Розділ І. Формування оплати праці на підприємстві в умовах ринкової економіки. 4 icon

Розділ І. Формування оплати праці на підприємстві в умовах ринкової економіки. 4НазваниеРозділ І. Формування оплати праці на підприємстві в умовах ринкової економіки. 4
страница6/6
Дата конвертации11.09.2012
Размер0.49 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6
^

2.4.Аналіз ефективності оплати праці


Таблиця 2.4.1

Аналіз ефективності оплати праці на ДП «Зарічненське лісове господарство»

№ п/п

Показники


2008 рік


2009 рік


2010 рік


Відхилення

від 2008

року

від 2009

року

1

2

3

4

5

6

7

1

Обсяг виготовленої продукції, тис. грн. Q

10815,9

11514,0

12010,0

1194,1

496

2

Фонд оплати праці працівників, тис. грн.

4512,8

4287,3

4344,3

-168,5

57

3

Фонд оплати праці робітників, тис. грн.

3753,96

3529,44

3393

-360,96

-136,44

4

Зарплатовіддача для працівників,

2,397

2,686

2,765

0,368

0,079

5

Зарплатовіддача для робітників,

2,881

3,262

3,540

0,658

0,277

6

Зарплатоємність для працівників

0,417

0,372

0,362

-0,056

-0,011

7

Зарплатоємність для робітників,

0,347

0,307

0,283

-0,065

-0,024
Рис.2.4.1. Динаміка зарплатовіддачі для працівників і робітників на ДП «Зарічненське лісове господарство»


Аналізуючи графік, можна зробити висновок про те, що зарплатовіддача як для працівників, так і для робітників зростає протягом аналізованого періоду. Однак динаміка цих величин суттєво відрізняється. Зарплатовіддача для робітників збільшується однаковими темпами, а зарплатовіддача для працівників різко збільшилась в 2009 році порівняно з 2008 роком, а в 2010 році порівняно з 2009 роком - лише на 0,28.
Рис.2.2.6 Динаміка зарплатоємності для працівників і робітників на ДП «Зарічненське лісове господарство»

Проаналізувавши представлений графік, приходимо до висновку, що зарплатоємність для працівників і для робітників має тенденцію до зменшення. Зарплатоємність по оплаті праці працівників та робітників зростає протягом усіх аналізованих років майже однаковими темпами.


^

Розділ ІІІ: Шляхи покращення господарських результатів діяльності підприємства


Розглядаючи підприємство як економічну систему, можна виділити три основні частини: фактори виробництва, виробниче споживання цих ресурсів у процесі виготовлення нової продукції, результати господарської діяльності. Всі ці три складові економічної системи взаємопов’язані і взаємообумовлені. Наприклад, фактори виробництва визначають виробничі можливості підприємства, впливають на величину і характер витрат цих ресурсів і на результати господарської діяльності. В свою чергу, ефективне й економне використання цих ресурсів в процесі виробництва впливає безпосередньо як на економічні результати функціонування підприємства, так і на можливість щодо збільшення своїх виробничих ресурсів. Результати господарської діяльності підприємства визначаються вартістю виготовленої та реалізованої продукції і величиною отриманого прибутку. Вартість виготовленої продукції визначається обсягом продукції і цінами на цю продукцію.

Важливим завданням для підприємства „Зарічненський лісгосп” у плановому періоді є знайти нові ринки збуту продукції. Також для підвищення ефективності виробництва на підприємстві потрібно збільшити обсяги випуску продукції. Щоб підвищити конкурентоспроможність продукції потрібно більш повно використовувати наявні потужності, не допускати довготривалих простоїв. Вирішити існуючі проблеми в матеріально-технічному забезпеченні підприємства.

Також для підвищення ефективності потрібні зміни на законодавчому рівні, що сприяли б розвитку малого підприємництва в Україні:

 • надати підприємствам пільгові кредити для закупівлі сировини,

 • ввести квоту на ввезення в Україну виробів, аналогічним виробам вітчизняних підприємств.

При позитивному вирішенні вищенаведених питань стабілізується робота підприємства збільшаться обсяги виробництва, експортний потенціал, покращиться фінансовий стан підприємства, а як наслідок збільшаться відрахування до державного бюджету.

В основному низька рентабельність пов’язана з низьким завантаженням виробництва, з високою собівартістю продукції та витратами від операційної діяльності, з різким ростом вартості за спожите тепло, енергію, водопостачання, ростом фонду оплати праці, а також слабкою реалізацією випущеної продукції, як на внутрішніх так і на зовнішніх ринках, високою конкуренцією.

Головний внутрішній і зовнішній чинники підвищення ефективності діяльності підприємства.

 1. Технологія. Технологічні нововведення, особливо сучасні форми автоматизації та інформаційних технологій, справляють най статичний вплив на рівень і динаміку ефективності виробництва продукції.

 2. Устаткуванню належить провідне місце в програмі підвищення ефективності передовсім виробничої діяльності. Продуктивність діючого устаткування залежить не тільки від його технологічного рівня, а й від належної організації ремонтно-технічного обслуговування оптимальних строків експлуатації, змінності роботи, завантаженні в часі.

 3. Матеріали та енергія позитивно впливають на рівень ефективності, якщо розв'язуються проблеми ресурсозбереження, зниження матеріаломісткості та енергоємності продукції, раціоналізується управління запасами матеріальних ресурсів і джерелами постачання.

 4. Вироби. Самі продукти праці, їхня якість і зовнішній вигляд (дизайн) також є важливими чинниками. Рівень дизайну має корелювати з корисною вартістю, тобто ціною, яку покупець готовий заплатити за вироби відповідної якості. Проте для досягнення високої ефективності господарювання самої тільки користі товару недостатньо.

 5. Працівники. Основним джерелом і визначальним чинником зростання ефективності діяльності є працівники – керівники, менеджери, спеціалісти, робітники. Ділові якості працівників, підвищення продуктивності їхньої праці багато в чому зумовлюється діловим мотиваційним механізмом на підприємстві, підтриманням сприятливого соціального мікроклімату в трудовому колективі.

 6. Методи роботи. За переважання трудомістких процесів досконаліші методи роботи стають достатньо перспективним для забезпечення зростання ефективності діяльності підприємства. Постійне вдосконалення методів праці передбачає систематичний аналіз стану робочих місць та їхню атестацію, підвищення кваліфікації кадрів, узагальнення та використання нагромадженого на інших підприємствах позитивного досвіду.

 7. Стиль управління, що поєднує професійну компетентність, діловитість і високу етику взаємовідносин між людьми, практично впливає на всі напрямки діяльності підприємства. Від цього залежить, у якій мірі враховуватимуться зовнішні чинники зростання ефективності діяльності на підприємстві. Відтак належний стиль управління як складовий елемент сучасного менеджменту є дійовим чинником підвищення ефективності діяльності підприємства

 8. Державна економічна і соціальна політика істотно впливає на ефективність суспільного виробництва.

9. Інституціональні механізми. Для безперервного підвищення ефективності діяльності всіх суб'єктів господарювання держава має створити відповідні організаційні передумови, що забезпечуватимуть постійне функціонування на національному, регіональному чи галузевому рівнях спеціальних інституціональних механізмів – організацій. Їхню діяльність треба зосередити на:

1) розв'язання ключових проблем підвищення ефективності різних виробничо-господарських систем;

2) практичні реалізації стратегії і тактики розвитку національної економіки на всіх рівнях управління.

10. Інфраструктура. Важливою передумовою зростання ефективності діяльності підприємств є достатній рівень розвитку мережі різноманітних інституцій ринкової та виробничогосподарської інфраструктури. Інші всі підприємницькі структури користуються послугами інноваційних фондів і комерційних банків. бірж та інших інститутів ринкової інфраструктури. Безпосередній вплив на результативність діяльності підприємства справляє належний розвиток виробничої інфраструктури.

11. Структурні зміни в суспільстві також впливають на показники ефективності на різних рінях господарювання. Найважливішими є структурні зміни економічного та соціального характеру. Головні з них відбуваються в таких сферах: склад та технічний рівень основних фондів; масштабів виробництва та діяльності; склад персоналу за ознаками статі, освіченості, кваліфікації.

Лише вміле використання всієї системи перелічених чинників може забезпечити достатні темпи зростання рентабельності виробництва.

При цьому обов'язковість урахування зовнішніх чинників не є такою жорсткою, як чинників внутрішніх.

Висновки


Виконавши дану курсову роботу із застосуванням основних методів економічного аналізу, можемо описати стан, який на даний час склався на ДП «Зарічненське лісове господарство» з точки зору нашої теми. Протягом аналізованого періоду (2008-2010рр.) відбувались певні зміни в обсягах виробництва продукції, в чисельності різних категорій персоналу підприємства, фондах оплати їх праці, середній заробітній платі, продуктивності праці та ефективності її оплати.

Аналізуючи обсяги випуску продукції на ДП «Зарічненське лісове господарство», можемо стверджувати, що його величина має стійку тенденцію до зростання. Причому темпи зростання досить вагомі. Наведемо цифри: мінімальний обсяг виробництва продукції становив 10815,9 тис. грн.(в 2008 році), в наступному – 11514 тис. грн. В 2010 році обсяг знову таки зріс і зафіксований в розмірі, що становить 12010 тис. грн., тобто перевищує попередній на 4,3%.

За досліджуваний період стались зміни і в чисельності працюючих на ДП «Зарічненське лісове господарство». Різні категорії персоналу підприємства мали відмінні тенденції зміни. Середньоспискова чисельність працівників підприємства змінилась, в 2008 році в штаті підприємства числилась 333 особа, в наступному році ця величина зменшилась (на 74 чоловіки) і досягла позначки 259 чоловік, а за 2010 рік чисельність працівників зменшилась до 236 чоловік.

Щодо чисельності робітників ДП «Зарічненське лісове господарство», то вона поводить себе аналогічно. В 2008 році на підприємстві працювали 287 робітників. Протягом року їх чисельність значно зменшилась і на кінець періоду становила 228 чоловік. В наступному звітному році стались зміни їх чисельність впала до рівня 195 особи, тобто зменшилась на 33 чоловік, що становить 14,5%. Питома вага робітників у чисельності працівників становила в 2008 році 86,2%, в 2009 – 88%, в 2010 – 82,6%

Чисельність інших категорій персоналу підприємства, тобто учнів, молодшого невиробничого персоналу і т.п. в 2008 році становила 46 чоловік, в 2009 році їх чисельність значно знизилась до 31 осіб, протягом наступного року зросла до рівня 41чоловік.

Відбувались зміни і в продуктивності праці персоналу підприємства. Загалом треба відмітити, що на підприємстві намітилась стійка тенденція до зростання. Аналізуючи продуктивність праці працівників, можна прослідкувати наступні зміни: в 2008 році ця величина становила 32,5 тис. грн.. за рік на одного працівника. Протягом 2009 року вона підвищилась і була зафіксована в розмірі 41,8 тис. грн. за рік на одного працівника. За наступний період вона знову зросла на 9,7% і стала рівною 45,8 тис. грн. за рік на одного працівника.

В зміні продуктивності праці робітників на ДП «Зарічненське лісове господарство» відбувались подібні зміни. В 2008 році цей показник становив 37,7 тис. грн. на робітника за рік, в 2009 році – 47,4 тис. грн. на робітника за рік, а в наступному звітному році зріс до позначки 55,5 тис. грн. на робітника за рік, що на 16,9% вище попереднього.

За досліджуваний період стались зміни в фондах оплати праці. В результаті проведення структурно-динамічного аналізу фондів оплати праці працівників, робітників та іншого персоналу можна зробити такі висновки: величина фонду оплати праці працівників має стійку тенденцію до зростання. Найменший його розмір становив 4287,3 тис. грн. в 2009 році, найбільший – 4512,8 тис. грн.. в 2008 році.

Аналогічно поводить себе величина фонду оплати праці робітників. Мінімальний ФОП робітників становив 3393 тис. грн.. у 2010 році, максимальний – 3753,9 тис. грн. в 2008 році.

В зв’язку зі зміною величини фондів оплати праці різних категорій персоналу змінилась їх середня заробітна плата. Простеживши динаміку зміни цього показника, можна зробити висновки про те, що середня заробітна плата працівників має стійку тенденцію до зростання, причому в період з 2008 по 2009 року її величина зросла швидшими темпами, ніж в наступному періоді.

Аналізуючи ефективність оплати праці на ДП «Зарічненське лісове господарство», можна зробити висновок про те, що зарплатовіддача як для працівників, так і для робітників збільшується протягом аналізованого періоду.

Досліджуючи обернений показник до зарплатовіддачі – зарплатоємність, приходимо до висновку, що зарплатоємність для працівників і для робітників має тенденцію до зменшення. Зарплатоємність по оплаті праці робітників зменшується протягом усіх аналізованих років майже однаковими темпами. Якщо у 2008 році цей показник становив 0,34, то до 2010 року він досягнув рівня 0,28. Щодо величини зарплатовіддачі по оплаті праці працівників, то її зміна склала від 0,417 до 0,362 в 2010 році.

Результатом проведення економічного аналізу за допомогою методів елімінування ДП «Зарічненське лісове господарство» стало виявлення резерву збільшення величини обсягу виробництва продукції в сумі 8823,69тис. грн. Резервом є зміна чисельність працівників, чисельність робітників, питома вага робітників у чисельності працюючих, середнього динна ПП. робітника. Загальний резерв збільшення обсягу виготовленої продукції становить 8823,69 тис. грн.
^

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Економічний аналіз: Навчальний посібник/ М.А. Болюча, В.З. Бучевський, М.І. Горбуток; за ред.. М.Г. Чумаченька.- К.: КНЕУ, 2007.- 304с

 2. Мних Є. В. Економічний аналіз: Підручник.- Київ: Центр навчальної літератури, 2008.-472с.

 3. Бутинець Ф. Ф., Мних Є. В., Олійник О. В. Економічний аналіз.- Житомир: ЖІТІ, 2007.- 416с.

 4. .Тарасенко Н. В. Економічний аналіз: Навчальний посібник.- Львів: «Новий Світ-2000», 2006.- 344с.

 5. Череп А.В. Економічний аналіз : Навчальний посібник .- К.: Кондор, 2005.-160 с.

 6. Статут ДП «Зарічненський лісгосп».

 7. Наказ про облікову політику підприємства ДП «Зарічненське лісове господарство».

 8. Форма»3-ПВ «Звіт про використання робочого часу» ДП «Зарічненське лісове господарство».

 9. Форма№1-ПВ «Звіт з праці» «Баланс» ДП «Зарічненське лісове господарство».

 10. Гордійчук А.С., Стахів О.А. Економіка підприємства. – Навчальний посібник. – Рівне. – 2000. – 246с.

 11. Економіка підприємства. Навч. посібник за ред. А.В. Шегда. Київ. - «Знання» - 2007. – 432с.

 12. Економіка підприємства. Структурно-логічний навчальний посібника ред.. С.Ф. Покропивного. Київ. – 2007. 458с.

 13. Економіка підприємства. Підручник за ред. С.Ф. Покропивного. Київ. -200. - 458с.


1   2   3   4   5   6
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Розділ І. Формування оплати праці на підприємстві в умовах ринкової економіки. 4 iconВступ
Мета курсової роботи – вивчення І аналіз організації оплати праці та її регулювання в умовах ринкової економіки
Розділ І. Формування оплати праці на підприємстві в умовах ринкової економіки. 4 icon«Облік розрахунків з оплати праці»
Організація оплати праці на підприємстві; види, форми І системи оплати праці
Розділ І. Формування оплати праці на підприємстві в умовах ринкової економіки. 4 icon«Облік розрахунків з оплати праці»
Організація оплати праці на підприємстві; види, форми І системи оплати праці
Розділ І. Формування оплати праці на підприємстві в умовах ринкової економіки. 4 icon«Облік розрахунків з оплати праці»
Організація оплати праці на підприємстві; види, форми І системи оплати праці
Розділ І. Формування оплати праці на підприємстві в умовах ринкової економіки. 4 icon«Облік розрахунків з оплати праці»
Організація оплати праці на підприємстві; види, форми І системи оплати праці
Розділ І. Формування оплати праці на підприємстві в умовах ринкової економіки. 4 iconСтатистика праці: розділ статистика оплати праці розділ статистика оплати праці
Оплата праці в економіці формується за рахунок національного доходу І може здійснюватись у вигляді заробітної плати працівників
Розділ І. Формування оплати праці на підприємстві в умовах ринкової економіки. 4 iconРозподіл заробітку в умовах колективної оплати праці. Контрактна система оплати праці. Планування фонду оплати праці на підприємстві. Система участі в прибутках
Бо стимулювання персоналу через прибутки полягає у розподіленні певної їх частини між працівниками підприємства. Таке розподілення...
Розділ І. Формування оплати праці на підприємстві в умовах ринкової економіки. 4 icon1. Організація оплати праці на підприємстві. 5
Автоматизація обліку, контролю й аналізу в умовах функціонування автоматизованої системи управління підприємством 31
Розділ І. Формування оплати праці на підприємстві в умовах ринкової економіки. 4 icon1 Регулювання ринку праці
Перехід до ринкової економіки передбачає формування ринку праці як частини економічної системи, в межах котрої відбувається залучення...
Розділ І. Формування оплати праці на підприємстві в умовах ринкової економіки. 4 iconАналіз загального обсягу та динаміки оплати праці
Рис. Етапи аналізу формування та використання фонду оплати праці торговельного підприємства
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы