважень, визначених Конституцією України, цим та іншими законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними, міськими радами.

Загальний склад обласної, районної ради визначається відповідною радою самостійно в межах, визначених Зако­ном України «Про вибори депутатів місцевих рад та сіль­ських, селищних, міських голів». При цьому Закон пере­дбачає, що загальний склад районної ради визначається з урахуванням кількості територіальних громад адміністра­тивно-територіальних одиниць, що входять до складу ра­йону. Територіальні громади в межах району повинні мати в районній раді рівну кількість депутатських мандатів. При цьому у разі наявності у районі до 10 (включно) територі­альних громад кожна територіальна громада має бути пред­ставлена в районній раді не менш як 4 депутатами, від 11 до 30 (включно) - 3 депутатами, понад 30 - 2 депутатами. В цілому загальний склад районної ради не повинен пере­вищувати 120 депутатів.

^ Сільський, селищний, міський голова є головною по­садовою особою територіальної громади відповідно села (добровільного об'єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста. Він здійснює три осно­вні функції:

  1. представляє територіальну громаду у відно­шеннях з іншими територіальними громадами, органами державної влади, підприємствами, установами і організаці­ями;

  2. головує на пленарних засіданнях відповідної ради;

очолює виконавчий комітет відповідної ради.Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад є підконтрольними і підзві­тними відповідним радам, а з питань здійснення делегова­них їм повноважень органів виконавчої влади - також під­контрольними відповідним органам виконавчої влади.

^ Виконавчий комітет ради утворюється відповідною радою на строк її повноважень у складі відповідно сільсь­кого, селищного, міського голови, районної у місті ради — голови відповідної ради, заступника (заступників) сільсь­кого, селищного, міського голови із питань діяльності ви­конавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управ­лінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб. До складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради входить також за посадою секретар відповідної ради.

Очолює виконавчий комітет відповідно сільський, се­лищний, міський голова, районної у місті ради - голова відповідної ради. Після закінчення повноважень ради, сіль­ського, селищного, міського голови, голови районної у міс­ті ради її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

Похожие:

Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» iconЗакон україни про місцеве самоврядування в Україні
...
Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» iconМісцеве самоврядування в Україні
Місцеве самоврядування багатогранне та комплексне політико-правове явище, яке може характеризуватися різнобічно. Аналіз Конституції...
Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» icon1. Загальні положення 1 Виконавчий комітет Нетішинської міської ради(надалі-виконавчий комітет) відповідно до закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”
України „Про місцеве самоврядування в Україні” є виконавчим органом міської ради, який підконтрольний І підзвітний їй, а з питань...
Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» iconСамоврядування в Україні
Місцеве самоврядування багатогранне та комплексне політико-правове явище, яке може характеризуватися різнобічно. Аналіз Конституції...
Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» iconЗакон україни про місцеве самоврядування в Україні ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1997, n 24, ст. 170 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом

Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» iconРеферат на тему: Місцеве самоврядування
Місцеве самоврядування багатогранне та комплексне політико-правове явище, яке може характеризуватися різнобічно. Аналіз Конституції...
Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» iconРеферат на тему: Місцеве самоврядування в Україні Виконала: Студентка феіП,1-го курсу спеціальність «облік І аудит» Група 3
Місцеве самоврядування як засада конституційного ладу виступає одним із найважливіших принципів органі­зації І функціонування влади...
Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» iconРішення в регулюванні земельних відносин Вирішення спірних питань
Беручи до уваги та вивчаючи Закон України “Про місцеве самоврядування”, Земельний кодекс України, на мою думку діяльність органів...
Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» icon“місцеве самоуправління
У ст. 2 Європейської Хартії місцевого самоврядування про­голошується: «Принцип місцевого самоврядування повинен бути визнаний у законодавстві...
Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» iconЗакон україни про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів ( ³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè (ÂÂÐ), 1998, n 3-4, ñò. 15 )
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та інших законів визначає засади, особливості та порядок підготовки І проведення...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы