Вступ icon

ВступНазваниеВступ
Дата конвертации11.09.2012
Размер406.44 Kb.
ТипДокументы
ЗМІСТ


ВСТУП ...…………………………………………………………………………... 3


РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ………………………………………………………… 5

1.1. Сутність фінансового стану та показники, що його визначають ……...... 5

1.2. Інформаційна база діагностики фінансового стану …………...…………. 8

1.3. Економіко-організаційна характеристика

ТОВ фірми «Енергоконсалтінг» ……………………………………...….. 11


РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ НА ПРИКЛАДІ

ТОВ фірми «ЕНЕРГОКОНСАЛТІНГ» …………………………………...…… 14

2.1. Структурно-динамічний аналіз майна

ТОВ фірми «Енергоконсалтінг» ……………………………………….... 14

2.2. Структурно-динамічний аналіз джерел формування фінансових ресурсів підприємства ………………………………………………………………. 15

2.3. Аналіз ліквідності та платоспроможності

ТОВ фірми «Енергоконсалтінг» ………………………………….……… 17

2.4. Аналіз показників фінансової стійкості

ТОВ фірми «Енергоконсалтінг» ……………………….………………… 21

2.5. Аналіз показників ділової активності

ТОВ фірми «Енергоконсалтінг» ………………………………………… 25

2.6. Прогнозний аналіз фінансового стану

ТОВ фірми «Енергоконсалтінг» …………..……………………………... 28


^ РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ

НА ПРИКЛАДІ ТОВ фірми «Енергоконсалтінг» ………….…………. 30


ВИСНОВКИ …………………………………………………………………….... 37

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ………………………………………………………… 41

ДОДАТКИ

^
РОЗДІЛ 1

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ ДІАГНОСТИКИ

ФІНАНСОВОГО СТАНУ

1.1. Сутність фінансового стану та показники, що його визначають

1. 2. Інформаційна база діагностики фінансового стану
^

1.3. Економіко-організаційна характеристика

ТОВ фірми «Енергоконсалтінг»Основними видами діяльності компанії є: продаж та виготовлення будівельних матеріалів та конструкцій.

У табл. 1.1. досліджується аналіз фінансових показників ТОВ фірми «Енергоконсалтінг».


^ Таблиця 1.1.

Аналіз фінансових показників ТОВ фірми «Енергоконсалтінг»


тис.грн.з/п

Показники

Рік

Відхилення

2008

2009

2010

2009/ 2008

2010/ 2009

тис. грн.

%

тис. грн.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Виручка від реалізації

73962,1

31816

22822

-42145,7

43

-8995

72

2.

Чистий дохід від реалізації

61635,1

26464

18479

-35171,4

43

-7985

70

3.

Темп росту доходів, %

-

42,9

69,8

-

-

27

163

5.

Чистий прибуток

-1061,0

-605

-2368

455,9

57

-1763

391

6.

Собівартість продукції

61015,6

25540,2

17391,9

-35475,4

42

-8148

68

7.

Темп росту витрат, %

-

42

68,1

-

0

26,2

162

8.

Коефіцієнт випередження

-

1,03

1,0

-

0

0

97^

РОЗДІЛ 2

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ НА ПРИКЛАДІ

ТОВ ФІРМИ «ЕНЕРГОКОНСАЛТІНГ»
2.1. Структурно-динамічний аналіз майна

ТОВ фірми «Енергоконсалтінг»Важливим показником діяльності є стабільність фінансового стану підприємства, яка залежить від правильності та доцільності вкладення фінансових ресурсів у активи, тому для його оцінки необхідно вивчити передусім склад, структуру майна та джерела його утворення, а також причини їх зміни. При цьому, основними напрямками аналізу є вивчення за даними балансу (ф.№1) вартості усього майна підприємства (підсумок активу балансу-валюта балансу) і суми джерел утворення (підсумок пасиву балансу) цього майна на певну звітну дату.

З даних табл. 2.1 можна зробити висновок, що у 2009 році вартість майна у розпорядженні підприємства становила 68873 тис. грн., тобто порівняно з попереднім 2008 роком зменшилась на 25350,9 тис. грн., а у 2010 році ,порівняно з 2009 р. зросла на 2167,9 за рахунок:

- змешення необоротних активів у 2009 р. на 5001,3 тис. грн., а у 2010 р. незмінилась, а їх частки до майна знизились на 2,3% і 0,3%

- зменшення оборотних активів у 2009 р. на 23191,9 тис. грн., а у 2010 р. збільшення на 1294,3 тис. грн., та зменшення їх частки до майна на 4,9% і 0,7%.

Частка оборотних активів і частка необоротних активів у майні підприємства у 2009 році знижується, а в 2010 році, що є позитивним явищем для підприємства.

Аналізуючи структуру оборотних активів помітно, що їх зменшення у 2009 році відбулося через зменшення часки дебіторської заборгованості на 9,1% і коштів та їх еквівалентів на 3,7% порівняно з 2008р., а збільшення у 2010 році відповідно через збільшення запасів на 4%.


Таблиця 2.1
^

Аналіз складу майна ТОВ фірми «Енергоконсалтінг» за 2008-2010 роки


тис. грн.з/п

Показники

Період

Відхилення

2008

2009

2010

2009/

2008

2010/

2009

тис. грн.

%

тис. грн.

%
Усього майна(валюта балансу )

94224

68873

71041

-25350,9

73

2167,9

103

1.

Необоротні

активи

12660

7658,2

7658,2

-5001,3

60

0

100

у % до майна

13,4

11,1

10,8

-2,3

83

-0,3

97

2.

Оборотні активи

81564,7

56215,2

57509,5

-25349,5

69

1294,3

102

у % до майна

86,6

81,6

81,0

-4,9

94

-0,7

99

2.1

запаси

11440,7

13010,5

15593,8

1569,8

114

2583,3

120

у % до оборотного капіталу

14

23

27

9,1

164

4

117

2.2

дебіторська заборгованість

70119,2

43203,6

41914,8

-26915,6

62

-1288,8

97

у % до оборотного капіталу

86

77

73

-9,1

90

-4

95

2.3

кошти та їх еквіваленти

4,8

1,1

0,9

-3,7

23

-0,2

82

- у національній валюті


4,8

1,1

0,9

-3,7

23

-0,2

82

- у іноземній валюті

0

0

0

0,00

0

0

0
у % до оборотного капіталу

0,0059

0,0020

0,0016

-0,0039

34

-0,0004

80


Також, спостерігається зменшення грошових коштів у 2009 р. на 3,7%, а у 2010 році 0,2% відповідно, що свідчить про стабілізацію становища на підприємстві, але ще незадовільний фінансовий стан.


^

2.2. Структурно-динамічний аналіз джерел формування фінансових ресурсів підприємстваУ табл. 2.2. наведено аналіз джерел коштів, які вкладено в майно підприємства.

У 2009 році відбувається зменшення капіталу ТОВ фірми «Енергоконсалтінг» на -25350,9 тис. грн., одночасно зі зменшенням власного капіталу на 605,1 тис. грн., і разом з тим на підприємстві збільшується частка запозичених коштів на 1,4%, з чого можна зробити висновок, що основним джерелом формування майна у 2009 році є позикові кошти.

Таблиця 2.2.

^ Аналіз капіталу підприємства ТОВ фірми «Енергоконсалтінг»

за 2007-2009 роки

тис. грн.

№ з/п

Показники

Період

Відхилення

2008

2009

2010

2009/

2008


2010/

2009

тис. грн.

%

тис. грн.

%
Капітал разом

94224,3

68873,4

71041,3

-25350,9

73

2167,9

103

1.

Власний капітал

-1284,5

-1889,6

-4257,4

-605,1

147

-2367,8

225

у % до майна

-1,4

-2,7

-6,0

-1,4

193

-3,2

222

2

Позиковий капітал

95508,9

70763

75298,7

-24745,9

74

4535,7

106

у % майна

101,4

102,7

106,0

1,4

101

3,2

103

2.1

Довгострокові зобовязання

0

0

0

0,0

0

0

0

у % до позиченого капіталу

0

0

0

0,0

0

0

0

2.2

Короткострокові кредити та позики

1827,6

11965,5

8887,9

10137,9

655

-3077,6

74

у % до позичених коштів

1,9

16,9

11,8

15,0

889

-5,1

70

2.3

Поточні зобов’язання

93681,3

58797,5

66410,8

-34883,8

63

7613,3

113

у % до позичених коштів

98,1

83,1

88,2

-15,0

85

5,1

106


З даних таблиці видно, що вартість майна підприємства у 2010 р. зросла на 2167,9 тис. грн. за рахунок зростання запозичених коштів на 4535,7 тис. грн. і зростанні їх часки у майні підприємства на 3,2%. Така ситуація зумовлена тим, що у 2010 році ТОВ фірма «Енергоконсалтінг» фактично функціонує за рахунок позичених коштів частка яких у 2009 році 101,4%, і у 2010 році 102,7%. Причому основну масу цих коштів становлять короткострокові кредити.

^

2.3. Аналіз ліквідності та платоспроможності

ТОВ фірми «Енергоконсалтінг»Фінансовий стан підприємства з позиції короткострокової перспективи оцінюється показниками ліквідності й платоспроможності. Розрізняють поняття майнової (абсолютної) ліквідності та фінансової (відносної) ліквідності. Майнова (абсолютна) ліквідність означає здатність активу трансформуватись у кошти. Ступінь ліквідності активів визначається тривалістю часу, необхідного для цієї трансформації.

Фінансова ліквідність означає готовність і спроможність підприємства виконувати свої зобов'язання у повному обсязі й у встановлені кредитною угодою строки. Це визначається політикою підприємства щодо збереження ліквідності, основне завдання якої - уникнення неліквідності і неплатоспроможності завдяки пошуку в необхідних обсягах резервів коштів та інших ліквідних активів.

Суттєвою ознакою ліквідності є формальне перевищення (у вартісній оцінці) оборотних активів над короткостроковими пасивами. Водночас варто уникати ситуації збереження залишків коштів та інших резервів високоліквідних активів на довгий термін поза виробничим процесом, бо це призводить до зниження рентабельності виробництва. Про погіршення можливостей ліквідності компанії свідчить збільшення іммобілізації власних обігових коштів та появи неліквідів: простроченої дебіторської заборгованості, векселів одержаних, прострочених тощо.

Платоспроможність підприємства відбиває наявність у нього коштів та їх еквівалентів, достатніх для розрахунків за кредиторською заборгованістю, що потребує негайного погашення. Характерними ознаками платоспроможності підприємства є наявність у нього достатніх коштів на розрахунковому рахунку та відсутність простроченої кредиторської заборгованості. 

^ Ліквідність підприємства - це його здатність швидко продати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов'язань.

Ліквідність підприємства характеризується співвідношенням величини його високоліквідних активів (грошові кошти та їх еквіваленти, ринкові цінні папери, дебіторська заборгованість) і короткострокової заборгованості.

Аналізуючи ліквідність, доцільно оцінити не тільки поточні суми ліквідних активів, а й майбутні зміни ліквідності.

Про незадовільний стан ліквідності підприємства свідчитиме той факт, що потреба підприємства в коштах перевищує їх реальні надходження.

Аналіз ліквідності потребує також ретельного аналізу структури кредиторської заборгованості підприємства. Необхідно визначити, чи є вона "стійкою" (наприклад, борг постачальнику, з яким існують довгострокові зв'язки), чи є простроченою, тобто такою, термін погашення якої минув.

Аналіз ліквідності здійснюється на підставі порівняння обсягу поточних зобов'язань із наявністю ліквідних коштів. Результати розраховуються як коефіцієнти ліквідності за інформацією з відповідної фінансової звітності.

У табл. 2.3 і табл. 2.4 здійснюємо аналіз коефіцієнтів ліквідності

ТОВ фірми «Енергоконсалтінг».


^ Таблиця 2.3.

Методика групування активів і пасивів для цілей аналізу


ТОВ фірми «Енергоконсалтінг», тис. грн.

Групи активів

2008

2009

2010

Групи пасивів

2008

2009

2010

1

2

3

4

7

8

9

10

Найбільш ліквідні

активи (А1)

4,8

1,1

0,9

Найтерміновіші

зобов’язання (П1)

62258,2

58434,0

65934,5

Швидко реалізовані активи (А2)

79660,4

53718,1

55552,1

Короткострокові

пасиви (П2)

33250,7

12329,0

9364,2

Повільно реалізовані активи (А3)

96123,8

7496,0

7830,1

Довгострокові па­сиви (П3)

0,0

0,0

0,0

Важко реалізовані активи (А4)

12659,5

7658,2

7658,2

Постійні пасиви (П4)

-1284,5

-1889,6

-4257,4


Зіставивши відповідні групи активів і пасивів в табл. 2.3. можна зробити висновок, що баланс абсолютно ліквідним не є в жодному році, оскільки не виконується рівність А1>П1, А2>П2, А3>П3, А4<П4. це означає, що підприємство своїми найбільш ліквідними грошовими активами не може покрити поточні зобов’язання.


^ Таблиця 2.4.

Аналіз коефіцієнтів ліквідності ТОВ фірми «Енергоконсалтінг»


Показники

Рік

Відхилення

2008

2009

2010

2009/

2008

2010/

2009

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)

1,841

0,865

0,842

-0,975

47

-0,023

97

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,834

0,759

0,738

-0,075

91

-0,021

97

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,00005

0,00002

0,00001

-0,000035

40

-0,000004

50


Аналіз динаміки коефіцієнтів поточної ліквідності проведений в табл. 2.4. показує, що 2008 - 2010 роках підприємство може покрити заборгованість за рахунок власного капіталу на 184,1%, 86,5% і 84,2% відповідно.

За рахунок майбутніх надходжень підприємство може погасити заборгованість у 2008 році на 83,4%, у 2008 на 75,9%, у 2010 на 73,8%, що є вищим граничної у 2008 і 2009 р.р., а в 2010р. на 1,2% нижче. Тобто, і тут спостерігаємо тенденцію до розорення підприємства.

Аналіз динаміки коефіцієнтів абсолютної ліквідності показує, що негайно підприємство може погасити заборгованість у 2008 році лише на 0,005%, у 2009 на 0,002%, у 2010 на 0,001%, що при нормі 20% показує абсолютну неліквідність підприємства.

Таке зниження коефіцієнтів поточної, швидкої та абсолютної ліквідності свідчить про відсутність вільних коштів, а отже, знижує мобільність управління і швидкість реакції підприємства у кризових ситуаціях.


Рис. 2.1 Динаміка коефіцієнтів ліквідності за 2008 – 2010 роки по

ТОВ фірмі «Енергоконсалтінг»


Ефективне використання фінансових ресурсів визначається їх оборотністю, тобто фінансовий стан підприємства залежить від того, наскільки швидко кошти, вкладені в активи, перетворюються на реальні гроші. Найважливіші показники господарської діяльності підприємства — прибуток і обсяг реалізованої продукції — безпосередньо залежать від швидкості обертання оборотних коштів.

Прискорення обертання оборотних коштів має велике значення для забезпечення стабільності фінансового стану підприємства, що пояснюється трьома основними причинами.

По-перше, від швидкості обертання коштів залежить розмір річного обороту, бо підприємство, що має невеликий обсяг оборотних коштів, але ефективніше їх використовує, здатне робити такий самий оборот, як і підприємство з більшим обсягом коштів, але з меншою швидкістю обертання.

По-друге, з оборотністю пов'язано відносну величину витрат, зменшення яких знижує собівартість одиниці продукції.

По-третє, прискорення обороту на тій чи тій стадії кругообігу коштів змушує прискорити оборот на інших стадіях.
^

2.4. Аналіз показників фінансової стійкості

ТОВ фірми «Енергоконсалтінг»Іншим індикатором фінансового стану підприємства являється його стійкість. Фінансово стійким можна вважати таке підприємство, яке за рахунок власних коштів спроможне забезпечити запаси і витрати, не допустити невиправданої кредиторської заборгованості, своєчасно розрахуватись зі своїми зобов’язаннями. Поняття фінансової стійкості підприємства тісно пов’язане із поняттям його перспективної платоспроможності. Її аналіз дає змогу визначити фінансові можливості підприємства на відповідну перспективу. 

Фінансова стійкість - це визначений стан рахунків підприємства, що гарантує його постійну платоспроможність.

Оцінка фінансової стійкості підприємства має на меті проведення об’єктивного аналізу величини та структури активів та пасивів підприємства і визначення на цій основі міри його фінансової стабільності й незалежності, а також відповідності фінансово-господарської діяльності підприємства цілям його статутної діяльності.

Співвідношення прибутку з авансованою вартістю або поточними витратами характеризує таке поняття, як рентабельність. 
Для розрахунку рівня рентабельності підприємств можуть використовуватися: загальний прибуток; прибуток від реалізації продукції, тобто від основної діяльності.

Важливим є дослідження стану фінансового балансу, джерел фінансування, напрямів фінансування та управління фінансами.

Об'єктом фінансів підприємств є економічні відносини, пов'язані з рухом коштів, формуванням та використанням грошових фондів. Фінанси є суттєвим складовим елементом системи управління акціонерним підприємством. Без фінансів неможливо забезпечити індивідуальний кругообіг виробничих фондів на розширеній основі, запроваджувати науково-технічні досягнення, стимулювати інвестиційну діяльність, регулювати структурну перебудову підприємства.

Фінансовий аналіз є ланкою, яка поєднує розробку управлінських рішень і діяльність акціонерного підприємства. Саме за допомогою фінансового аналізу можна визначити величину і динаміку фінансових ресурсів, здатність підприємства виконувати свої зобов'язання, здійснювати інвестиції в основні засоби, покривати поточні фінансові потреби, тобто можна проаналізувати ефективність грошових потоків, де б доходи перевищували витрати не лише в поточному періоді, а й у майбутньому.

В табл. 2.5 проведемо аналіз показників фінансової стійкості підприємства.

З рис. 2.2 видно, що коефіцієнт автономії з 2008 – 2010 роках набагато менше 0,5, це означає, що ТОВ фірма «Енергоконсалтінг» є нестабільним і потребує додаткових інвестицій.


^ Таблиця 2.5.

Аналіз показників фінансової стійкості

ТОВ фірми «Енергоконсалтінг»
Показники

Рік

Відхилення

2008

2009

2010

2009/

2008

2010/

2009

тис. грн.

%

тис. грн.

%

1

2

3

4

5

8

9

10

11

1.

Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності)

-0,01

-0,03

-0,06

-0,01

300

-0,03

200

2.

Коефіцієнт фінансової залежності

-73,35

-36,45

-16,69

36,91

50

19,76

46

3.

Коефіцієнт фінансового ризику

-1,42

-6,3

-2,08

-4,91

444

4,24

334.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

10,86

5,05

2,80

-0,36

47

0,64

55

5.

Коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами

-40,81

-29,18

-30,24

11,63

72

-1,06

104

6.

Коефіцієнт структури покриття довгострокових вкладень

0

0

0

0

0

0

0

7.

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових джерел

0

0

0

0

0

0

0

8.

Коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел

1

1

1

0

100

0

100

Рис. 2.2. Динаміка коефіцієнтів фінансової стійкості

З рис. 2.2 видно, що коефіцієнт фінансової залежності з 2008 - 2010 р.р. має від’ємні значення, а не тільки менший від нормативного значення 2,0, що свідчить про залежність підприємства від позикових коштів і фінансову нестабільність, але основну частину цих коштів становить кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги та короткострокові кредити банків.

Коефіцієнт фінансового ризику в 2008 – 2010 р.р. набуває значень -1,42, -6,3, -2,08, що значно менше 2,0. Це свідчить про незабезпеченість підприємства власними коштами, і фінансову нестабільність.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу у всіх роках значно перевищує нормативне значення, що свідчить про про нестачу власних обігових коштів, а також власного капіталу. Взагалі, цей коефіцієнт показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто яку частину вкладено в оборотні кошти, а яку - капіталізовано. Проте існує тенденція до зниження коефіцієнту маневреності, що є позитивним для підприємства.

Коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами характеризує співвідношення власного і оборотного капіталу. Цей коефіцієнт у всіх роках має від’ємне значення, це означає те, що оборотний капітал профінансований за рахунок позичених оборотних активів, і спостерігається тенденція до зниження, що є досить негативним явищем.

Коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел у 2008, 2009 і 2010 роках рівний 1, але це зумовлено тим, що підприємство не брало довгострокових кредитів. В цьому випадку слід звернути увагу на те, що власний капітал підприємства має від’ємне значення, що свідчить про абсолютну нестабільність і неплатоспроможність.

^

2.5. Аналіз показників ділової активності

ТОВ фірми «Енергоконсалтінг»В якості критеріїв ділової активності використовують такі показники, як обсяг реалізації продукції, прибуток, величину капіталу, авансованого в активи підприємства. При цьому враховують, що прибуток повинен зростати більш високими темпами, ніж обсяги реалізації продукції та вартість майна підприємства.Ділову активність підприємства характеризують показники оборотності його засобів.

Таблиця 2.6.

^ Показники ділової активності ТОВ фірми «Енергоконсалтінг»

Назва показника

Економічна сутність

^ Алгоритм розрахунку

Коеф. оборотності капіталу

Відображає швидкість обороту загального капіталу підприємстваКоеф. оборотності власного капіталу

Відображає швидкість обороту власного капіталуКоефіцієнт оборотності запасів

Характеризує кількість оборотів за вказаний періодКоеф. оборотності готової продукції

Характеризує швидкість обороту готової продукціїКоеф. оборотності дебіторської заборгованості

Свідчить про розширення чи зниження розміру комерційного кредиту, що надає чи бере підприємство.

Збільшення Кокз свідчить про швидке погашення заборгованостіКоеф. оборотності кредиторської заборгованості
Таблиця 2.7.

^ Аналіз ділової активності ТОВ фірми «Енергоконсалтінг»

^ Назва показника

Рік

Відхилення

2008

2009

2010

2009/

2008

2010/

2009

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Коеф. оборотності капіталу

0,65

0,38

0,26

-0,27

58

-0,12

68

Коеф. оборотності власного капіталу

-47,98

-14,00

-4,34

33,98

29

9,66

31

Коефіцієнт оборотності запасів

5,39

2,03

1,19

-3,35

38

-0,85

59

Коеф. оборотності готової продукції

5,45

2,06

1,20

-3,39

38

-0,86

58

Коеф. оборотності дебіторської заборгованості

0,90

0,65

0,46

-0,25

72

-0,19

71

Коеф. оборотності кредиторської заборгованості

0,66

0,45

0,28

-0,21

68

-0,17

62


^ Коефіцієнт оборотності капіталу обчислюється як відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньої величини підсумку балансу підприємства і характеризує ефективність використання підприємством усіх наявних ресурсів, незалежно від джерел їхнього залучення. У 2009 році він знизився на 0,27, а в 2010 р. на 0,12, що досить негативно характеризує діяльність підприємства.

^ Коефіцієнт оборотності власного капіталу розраховується як відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної величини власного капіталу підприємства і показує ефективність використання власного капіталу підприємства. У 2009 році він знизився на 33,98, а в 2010 р. на 9,66, але має від’ємне значення, отже, власний капітал використовується підприємством неефективно.

^ Коефіцієнт оборотності запасів. Показує як часто обертаються запаси для забезпечення поточного обсягу продажу. Чим вищий коефіцієнт, тим швидше обертаються запаси. Зменшення коефіцієнта на 3,35 у 2009 році і на 0,85 в 2010 р., свідчить про зменшення швидкості оборотності запасів, тобто зниження ефективності їх використання. Поділивши тривалість звітного періоду (1 рік) на коефіцієнт оборотності запасів, отримаємо кількість днів необхідну на один оборот запасів.

^ Коефцієнт оборотності готової продукції характеризує швидкість обороту готової продукції. У 2009 році він знизився на 3,39, а в 2010 р. на 0,86, що досить негативно характеризує діяльність підприємства.

^ Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості розраховується як відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної величини дебіторської заборгованості і показує швидкість обертання дебіторської заборгованості підприємства за період, що аналізується, розширення або зниження комерційного кредиту, що надається підприємством. У 2009 році він знизився на 0,25, а в 2010 р. на 0,19, отже, швидкість обертання дебіторської заборгованості зменшується, що негативно відображається на діяльності підприємства.

^ Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості розраховується як відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної величини кредиторської заборгованості і показує швидкість обертання кредиторської заборгованості підприємства за період, що аналізується, розширення або зниження комерційного кредиту, що надається підприємству. У 2009 році він знизився на 0,21, а в 2010 р. на 0,17.

В табл. 2.8 проведено факторний аналіз чистої рентабельності реалізації продукції методом ланцюгових підстановок.


^ Таблиця 2.8

Факторний аналіз чистої рентабельності реалізації продукції


ТОВ фірми «Енергоконсалтінг» відносно базового року

№ з/п

№ підстановки

Взаємодіючі фактори

Результуючий показник, %

Відхилення

Причини відхиленя

ЧЗ

С

1.

0

-1061

61015,6

-1,7

-

-

2.

1

-2368

61015,6

-3,9

-2,2

ЧЗ↑

3.

2

-2368

17391,9

-13,6

-9,7

С↓


∑=(-2,2)-9,7=(-11,9%)

Визначимо вплив факторів прийомом абсолютних різниць.

1) Вплив фактора Х1 на рентабельність продукції;2) Вплив фактора Х2 на рентабельність продукції.Отже, загальний вплив факторів становить:В результаті проведеного аналізу було виявлено резерв збільшення рентабельності на 2,2% за рахунок зниження чистого збитку підприємства і на 9,7% за рахунок підвищення собівартості продукцій (тобто збільшення обсягу продаж).

В загальному рентабельність знизилась на 11,9%, що досить негативно характеризує діяльність підприємства і потребує негайного впровадження заходів зі стабілізації фінансового становища підприємства.
^

2.6. Прогнозний аналіз фінансового стану

ТОВ фірми «Енергоконсалтінг»Важливе місце в процесі управління діяльністю підприємства займає прогнозний аналіз. Його особливістю є розгляд інших процесів з точки зору перспективи подальшого розвитку. Основна мета прогнозного аналізу полягає у виявленні в процесі господарської діяльності можливих змін, здатних покращити чи погіршити фінансовий стан підприємства.

Прогнозний аналіз проведено в табл. 2.9.

^ Таблиця 2.9

Прогнозний аналіз валюти балансу


Показники

Роки

Середнє значення

Відхилення відносне, %

Прогноз на 2011 рік

2008

2009

2010

2009/

2008

2010/

2009

Середнє значення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Валюта балансу

94224,30

68873,40

71041,30

78046,33

73,10

103,15

88,12

68775,53


З табл. 2.10 видно, що у 2011 році можна очікувати зменшення валюти балансу до 68775,53 тис. грн. що свідчить про спадання об’ємів виробництва і є негативною тенденцією.

^

РОЗДІЛ 3

ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ НА ПРИКЛАДІ ТОВ ФІРМИ «ЕНЕРГОКОНСАТІНГ»Як бачимо з вище проведеного аналізу результатів господарської діяльності підприємства фінансовий стан ТОВ фірми «Енергоконсалтінг» є незадовільним. Підприємство знаходиться на межі розорення. Тому в цій ситуації досить важко запропонувати ефективні антикризові заходи.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. //Учебно- практическое пособие 2-е изд., испр.- М. : Издательство «Дело и Сервис», 2002.-256 с.


2. Бандурка О.М., Коробков М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Л. Фінансова діяльність підприємства. - К.: Либідь, 1998. – 312 с.


3. Буряк П.Ю., Римар М.В., Бець Т.М. Фінансово-економічний аналіз.//Підручник-К.:ВД „Професіонал”.2004.-528с.


4. Василик О.Д.Державні фінанси України.// Навч.посіб.-К.:Вища шк.,1997р.


5. Гордеева Л.П., Редина Н.И. Финансы Украины.//Учеб.посособие.-Днепропетровск: Наука и образование,1997.


6. Грагова Р.І. Експрес аналіз фінансового стану підприємств // Галицькі контракти. -2008, „Дебет-Кредит”№ 44.


7. Грачова Р. Актуально про аналіз фін звітності // Книги для бізнесу, К.-2007.-128с.


8. Економічний аналіз:Навч. підручник.-4-те вид., стереотип.-Львів:Новий Світ-2000,2006. - 344с.


9. Економічний аналіз:Навч. посібник/М.А.Болюх, В.З.Бурчевський, М.І.Горбаток та ін.; За ред. М.Г.Чумаченка. - 2-е вид., перероб. і доп.-Київ:КНЕУ,2003. - 556с.


11. Єлейно Я.І. та ін. Основи фінансового аналізу.-Львів: Львівський банківський інститут НБУ, 2000.-141 с.


12. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч.пос.-2-ге вид., стереотип.-К.: МАУП, 2001.-151 с.


13. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування: Навч.пос.-К.:ЦУЛ, 2003,-224 с.


14. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз підприємств.-К.: Знання, 2002.-294 с.

15. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Фінансовий аналіз” для студентів напряму підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит” денної та заочної форм навчання / Мельник Л.М., – Рівне: НУВГП, 2009. – 16с.

16. Мет.вк. і викон. курсової роб. з дисц."Економічний аналіз" спец. "Управл. труд. ресурсами". - Рівне: НУВГП, 2008. - 41с.


17. Методичні рекомендації по аналізу фінансово-господарського стану підприємства та організацій. Лист ДПА №759/10/20-2117 від 27.01.98 р. // Галицькі контракти. – 1999. - № 4.


18. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій. Затверджено наказом Агентства з запобіганню банкрутству від 21.03.1997р. №37.


19. Наказ №170 від 14.02.2006р. Про затвердження Методики аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств // МФУ, збірник нормативних актів, К-2006.


20. Подольська В.О. , Яріш О.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник .- К.: ЦНЛ, 2007.-488 с.


21. Павловська О.В.та ін Фінансовий аналіз : Навч.метод.пос. для самост.вивч. дисципл.К.-КНЕУ 2002.-388 с.


22. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання. Підручник.-Тернопіль: Економічна думка.2001 - 454с.


23. Салига С.Я., Дацій Н.В. , Корецька С.О. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник .-К.:ЦНЛ, 2006.-210 с.


24. Шиян Д.В., Строченко Н.І. Фінансовий аналіз.Навчальний посібник .-К.: А.С.К. ,2005. – 240 с.
Похожие:

Вступ iconЗміст вступ 2 цінова політика в системі маркетингу 3
Вступ 2
Вступ iconФілософія абсурду Альбера Камю” зміс т вступ
Вступ
Вступ iconМета надати студентам навичок психічної саморегуляції. Вступ
Вступ прийняття докладу від Чергового в групі, тренування елементів стройової підготовки без зброї
Вступ iconМета надати студентам навичок психічної саморегуляції. Вступ
Вступ прийняття докладу від Чергового в групі, тренування елементів стройової підготовки без зброї
Вступ iconМета надати студентам навичок психічної саморегуляції. Вступ
Вступ прийняття докладу від Чергового в групі, тренування елементів стройової підготовки без зброї
Вступ iconМета надати студентам навичок психічної саморегуляції. Вступ
Вступ прийняття докладу від Чергового в групі, тренування елементів стройової підготовки без зброї
Вступ iconПлан: Вступ Етапи роботи з документом Інтеграція можливостей програм Використана література Вступ
В документі Word 97 можна розміщувати текст, малюнки, таблиці, діаграми і графіки
Вступ icon1 Вступ
Вступ. На сучасному перехідному періоді при різноманітті складних кризових економічних процесів І взаємовідносин між підприємствами,...
Вступ iconЗміст вступ
Вступ
Вступ iconГуцульська вишивка вступ. Вступ
Народне декоративно-прикладне мистецтво розвивається в наш час у вигляді домашнього ремесла та художніх промислів. Як результат творчої...
Вступ iconВступ до фаху. Робота в банку. Вступ
Питання повернення депозитних вкладів та ступеня свободи діяльності фінансово-кредитних установ завжди було актуальним для забезпечення...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы