Повноваження місцевого самоврядування Повноваження місцевого самоврядування icon

Повноваження місцевого самоврядування Повноваження місцевого самоврядуванняНазваниеПовноваження місцевого самоврядування Повноваження місцевого самоврядування
Дата конвертации27.01.2013
Размер55.82 Kb.
ТипДокументыПовноваження місцевого самоврядування


Повноваження місцевого самоврядування - це ви­значені Конституцією і законами України, іншими право­вими актами права і обов'язки територіальних громад, органів місцевого самоврядування із здійснення завдань та функцій місцевого самоврядування.

У загальному вигляді найважливіші питання, віднесені до відання місцевого самоврядування, визначені Консти­туцією України, ст. 143 якої передбачає, що територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управля­ють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвит­ку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві подат­ки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утво­рюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні під­приємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місце­вого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Деталізуються та конкретизуються повноваження міс­цевого самоврядування в Законі «Про місцеве самовряду­вання в Україні», в галузевому законодавстві та в інших правових актах. Одночасно необхідно зазначити, що пере­важна більшість повноважень місцевого самоврядування здійснюється через представницькі органи місцевого само­врядування та їх виконавчі органи. В силу цього, в законах та інших правових актах повноваження місцевого самовря­дування як правило визначаються шляхом закріплення по­вноважень відповідних органів місцевого самоврядування. При цьому Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» згідно з принципом розподілу повноважень окремо визна­чає компетенцію представницьких органів місцевого само­врядування - сільських, селищних, міських рад, їх вико­навчих органів та сільського, селищного, міського голови.

За своєю структурою повноваження місцевого самовря­дування включають:

а) власні (самоврядні) повноваження, здійснення яких пов'язане з вирішенням питань місцевого значення, надан­ням громадських послуг населенню;

б) делеговані повноваження (окремі повноваження ор­ганів виконавчої влади надані законом органам місцевого самоврядування), здійснення яких пов'язане з виконанням функцій виконавчої влади на місцях.

Територіальні громади, як первинні суб'єкти місцевого самоврядування, правомочні безпосередньо розглядати та вирішувати будь-яке питання, віднесене до самоврядних повноважень.

Згідно ст. 140 Конституції України місцеве самовряду­вання здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через орга­ни місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, тобто через певний структурно-організаційний механізм, який іменується системою місце­вого самоврядування.

^ Система місцевого самоврядування в структурно-організаційному плані являє собою сукупність органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та організаційних форм, за допомогою яких відповідна те­риторіальна громада або її складові частини здійснюють завдання та функції місцевого самоврядування, вирішують питання місцевого значення.

Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 5) до елементів системи місцевого самоврядування відносить:

територіальну громаду;

сільську, селищну, міську раду;

сільського, селищного, міського голову;

виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;

районні в місті ради, які створюються у містах з район­ним поділом за рішенням територіальної громади міста або міської ради;

районні та обласні ради, що представляють спільні ін­тереси територіальних громад сіл, селищ, міст;

органи самоорганізації населення.

^ Територіальна громада - це основний суб'єкт місце­вого самоврядування, її складають жителі села (кількох сіл), селища, міста.

За обсягом правоздатності та дієздатності своїх членів територіальна громада є неоднорідною - її складають жи­телі села, селища, міста, які мають різний правовий статус (громадяни України, іноземці, особи без громадянства). Члени міської громади - громадяни України, які досягли 18 річного віку та не визнані судом недієздатними - є ак­тивними суб'єктами міського самоврядування. Вони ма­ють право обирати органи і посадових осіб місцевого само­врядування, бути обраними або призначеними до органів місцевого самоврядування або їх посадовими особами, бра­ти участь у місцевих референдумах, зборах громадян за місцем проживання та користуватися іншими передбаче­ними Конституцією України, законами України та статута­ми територіальних громад правами на участь у здійсненні місцевого самоврядування.
^

ПОВНОВАЖЕННЯ РАЙОННИХ І ОБЛАСНИХ РАД


Стаття 43. Питання, які вирішуються районними і обласними радами виключно на їх пленарних засіданнях

1. Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ра­ди вирішуються такі питання:

1) обрання голови ради, заступника голови ради, звільнення їх з посади;

2) утворення, обрання і ліквідація постійних та інших комісій ради, зміна їх складу, обрання голів комісій;

3) утворення президії (колеги) ради, затвердження положення про неї;

4) затвердження за пропозицією голови ради структури, чисе­льності виконавчого апарату ради, витрат на утримання ради та її виконавчого апарату;

5) затвердження регламенту ради;

6) затвердження плану роботи ради, заслуховування звіту про його виконання;

7) заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників;

8) заслуховування звітів постійних комісій, керівників орга­нів, які рада утворює, обирає та призначає;

9) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по них;

10) прийняття рішень щодо дострокового припинення повно­важень депутата ради в порядку, встановленому законодавством;

11) визначення відповідно до закону кількісного складу ради;

12) прийняття за пропозицією територіальних громад рішення щодо проведення консультативного опитування з питань, які сто­суються їх спільних інтересів;

13) здійснення відповідно до закону повноважень щодо орга­нізації проведення всеукраїнських референдумів та виборів орга­нів державної влади і місцевого самоврядування;

14) затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки району, області;

15) прийняття рішень щодо об'єднання в асоціації, вступ до асоціацій та інших форм добровільних об'єднань органів місцево­го самоврядування, що представляють спільні інтереси територі­альних, громад, а також про вихід із них;

Стаття 44. Делегування повноважень районних і обласних рад відповідним місцевим державним адміністраціям

1. Районні, обласні ради делегують відповідним місцевим державним адміністраціям такі повноваження:

1) підготовка і внесення на розгляд ради проектів програм со­ціально-економічного та культурного розвитку відповідно райо­нів і областей, цільових програм з інших питань, а в місцях ком­пактного проживання національних меншин - також програм їх національно-культурного розвитку, проектів рішень, інших мате­ріалів з питань, передбачених цією статтею; забезпечення вико­нання рішень ради;

2) підготовка пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно областей та загальнодержав­них програм економічного, науково-технічного, соціального та культурного розвитку України;

3) забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку відповідної території, ефективного використання приро­дних, трудових і фінансових ресурсів;

4) підготовка і подання до відповідних органів виконавчої влади фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України;

5) сприяння інвестиційній діяльності на території району, об­ласті.
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Повноваження місцевого самоврядування Повноваження місцевого самоврядування iconЗакон україни про службу в органах місцевого самоврядування
України права на службу в органах місцевого самоврядування, визначає загальні засади діяльності посадових осіб місцевого самоврядування,...
Повноваження місцевого самоврядування Повноваження місцевого самоврядування iconПоняття місцевого управління і самоврядування
Поняття місцевого управління і самоврядування, історія розвитку, види, концепції, сучасна практика, Європейська Хартія місцевого...
Повноваження місцевого самоврядування Повноваження місцевого самоврядування iconСільські, селищні, міські ради органи місцевого самоврядування
Повноваження щодо забезпечення законності прав, свобод І законних інтересів громадян
Повноваження місцевого самоврядування Повноваження місцевого самоврядування icon“місцеве самоуправління
У ст. 2 Європейської Хартії місцевого самоврядування про­голошується: «Принцип місцевого самоврядування повинен бути визнаний у законодавстві...
Повноваження місцевого самоврядування Повноваження місцевого самоврядування iconРеферат на тему: Сільські, селищні, міські ради – органи місцевого самоврядування
Повноваження щодо забезпечення законності прав, свобод І законних інтересів громадян
Повноваження місцевого самоврядування Повноваження місцевого самоврядування iconУправління культури Дніпропетровської обласної державної адміністрації Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека Хроніка культурного життя області
Програми розвитку місцевого самоврядування Дніпропетровщини на 2007 – 2011 роки, на базі обласної Ради буде створений музей історії...
Повноваження місцевого самоврядування Повноваження місцевого самоврядування iconЗакон «Про місцеве самоврядування в Україні»
Загальна характеристика системи органів державної влади місцевого самоврядування в Україні
Повноваження місцевого самоврядування Повноваження місцевого самоврядування iconЗакон україни про місцеве самоврядування в Україні
...
Повноваження місцевого самоврядування Повноваження місцевого самоврядування iconHttp://www ukurier gov ua/index php?articl=1&id=6318 Нове у пенсіях службовців місцевого самоврядування// Урядовий кур'єр. – 2009. №42. – 23 вересня. – С. 6
Нове у пенсіях службовців місцевого самоврядування// Урядовий кур'єр. – 2009. №42. – 23 вересня. – С. 6
Повноваження місцевого самоврядування Повноваження місцевого самоврядування iconHttp://www viche info/journal/1119/ Перші в країні створили програму, витратили мільйони гривеньі багато сил на її втілення Дніпропетровська обласна рада нинішнього скликання зініціювала створення обласного музею місцевого самоврядування.
Дніпропетровська обласна рада нинішнього скликання зініціювала створення обласного музею місцевого самоврядування. Відкрити його...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы