Показники стану та ефективності використання основних фондів icon

Показники стану та ефективності використання основних фондівНазваниеПоказники стану та ефективності використання основних фондів
Дата конвертации12.09.2012
Размер69.15 Kb.
ТипДокументы

ПОКАЗНИКИ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВДля забезпечення відтворення основних виробничих фондів важ­ливе значення має вивчення їхнього стану та використання. Стан і використання основних виробничих фондів є важливим фактором підвищення ефективної діяльності підприємства.

У процесі виробництва основні фонди зношуються фізично і старіють морально. Ступінь фізичного зносу основних фондів ви­значається в процесі нарахування амортизації. Цей процес можна розглядати в кількох аспектах:

По-перше, як метод визначення поточної оцінки не зношеної ча­стини основних фондів.

По-друге, як спосіб віднесення на готову продукцію одноразових витрат на основні фонди.

По-третє, як спосіб нагромадження фінансових ресурсів для за­міщення виведених з виробничого процесу основних фондів або для вкладання коштів у нові виробництва.

Показники стану й ефективності використання основних фондів можна об'єднати в три групи, які характеризують: 1) забезпечення підприємства основними фондами; 2) стан основних фондів; 3) ефек­тивність використання основних фондів (рис. 1.).

До показників, які характеризують забезпеченість підприємст­ва основними фондами, належать: фондомісткість, фондоозброє­ність, коефіцієнт реальної вартості основних виробничих фондів у майні підприємства.

Фондомісткість є величиною зворотною до фондовіддачі. Цей по­казник дає можливість визначити вартість основних фондів на одну гривню виробленої продукції і характеризує забезпеченість підприєм­ства основними фондами. За нормальних умов фондовіддача повинна мати тенденцію до збільшення, а фондомісткість — до зменшення.

Приклад 1.

Випуск товарної продукції за рік становив 388 940 грн., вартість основних виробничих фондів — 134 208 грн. Фондомісткість дорівнює , тобто на кожну гривню виробленої продукції припадає 35коп. основних виробничих фондів.


Рис. 1. Показники забезпечення стану й ефективності використання основних фондів

Забезпеченість підприємства основними виробничими фондами визначається рівнем фондоозброєності праці. Останню розрахову­ють як відношення вартості основних виробничих фондів до чисе­льності працівників підприємства.

Приклад 2.

Вартість основних виробничих фондів на початок року 108 530 грн., а чисельність працівників 453. На кінець року — від­повідно 134 208 грн. і 440 осіб. Звідси фондоозброєність на початок року становить 23,9 тис. грн. , на кінець року — 30,5 тис. грн. .

Отже, збільшення рівня фондоозброєності є позитивним фактором. Коефіцієнт реальної вартості основних виробничих фондів у майні підприємства визначається як відношення вартості основних виробничих фондів (за вирахуванням суми їхнього зносу) до вартос­ті майна підприємства.

Приклад З

Вартість основних виробничих фондів на кінець звітного року становила 134 208 грн., сума зносу основних фондів — 53 175 грн., a вартість майна — 169 339 грн. Відтак коефіцієнт реальної вартості основних виробничих фондів становитиме 0,48 .

Якщо коефіцієнт реальної вартості основних виробничих фондів у майні підприємства сягає критичної позначки (0,2 - 0,3), то реальний виробничий потенціал підприємства буде низьким і треба терміново шукати кошти для поліпшення становища.

Стан основних виробничих фондів характеризують через такі кое­фіцієнти: знос основних фондів; придатність; оновлення; вибуття (приросту) основних фондів (див. рис. 1.).

Коефіцієнт зносу характеризує частку вартості основних фондів, що її списано на витрати виробництва в попередніх періодах. Кое­фіцієнт зносу визначається відношенням суми зносу основних фон­дів до балансової вартості основних фондів.де Кз — коефіцієнт зносу основних фондів;

Зо — сума зносу основних фондів;

Фк — балансова вартість основних фондів.

Показник зносу основних фондів може визначатись також у від­сотках на початок і на кінець звітного періоду і дає змогу оцінити стан основних фондів.

Коефіцієнт придатності основних фондів розраховується за фор­мулами:

Кп=1-Кз або Kп=100%-Kз

де Кп — коефіцієнт придатності основних фондів;

Кз — коефіцієнт зносу основних фондів.

Коефіцієнт придатності показує, яка частина основних фондів придатна для експлуатації в процесі господарської діяльності.

Коефіцієнти оновлення та вибуття розраховуються за формулами:де Ко — коефіцієнт оновлення основних фондів;

Фу — вартість уведених основних фондів за звітний період;

Кв — коефіцієнт вибуття основних фондів;

Фв — вартість виведених основних фондів за звітний період.

Коефіцієнт оновлення основних фондів характеризує інтенсив­ність уведення в дію нових основних фондів. Він показує частку введених основних фондів за визначений період у загальній вартості основних фондів на кінець звітного періоду.

Таблиця 1

Показник

Формула розра­хунку

Характеристика

1 ФондомісткістьХарактерніше забезпеченість під­приємства основними фондами

2. ФондоозброєністьПоказує величину основних фондів на одного працівника

3. Коефіцієнт реальної вартості основних фондів у майні підприємстваВідображає питому вагу залишкової вартості основних фондів у загаль­ній вартості майна підприємства

4. Коефіцієнт зносу основних виробничих фондівПоказує ступінь зносу основних ви­робничих фондів

5. Коефіцієнт придатності ос­новних виробничих фондів

1 – Кз

Відображає частину основних фондів, придатну для експлуатації

6. Коефіцієнт оновлення ос­новних виробничих фондівПоказує частку введених нових основних фондів у загальній вартості основних фондів

7. Коефіцієнт вибуття основ­них виробничих фондівХарактеризує інтенсивність вибут­тя основних виробничих фондів

8. Коефіцієнт приросту осно­вних виробничих фондівПоказує ступінь збільшення основ­них фондів у звітному періоді про­ти минулого періоду

9. ФондовіддачаХарактеризує ефективність вико­ристання основних виробничих фондів. Відображає суму виробле­ної продукції на одну гривню ос­новних виробничих фондів

10. Рентабельність основних виробничих фондів

%

Визначає ступінь використання ос­новних виробничих фондів

Фк — балансова вартість основних виробничих фондів;

Вп — вартість виробленої продукції;

ФЗ —залишкова вартість основних виробничих фондів;

М — вартість майна підприємства;

ЗО —сума зносу основних виробничих фондів;

Ч —середньооблікова чисельність працівників;

ФУ — вартість уведених основних виробничих фондів;

ФВ — вартість виведених основних виробничих фондів;

КЗ — коефіцієнт зносу основних виробничих фондів;

ПБ — балансовий прибуток підприємства.

К
оефіцієнт вибуття показує інтенсивність вибуття основних фондів, тобто ступінь вибуття тих основних фондів, які або морально застаріли, або зношені й непридатні для дальшого використання. Позитивною в діяльності підприємства є ситуація, коли вартість уведених в дію основ­них фондів перевищує вартість вибулих основних фондів. Для цього розраховується коефіцієнт приросту основних фондів.


^ До показників, які характеризують ефективність використання основних фондів, належать: фондовіддача, рентабельність основ­них фондів, сума прибутку на одну гривню основних фондів.

Н
айбільш загальним показником, який характеризує ефектив­ність використання основних фондів, є фондовіддача.

де Фв —фондовіддача основних фондів;

ВП — вартість виробленої продукції за звітний період;

Фк — балансова вартість основних фондів на кінець звітного періоду. Відносним показником ефективності використання основних фондів є рентабельність. Цей показник визначається за формулою:де Рф — рентабельність основних фондів;

Пб — балансовий прибуток за звітний період;

Фк — балансова вартість основних фондів на кінець звітного періоду.

Абсолютним показником ефективності використання основних фондів є сума прибутку на одну гривню основних фондів.

До показників ефективності використання основних фондів мо­жна також віднести показник питомої ваги активної частини основ­них фондів у їх загальній сумі.

Формули розрахунку показників забезпечення стану й ефектив­ності використання основних фондів та їхню характеристику наве­дено в табл. 1.
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Показники стану та ефективності використання основних фондів iconПоказники відтворювання та ефективності використання основних виробничих фондів
Показники ефективності. Система показників, яка всебічно може характеризувати ефективність основних фондів, охоплює два їх блоки:...
Показники стану та ефективності використання основних фондів iconЗміст Вступ стор. Загальна характеристика основних фондів. 3стор. Знос І амортизація основних фондів. …8стор. Основні показники ефективності використання основних фондів стор
Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області
Показники стану та ефективності використання основних фондів iconАналіз ефективності використання фінансових ресурсів
Система показників, яка всебічно може характеризувати ефективність основних фондів, охоплює два їх блоки: перший — показники ефективності...
Показники стану та ефективності використання основних фондів iconРеферат на тему: Ефективність відтворювання та використання основних виробничих фондів. Показники
Показники ефективності. Система показників, яка всебічно може характеризувати ефективність основних фондів, охоплює два їх блоки:...
Показники стану та ефективності використання основних фондів iconАналіз ефективності використання фінансових ресурсів виробничі фонди та ефективність
Система показників, яка всебічно може характеризувати ефективність основних фондів, охоплює два їх блоки: перший — показники ефективності...
Показники стану та ефективності використання основних фондів iconЕфективність відтворювання та використання основних виробничих фондів
Показники ефективності. Система показників, яка всебічно може характеризувати ефективність основних фондів, охоплює два їх блоки:...
Показники стану та ефективності використання основних фондів iconПоказники відтворювання та ефективності використання основних виробничих фондів

Показники стану та ефективності використання основних фондів iconРеферат у даному науковому звіті на тему "Дослідження впливу рівня використання основних виробничих фондів, їх стану на ефективність виробництва" досліджувались різні показники використання основних виробничих фондів,
У даному науковому звіті на тему "Дослідження впливу рівня використання основних виробничих фондів, їх стану на ефективність виробництва"...
Показники стану та ефективності використання основних фондів iconЗміст Вступ Економічна сутність основних фондів Методи оцінки основних фондів Класифікація основних фондів Структура основних фондів Знос і амортизація основних
Однієї з найбільше важливих задач розвитку промисловості є забезпечення виробництва насамперед за рахунок підвищення його ефективності...
Показники стану та ефективності використання основних фондів iconФінансове забезпечення та відтворення основних засобів
Показники стану, та ефективності використання основних засобів Товариства
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы