Курсова робота з підприємництва на тему icon

Курсова робота з підприємництва на темуНазваниеКурсова робота з підприємництва на тему
страница1/6
Дата конвертации12.09.2012
Размер0.52 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6Курсова робота з підприємництва на тему:Розвиток підприємств малого бізнесу в Україні


Курсова робота з підприємництва на тему: 1

1

ВСТУП 2

РОЗДІЛ І СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 5

1.1 Малі підприємства: поняття та функції 5

1.2. Доцільність та специфіка розвитку малого бізнесу в економіці України 9

1.3. Місце малих підприємств у економіці різних країн світу 12

РОЗДІЛ ІІ АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ 15

2.1. Аналіз діяльності малих підприємств за галузевою ознакою 15

2.2. Фінансові ресурси малого бізнесу 21

^ РОЗДІЛ ІІІ ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ 30

3.1. Проблеми розвитку та функціонування малих підприємств в Україні 30

3.2. Шляхи забезпечення позитивного розвитку малого підприємництва в Україні 32

3.3. Форми державної та регіональної підтримки малого підприємництва 35

ВИСНОВКИ 38

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40
ВСТУП


Протягом довгого історичного періоду економісти, історики й політичні діячі всіляко применшували роль малого бізнесу (МБ) в економіці. Окрім того, незважаючи на внесок працівників малих підприємств (МП) у розвиток суспільства, донедавна до них ставилися без належної поваги. Хоча еволюція вільної ринкової економіки створила чимало можливостей для всіх видів підприємницької діяльності, проте спочатку малий бізнес не мав особливих переваг. Але прогресивні політики усвідомили, що ринкова економіка сприятиме конкурентоспроможності вітчизняних виробників, матиме вирішальний вплив на всю економіку, хоча, водночас, висловлювали побоювання щодо закриття державних підприємств і втрати робочих місць через банкрутство неприбуткових підприємств. В таких країнах, як Польща, Словенія, Чехія та Угорщина швидко запровадили ряд реформ для створення вільної ринкової економіки. Після появи позитивних результатів лібералізації у прогресивніших сусідів поступово змінювалось ставлення до лібералізації з боку консервативних політиків і населення інших колишніх соцкраїн. Економічний прогрес у цих країнах дає підстави для висновку про те, що його поступ значною мірою був забезпечений створенням малого бізнесу.

Саме тому у вітчизняній економічній науці з’явилося досить багато праць, де науковці висловлюють свої, часто неоднозначні, думки щодо місця малого підприємництва в сучасній економічній ситуації.
При написанні даної роботи опрацьовані наробки українських та зарубіжних вчених, а саме: Блінова О., Варналій З.С., Герасимчук В.Г., Гладкової Л., Єрмошенко М.М., Жука О., Кузьміна О.Є., Колота А.М., Реверчука С.К. та інших.

Актуальність даної теми визначається не лише через існування різних думок щодо недоліків, труднощів, механізмів та перспектив розвитку малого бізнесу в Україні, але й через ряд новітніх реалій в економіці країни в цілому, особливості інтеграційних та інвестиційних процесів.


Метою даної роботи є узагальнення теоретичних викладок щодо розвитку малих підприємств в умовах вітчизняної економіки та визначення їх місця в економіці регіону. Основними завданнями, які випливають з мети роботи, є:

– уточнення суті економічної категорії “мале підприємство”;

– аналіз факторів формування та розвитку МБ в перехідний період;

– вивчення досвіду розвитку МБ в країнах з розвинутою ринковою економікою;

– аналіз функціонування малих підприємств;

– аналіз проблем функціонування МП;

– визначення шляхів забезпечення позитивного розвитку та форм державної та регіональної підтримки малого підприємництва в Україні.

Предметом дослідження є механізми формування, функціонування та розвитку малих підприємств в умовах економіки України, об’єктом – малі підприємства.

Методологічною основою роботи є системний підхід до вивчення процесів формування, функціонування та розвитку малих підприємств у перехідний період. Основними використовуваними методами є: статистичний, аналітичний, тренду, порівняння, узагальнення. Інформаційну базу дослідження становлять статистичні джерела Держкомстату України, Волинського обласного управління статистики, публікації в пресі.

Наукова новизна роботи полягає в наступному:

– узагальнено різні підходи до визначення суті економічної категоріїї “мале підприємство”;

– здійснено аналіз факторів формування та розвитку малого бізнесу в перехідний період;

– коротко узагальнено досвід розвитку малого бізнесу в країнах з розвинутою ринковою економікою;;

– здійснено аналіз проблем функціонування МП у сучасних умовах;

– здійснено спробу визначити шляхи розвитку МП в Україні.


^

РОЗДІЛ І СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
1.1 Малі підприємства: поняття та функції


Суть малого підприємства завжди була предметом суперечок у розвинутих країнах. Використовуються наступні визначення малого підприємства (фірми):

Мала фірма – це фірма, якою керує власник і яка не має складної організації управління.

Мала фірма – це та фірма, у якої доступ до ринку капіталу обмежений і яка має незначну частку свого товару на ринку.

Мале підприємство – це фірма, якою керує незалежний власник, яка не посідає у своїй галузі домінуючого становища і відповідає певним критеріям за кількістю зайнятих і щорічним критеріям продажів.

Мале підприємство – це невелике виробництво.

Мале підприємство – це підприємство з невеликою кількістю штатних працівників.

Отже, при визначенні малого підприємства можуть використовуватись кількісні та якісні критерії. До якісних критеріїв відносять: висока організаційно-функціональна гнучкість, високий рівень конкуренції, простота організації на основі безцехової структури, поєднання в одній особі кількох виробничо-управлінських функцій, переважна орієнтація на місцеві джерела сировини і ринки збуту продукції, обмеженість грошових і матеріальних ресурсів, потреба у розумній підтримці державою і великим бізнесом. До кількісних критеріїв відносять: кількість працівників, оборот (обсяг) продаж, величину активів, кількість філій або підрозділів, частку фірми на ринку, сукупний капітал фірми. В Україні діють підприємства таких видів:

 • приватне підприємство, засноване на власності фізичної особи;

 • колективне підприємство, засноване на власності трудового колективу підприємства;

 • господарське товариство;

 • підприємство, яке засноване на власності об'єднання громадян;

 • комунальне підприємство, засноване на власності відповідної територіальної громади;

 • державне підприємство, засноване на державній власності, в тому числі казенне підприємство.

Відповідно до обсягів господарського обороту і чисельності працівників (незалежно від форм власності) підприємство може бути віднесено до категорії малих підприємств.

До малих підприємств належать новостворювані та діючі підприємства[1]:

 • у промисловості та будівництві - з чисельністю працюючих до 200 чоловік;

 • в інших галузях виробничої сфери - з чисельністю працюючих до 50 чоловік;

 • у науці і науковому обслуговуванні - з чисельністю працюючих до 100 чоловік;

 • у галузях невиробничої сфери - з чисельністю працюючих до 25 чоловік;

 • роздрібній торгівлі - з чисельністю працюючих до 15 чоловік.

У малому бізнесі в Україні понад 2 млн. чоловік, що становить 10% зайнятого населення , понад 9% ВВП[10;57].

Особливості створення і діяльності малих підприємств регламентуються законодавством України.


Таблиця 1.1

Критерії віднесення підприємств до малих у різних країнах


Показники

Країни

США

Японія

ФРН

Англія

Франція

Італія

Чисельність персоналу

х

Х

х

х

х

х

Обсяг обороту капіталу

х

Х

х

х

х
Обсяг річного доходу

х
Ступінь участі в капіталі інших фірмхЗ врахуванням вищесказаного можна дати наступне визначення малому підприємству: це імманентний елемент системи економічних відносин в економіці ринкового типу, який забезпечує її інноваційну активність і підтримує конкурентне середовище[6;35].

Роль і місце малих підприємств в національній економіці найкраще виявляється в виконуваних ними функціях.

1. Вагомий внесок у формування конкурентного середовища. Малий бізнес сприяє становленню конкурентних відносин, оскільки є антимонопольним за своєю природою. Здатність малого бізнесу швидко реагувати на тенденції ринку й розробляти нові товари для задоволення потреб споживачів визнана великими компаніями.

2. Надає ринковій економіці гнучкості, оперативно реагуючи на зміни кон’юнктури ринку, особливо, в умовах швидкої індивідуалізації та диференціації споживчого попиту, зростання номенклатури товарів та послуг. Невеликий обсяг виробництва і обмежені ресурси змушують МП швидко пристосовуватись до нових умов, а великі компанії є менш повороткими в плані пристосування власної стратегії до нових тенденцій в економіці.

3. Прискорення реалізації новітніх технічних та комерційних ідей, наукоємкої продукції. Понад 60% новизни XX ст. створено незалежними винахідниками й невеликими компаніями. Основою таких досягнень є більш вільні організаційні умови на малих підприємствах, більше індивідуального підходу в розробках.

4. Створення нових робочих місць і поглинання надлишкової робочої сили під час циклічних спадів та циклічних зрушень економіки (вирішення проблеми зайнятості).

5. Пом’якшення соціальної напруги, демократизація ринкових відносин, передумова створення середнього класу. Малий бізнес виконує функцію послаблення притаманній ринковій економіці тенденції до соціальної диференціації та розширення соціальної бази реформ.

В залежності від того, який вид діяльності і яку стратегію поведінки вибирає підприємство на ринку, в економіці західних країн виділяють такі види МП: комунанти, патієнти, експлеренти.

МП-комунанти спеціалізуються на виготовленні окремих вузлів і деталей. Ці підприємства тісно взаємодіють з великими підприємствами через систему кооперативних зв’язків, системи субпідряду. При їх допомозі великі підприємства звільняються від невигідного допоміжного неефективного виробництва. МП даної групи знаходяться у великій залежності від крупних і ведуть жорстку конкурентну боротьбу між собою.

МП-патієнти спеціалізуються на випуску готової продукції, орієнтованої на локальні ринки збуту з обмеженим попитом, на місцеві джерела сировини і матеріалів. Вони досить незалежні від великих підприємств і можуть навіть конкурувати з ними за якістю продукції.

МП-експлеренти – це ризикові фірми або інноваційні підприємства, які займаються, в основному, науковими, конструкторськими розробками, комерційним освоєнням технічних відкриттів, виробництвом дослідних, пробних партій товарів.

Малі підприємства здійснюють свою діяльність у всіх сферах і галузях народного господарства, виконуючи один або кілька видів діяльності. Вони володіють самостійністю в здійсненні господарської діяльності, розпорядженні готовою продукцією, прибутком, який лишається після сплати податків та інших зобов’язань[25;89].
  1   2   3   4   5   6
Похожие:

Курсова робота з підприємництва на тему icon7. курсова робота загальні положення
Курсова робота — це самостійна робота, в якій студент розробляє прогресивні економічні та маркетингові рішення, використовуючи наукові...
Курсова робота з підприємництва на тему iconКурсова робота
Розділ 5 Становлення І розвиток малого підприємництва в перехідній економіці України
Курсова робота з підприємництва на тему iconКурсова робота
Розділ 5 Становлення І розвиток малого підприємництва в перехідній економіці України
Курсова робота з підприємництва на тему iconКурсова робота на тему: "Сканери їх будова та робота з ними"
Оригінали зображень
Курсова робота з підприємництва на тему iconКурсова робота на тему: Злочини вчинені неповнолітніми

Курсова робота з підприємництва на тему iconКурсова робота на тему "Управлінські акти органів державної виконавчої влади"
Вступ
Курсова робота з підприємництва на тему iconКурсова робота на тему "Управлінські акти органів державної виконавчої влади"
Вступ
Курсова робота з підприємництва на тему iconМіністерство освіти І науки україни кіровоградський державний педагогічний університет Кафедра зарубіжної літератури та компаративістики Курсова робота на тему
Висновки
Курсова робота з підприємництва на тему iconКурсова робота на тему: "Ремонт та обслуговування плати процесора"
Основною частиною будь-якої комп'ютерної системи є друкована плата з головним процесором і підтримуючими його мікросхемами
Курсова робота з підприємництва на тему iconКурсова робота з предмету інвестиції на тему
Процес переходу к ринковим відносинам,повязаний з вирішенням протиріч в розвитку економічних структур,заставив шукати нові шляхи...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы