Методичні рекомендації щодо проведення уроків домашнього читання в старших класах школи з поглибленим вивченням англійської мови icon

Методичні рекомендації щодо проведення уроків домашнього читання в старших класах школи з поглибленим вивченням англійської мовиНазваниеМетодичні рекомендації щодо проведення уроків домашнього читання в старших класах школи з поглибленим вивченням англійської мови
Дата конвертации24.01.2013
Размер74.24 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

План:

Вступ

Розділ І. Теоретичні передумови професійної підготовки студентів-філологів до майбутньої діяльності вчителя іноземної мови

1.1. Основні структурні елементи професійно- методичної діяльності вчителя іноземної мови

  1. Особливості навчання читання іноземною мовою на старшому ступені шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов

  2. Психологічна характеристика студентів-майбутніх учителів іноземної мови у світлі особистісно-діяльнісного підходу

Розділ 2. Методика формування у студентів професійно-методичних

умінь проведення уроків домашнього читання в старших класах школи з поглибленим вивченням англійської мови

2.1. Етапи підготовки вчителя до проведення уроків домашнього читання та зміст кожного етапу

2.2. Технологія формування у студентів професійно-методичної компетенції проведення уроків домашнього читання англіською мовою на старшому ступені школи з поглибленим вивченням англіської мови

2.3. Перелік професійно-методичних умінь учителя іноземної мови в проведенні уроків домашнього читання в старших класах шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови

Розділ 3. Експериментальна перевірка ефективності розробленої технології навчання студентів до проведення уроків домашнього читання на старшому ступені школи з поглибеним вивченням англійської мови

3.1. Організація та проведння експериментального навчання

3.2. Результати експериментального навчання та їх інтерпретація

3.3. Методичні рекомендації щодо проведення уроків домашнього читання в старших класах школи з поглибленим вивченням англійської мови

Висновки

Список використаних джерел
^

Міністерство Освіти України


КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра методики викладання іноземних мов


Обгрунтування теми дослідження на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – Теорія та методика навчання: германські мови


Навчання студентів-філологів
проведення уроків домашнього читання
в старших класах шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов
(на матеріалі англійської мови)Аспірант

Якушечкіна Юлія Валентинівна


Науковий керівник

канд. пед. наук,

доцент
О.Б. Бігич


Київ – 1999Одним із найважливіших видів комуникативно-пізнавальної діяльності людини є читання. Професійна спрямованість навчання передбачає розвиток високої культури читання з метою підготовки вчителя, здатного виховати своїх учнів вдумливими, естетично сприйнятливими читачами.
Необхідність досягнення високого рівня професійно-методичної компетенції випускників мовних факультетів інститутів університетів особливо гостро відчувається саме тепер у зв”язку з гуманітаризацією середньої та вищої освіт. Культура людини значною мірою залежіть від її вміння розуміти літературу. Література справляє естетичний вплив на читача, стимулюючи його творчу здатність пізнавати дійсність, зображену в тексті, що спонукає його до самостійних суджень і висновків, дає можливість для розвитку світогляду, допомогає правильно зорієнтуватися в складному процесі самопізнання.

Читання іноземною мовою як комуникативне вміння та засіб спілкування є найрозповсюдженішим способом іншомовної комунікації, яким учні середньої школи мають оволодіти згідно з вимогами чинної програми та Державного стандарту з іноземних мов.1

За умови протікання процесу оволодіння іноземною мовою поза межами вторинної мовної спільності, роль художнього тексту значно зростає, оскільки він певною мірою реконструює мовне середовище. Художні тексти відіграють провідну роль і в пізнанні інокультурної дійсності, і у формуванні позитивного ставлення до країни та народу, мова якого вивчається. На старшому ступені середніх шкіл читання набуває вагомого значення у процесі навчання іноземної мови. Уміння читати надає можливість випускникам школи у своїй подальшій діяльності користуватися іншомовною літературою для пошуку інформації за фахом чи інформації, яка цікавить, задоволення своїх читацьких чи творчих потреб, удосконалення умінь усного мовлення і т. ін.

Чинні програми для шкіл з поглибленим вивченням англійської мови (1996) передбачають проведення уроків домашнього читання, протягом яких старшокласники вчаться читати адаптовані та неадаптовані уривки з автентичних творів.

Студенти зустрічаються з проблемами організації та проведення уроків (етапів) домашнього читання протягом педагогічних практик на ІУ –У курсах. Навчальні дисципліни, в процесі вивчення яких вони як майбутні вчителі іноземної мови набувають певних професійних знань та вмінь, включають: а) курс зарубіжної літератури, де студенти набувають відповідних знань; б) заняття з домашнього читання, де у студентів формуються вміння читати іншомовну художню літературу; в) заняття з інтерпретації та аналізу текстів, протягом яких формуються вміння здійснювати лінгвостилістичний аналіз тексту та його інтерпретацію; г) курс методики навчання іноземних мов, де протягом серії лекційно- практичних занять з навчання читання формуються основи методичних умінь навчання читання учнів загальноосвітньої школи.

Але жодна з цих дисциплін взятих окремо не забезпечує повноцінної професійно-методичної підготовки, необхідної для організації та проведення уроків домашнього читання, структура яких має відрізнятися від структури двох основних типів уроків, виділених у сучасній методиці. Слід відмітити, що структура занять з домашнього читання на мовних факультетах по суті відрізняється від уроків домашнього читання в середній школі, і ці заняття рідко бувають орієнтованими на професію вчителя іноземної мови у середньому навчальному закладі. Звідси виникає невідповідність між умовами і способами засвоєння студентами фахових знань і опанування методичними вміннями та умовами їх застосування у навчальному процесі середніх навчальних закладів.

Методична наука має вагомий потенціал досліджень проблеми навчання читання (А.А. Вейзе, З.І. Кличнікова, І. Л. Гініатуллін, Н.Ф. Коряковцева, С.К. Фоломкіна та ін.), а також проблеми професійно-орієнтованого навчання і професійно-методичної компетенції вчителя іноземної мови (К.І. Саломатов, А.І. Смирнова, З.І. Цирліна, В.Н. Шевяков, Н.В. Язикова та ін.).

Проте питання професійно-методичної підготовки студентів до організації та проведення уроків, зокрема уроків домашнього читання англійською мовою в старших класах шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови, до цього часу залишається недослідженим, що й обумовлює актуальність нашого майбутнього дослідження.

Об’єктом дослідження є професійно-методична підготовка студентів до організації і проведення уроків іноземної мови в середніх навчальніх закладах.

Предметом дослідження виступає формування у студентів ІІІ – ІУ курсів мовних факультетів професійно-методичної компетенції щодо організації та проведення уроків домашнього читання англійською мовою в старших класах шкіл з поглибленим вивченням англійської мови.

Мета дослідження – теоретично обгрунтувати, практично розробити та експериментально перевірити методику формування у студентів ІІІ – ІУ курсів професійно-методичної компетенції щодо навчання старшокласників домашнього читання англійською мовою.

Для досягнення цієї мети передбачається вирішити такі завдання:

 • виділити основні структурні елементи професійно-методичної діяльності вчителя іноземної мови;

 • проаналізувати особливості навчання читання на старшому ступені шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов;

 • відзначити етапи підготовки вчителя до проведення уроків домашнього читання та зміст кожного етапу;

 • розробити технологію формування у студентів професійно-методичної компетенції, необхідної для організації та проведення уроків домашнього читання в старших класах шкіл з поглибленим вивченням англійської мови;

 • укласти методичні рекомендації щодо проведення уроку домашнього читання в старших класах школи з поглибленим вивченням англійської мови.

Для вирішення поставлених завдань передбачається використати такі методи дослідження:

 • критичний аналіз літературних джерел для вивчення проблеми з точки зору методики та її базових і суміжних наук;

 • наукове спостереження за процесом навчання англійської мови в старших класах шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови та процесом формування професійно-методичної компетенції у студентів ІІІ- ІУ курсів мовних факультетів;

 • анкетування вчителів англійської мови шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови;

 • експериментальне навчання.

^ Наукова новизна роботи визначається тим, що вперше планується розробити методику професійної підготовки студентів мовних факультетів\ інститутів до організації та проведення уроків домашнього читання в старших класах шкіл з поглибленим вивченням англійської мови.

^ Практична значущість дисертації полягає в розробці методичних рекомендацій щодо проведення уроку домашнього читання в старших класах шкіл з поглибленим вивченням англійської мови.


Науковий керівник
канд. пед. наук,
доцент
О. Б. Бігич

План:

Вступ

Розділ І. Теоретичні передумов професійно- оріентованого навчання

іноземних мов студентів ІІІ – ІУ курсів мовних факультетів

  1. Основні структурні елементи професійно- методичної діяльності вчителя іноземної мови

  2. Компетенція у навчанні читання іноземною мовою як компонент професійно- методичної діяльності вчителя

  3. Психологична характеристика студентів ІІІ – ІУ курсів у світлі особистісно- діяльнісного підходу

Розділ ІІ. Методика формування у студентів професійно- методичної

компетенції в організації та проведенні уроків домашнього читання в

старших класах шкіл з поглибленим вивченням англійської мови

2.1. Етапи підготовки вчителя до організації та проведення уроків домашнього читання та зміст кожного етапу

2.2. Спрямованість практичних занять на формування у студентів професійно- методичної компетенції в реалізації уроків домашнього читання

2.3. Перелік професійно-методичних умінь учителя іноземної мови в організації і проведенні уроків домашнього читання в старших класах шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови

Розділ 3. Експериментальна перевірка ефективності розробленої технології

професійно- методичної підготовки студентів до реалізації уроку

домашнього читання в старших класах шкіл з поглибеним вивченням іноземної мови

3.1. Організація та проведння експериментального навчання

3.2. Результати експериментального навчання та їх інтерпретація

3.3. Методичні рекомендації щодо організації і проведення уроку домашнього читання в старших класах шкіл з поглибленим вивченням англійської мови

Висновки

Список використаних джерел1 Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. – К.: Ленвіт, 1999. – С. 164

Похожие:

Методичні рекомендації щодо проведення уроків домашнього читання в старших класах школи з поглибленим вивченням англійської мови iconМетодичні рекомендації щодо проведення уроків домашнього читання в старших класах школи з поглибленим вивченням англійської мови
Розділ І. Теоретичні передумови професійної підготовки студентів-філологів до майбутньої діяльності вчителя іноземної мови
Методичні рекомендації щодо проведення уроків домашнього читання в старших класах школи з поглибленим вивченням англійської мови iconДля якісного проведення уроків фізичної культури і успішного розв'язання виховних, освітніх і оздоровчих зав­дань учителеві необхідно ретельно готуватись до кожного уроку
Крім того, необхідно вра­ховувати клімато-географічні і метеорологічні, санітарні і матеріально-технічні умови проведення уроків
Методичні рекомендації щодо проведення уроків домашнього читання в старших класах школи з поглибленим вивченням англійської мови iconФормування ключових та предметних компетентностей молодших школярів у контексті викликів сьогодення
З досвіду роботи І. О. Саламатіної, вчителя англійської мови вищої категорії загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1 м. Бердянська Запорізької...
Методичні рекомендації щодо проведення уроків домашнього читання в старших класах школи з поглибленим вивченням англійської мови iconРекомендації щодо проведення Міжнародного учнівського конкурсу юних істориків «Лелека – 2012»
Координацію роботи з організації та проведення Конкурсу в регіонах будуть здійснювати зацікавлені та активні керівники навчальних...
Методичні рекомендації щодо проведення уроків домашнього читання в старших класах школи з поглибленим вивченням англійської мови iconВивчення української мови в початкових класах План
Нові мотиви опанування державної мови (вихід на рівень міжнародного спілкування, дипломатичних відносин та ін.) вимагають оновлення...
Методичні рекомендації щодо проведення уроків домашнього читання в старших класах школи з поглибленим вивченням англійської мови iconМетодичні рекомендації для учителів іноземних мов щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання у 2011 році Укладач: Мартинюк А. П., доктор філологічних наук, профессор
У багатьох країнах світу такі системи є дієвим чинником розвитку і вдосконалення освітніх систем
Методичні рекомендації щодо проведення уроків домашнього читання в старших класах школи з поглибленим вивченням англійської мови iconЧитання як спосіб іншомовної комунікації
Читання як вид мовленнєвої діяльності є однією з головних практичних цілей навчання іноземної мови в середній школі. Проте не меншу...
Методичні рекомендації щодо проведення уроків домашнього читання в старших класах школи з поглибленим вивченням англійської мови icon2. Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв
Ванням у ліцеїстів-старшокласників індивідуального стилю (ІС) оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю з урахуванням індивідуальних...
Методичні рекомендації щодо проведення уроків домашнього читання в старших класах школи з поглибленим вивченням англійської мови iconТехнологія навчання іншомовного матеріалу
Ось чому виникає необхідність у фрагментах уроків, на яких домінує той чи інший аспект мови – граматика, лексика, фонетика, орфографія....
Методичні рекомендації щодо проведення уроків домашнього читання в старших класах школи з поглибленим вивченням англійської мови iconТехнологія навчання іншомовного матеріалу
Ось чому виникає необхідність у фрагментах уроків, на яких домінує той чи інший аспект мови – граматика, лексика, фонетика, орфографія....
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы