Розділ І. Формування оплати праці на підприємстві в умовах ринкової економіки. 4 icon

Розділ І. Формування оплати праці на підприємстві в умовах ринкової економіки. 4НазваниеРозділ І. Формування оплати праці на підприємстві в умовах ринкової економіки. 4
страница2/6
Дата конвертации11.09.2012
Размер0.49 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6
^

1.2. Основні форми та системи оплати праці


Форми заробітної плати охоплюють декілька систем оплати праці для різних організаційно-технологічних умов виробництва. Ці системи оплати праці робітників виробничих підприємств (підрозділів) показані на рис. 1Рис. 1. Форми та основні системи оплати праці

Пряма відрядна система. Заробіток працівника розраховується множенням кількості одиниць виробленої продукції на розцінку за одиницю продукції. Розцінка за одиницю продукції визначається діленням погодинної тарифної ставки на норму виробітку або множенням погодинної тарифної ставки на норму часу на виготовлення одиниці продукції.

Непряма відрядна система. При цій системі заробіток працівників залежить від результатів праці працівників, що їх він обслуговує. Вона за­совується для оплати праці допоміжних робітників (наладчиків, ремонтників, чергових, слюсарів, електриків та ін.), праця яких не піддається нормуванню та обліку, але сприяє і визначає рівень виробітку основних робітників.

Відрядно-преміальна система. Заробіток працівника складається відрядного заробітку та премії за досягнення певних результатів.

Відрядно-прогресивна система. Вона передбачає оплату робіт, виконаних у межах встановленої норми за звичайними відрядними розцінками, а робіт, виконаних понад нормативний рівень, залежно від ступеня виконання завдання. Цю систему оплати праці застосовують часто на дільницях, які стримують роботу всього підприємства, тобто як фактор стимулювання підвищення якості продукції.

Акордна система. Ця система застосовується за необхідності термінового виконання певного обсягу робіт (після форс-мажорних ситуацій — аварії, стихії і ін.). При цій системі дається акордний наряд, наперед розцінений на весь комплекс робіт з визначенням його обсягу, терміну виконання і відповідного процента преміальної оплати за своєчасне виконання робіт. При цій системі здійснюється суворий контроль за якістю, додержанням правил техніки безпе­ки, оскільки часто роботи виконуються в три-чотири зміни, тобто цілодобово.

Почасова системи оплати праці. Оплата здійснюється за годинними (ден­ними) тарифними ставками із застосуванням нормованих завдань або за місяч­ними окладами. Як уже було сказано, почасова оплата праці керівників, спе­ціалістів і службовців проводиться за місячними посадовими окладами за кон­трактом.

Проста почасова системи оплати праці розраховується множенням годинної тарифної ставки відповідного розряду на кількість відпрацьова­них годин. Проста почасова оплата праці як найбільш проста використовується най­більше при виконанні окремих завдань, які мають тимчасовий характер.

Почасово-преміальна система. За цією системою крім тарифного заробіт­ку працівник отримує премію. Ця премія видається за певні досяг­нення за окремими показниками, які можуть бути визначальними. Ця система застосовується за необхідності стимулювання виконання певно­го завдання і передбачає три частини:

- почасовий заробіток згідно з встановленою тарифною ставкою і доплатою за професійну майстерність;

- додаткові оплати за виконання нормованих завдань, що нараховуються у
відсотках до почасової оплати за тарифом;

- премії за зниження трудомісткості виробів або робіт.

Система оплати за посадовими окладами застосовується на підприємствах усіх галузей економіки. За цією системою оплачується: робота, яка має стабіль­ний характер (комірників, вагарів, прибиральників, сторожової охорони тощо) [11. c. 215].
^

1.3. Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу


В організації заробітної плати час від часу необхідно приймати конкретні рішення щодо вибору форм і систем оплати праці, умов і розмірів преміюван­ня, механізму визначення доплат компенсаційного характеру.

За функціональним призначенням доплата і надбавки є самостійними еле­ментами заробітної плати, які спрямовуються на компенсацію або винагороду за суттєві відхилення від нормальних умов роботи, які не враховано в тариф­них ставках і посадових окладах. Такі відхилення враховуються окремо на кожному підприємстві, виходячи із наявної технології та характеру роботи [13. c.282].

Закон України "Про оплату праці" передбачає, що умови запровадження і розмір надбавок, доплат, винагород та інших заохочувальних, компенсацій­них і гарантійних виплат встановлюється в колективному договорі з дотриман­ням норм і гарантій чинного законодавства та згідно з укладеними угодами (генеральною, галузевою).

Доплати до заробітної плати класифікуються передусім за ознакою сфери трудової діяльності. За цією ознакою розрізняють доплати, які:

1) не мають обмежень щодо сфер трудової діяльності;

2) застосовуються тільки в певних сферах прикладання праці;

3) пов'язані з особливим характером виконуваних робіт (сезонністю, відда­леністю, невизначеністю об'єкта праці тощо).

Щодо сутності надбавок до заробітної плати, то необхідно сказати, що вони мають бути чітко вираженого стимулюючого характеру і пов'язані з діловими якостями конкретного працівника.

Найчастіше використовуються такі види надбавок до заробітної плати: за високу професійну майстерність робітників; високі досягнення службовців у праці; вислугу років (трудовий стаж); виконання особливо важливої роботи (на певний термін); знання й використання в роботі іноземних мов; професіональ­не володіння комп'ютерною технікою тощо [11. c. 221].


1. 4. Аналіз продуктивності праці.

Послідовність аналізу продуктивності праці:

 1. Визначити аналітичні показники продуктивності праці, до яких належать:

 1. Середньорічна продуктивність праці 1-го працюючого:- обсяг продукції;

- чисельність персоналу.

 1. Середньорічна продуктивності праці 1-го робітника: 1. Середньоденна продуктивності праці 1-го робітника: 1. Середньогодинна продуктивності праці 1-го робітника: 1. Досліджується взаємозв’язок між аналітичними показниками продуктивності праці:

3. Досліджується динаміка показників продуктивності праці (див. аналіз чисельності персоналу (табл.)).

4. Визначаються причини і фактори пов’язані з роботою підприємства, які вплинули на зміну показників продуктивності праці.

До факторів, які можуть змінити продуктивності праці на підприємстві, належать:

 1. Кількісні (екстенсивні):

  • зміна структури персоналу:  • зміна цілозмінних втрат часу:  • зміна внутрізмінних втрат часу: 1. Якісні (інтенсивні):

  1. відхилення у середнього динній ви робітці робітників:  1. рівень механізації виробництва;

  2. рівень організації управління виробництвом;

  3. рівень наукової організації праці (умови праці);

  4. рівень спеціалізації та кооперування виробництвом;

  5. дотримання виробничої та технологічної дисципліни;

  6. рівень стимулювання праці;

  7. психологічні фактори;

  8. соціально-побутові фактори.


5. Визначаються резерви зростання продуктивності праці за умови врахування впливу всіх кількісних і якісних факторів.

6. Обчислюються резерви збільшення обсягів випуску продукції, за умови:

  • покращення забезпеченості підприємства робочою силою;

  • поліпшення факторів закріплення робочої сили за підприємством;

  • кращого використання робочого часу;

  • підвищення ефективності використання робочої сили.


^ 1.5. Аналіз оплати праці

Послідовність аналізу оплати праці:

1. Визначаються аналітичні показники середньої заробітної праці

а) середньорічна заробітна плата 1-го працюючого: ;

б) середньорічна заробітна плата 1-го робітника: ;

в) середньоденна заробітна плата 1-го робітника: ;

г) середнього динна заробітна плата 1-го робітника: .

2. Виконується аналіз динаміки показників середньої заробітної плати (див. питання динаміка чисельності персоналу).

3. Виявляються причини, які впливають на зміну середньої заробітної плати і здійснюється факторний аналіз показників заробітної плати (в основному методом ланцюгових підстановок, абсолютних різниць)

4. Виконується структурно-динамічний аналіз фонду оплати праці.

Для оцінки структури фонду оплати праці можуть бути використані наступні напрямки класифікації:

а) за категоріями персоналу;

б) в залежності від ділянок виробництва (основне, допоміжне, підсобне);

в) за видами виплат:

 • основна заробітна плата;

 • додаткова заробітна плата;

 • інші заохочувальні виплати

г)аналітична класифікація, на основі якої весь фонд оплати праці поділяється на:

 • фонд річної оплати праці;

 • фонд денної оплати праці;

 • фонд годинної оплати праці.

Фонд годинної оплати праці – це сума коштів, нарахованих у звітному періоді за фактично відпрацьовані години в умовах нормальної тривалості робочої зміни, який включає в себе наступні складові:

 • оплата за тарифами, окладами або по середньому заробітку;

 • грошові премії;

 • надбавки та доплати до тарифних ставок.

Фонд денної оплати праці – включає фактичні виплати за відпрацьовані люд-год і складається з фонду оплати праі та оплати людино-годин не відпрацьованих протягом робочого дня:

 • оплата перерв у роботі, передбачених законодавством,

 • оплата внутрізмінних простоїв не з вини робітника;

 • оплата пільгових годин роботи підлітків;

 • доплати за роботу в понаднормований час.

Фонд річної оплати праці – включає всі суми заробітних плат, нараховані працівникам за звітний період. Складається з фонду денної оплати праці та виплат за невідпрацьовані людино-дні протягом року:

  • оплата щорічних відпусток;

  • оплата цілодобових простоїв не з вини робітника;

  • оплата днів виконання громадських та державних обов’язків;

  • виплата вихідної грошової допомоги.

5. Виконується факторний аналіз фонду оплати праці:

а) ;

б) ;

в) ;

г) ,

де - виплати з ФОП за кожен відпрацьований людино-день.

6. Визначається ступінь взаємозалежності між темпами росту продуктивності праці і середньою заробітною платою. Для цього розраховують коефіцієнт випередження:7. Досліджуються показники, які характеризують ефективність оплати праці.
1   2   3   4   5   6
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Розділ І. Формування оплати праці на підприємстві в умовах ринкової економіки. 4 iconВступ
Мета курсової роботи – вивчення І аналіз організації оплати праці та її регулювання в умовах ринкової економіки
Розділ І. Формування оплати праці на підприємстві в умовах ринкової економіки. 4 icon«Облік розрахунків з оплати праці»
Організація оплати праці на підприємстві; види, форми І системи оплати праці
Розділ І. Формування оплати праці на підприємстві в умовах ринкової економіки. 4 icon«Облік розрахунків з оплати праці»
Організація оплати праці на підприємстві; види, форми І системи оплати праці
Розділ І. Формування оплати праці на підприємстві в умовах ринкової економіки. 4 icon«Облік розрахунків з оплати праці»
Організація оплати праці на підприємстві; види, форми І системи оплати праці
Розділ І. Формування оплати праці на підприємстві в умовах ринкової економіки. 4 icon«Облік розрахунків з оплати праці»
Організація оплати праці на підприємстві; види, форми І системи оплати праці
Розділ І. Формування оплати праці на підприємстві в умовах ринкової економіки. 4 iconСтатистика праці: розділ статистика оплати праці розділ статистика оплати праці
Оплата праці в економіці формується за рахунок національного доходу І може здійснюватись у вигляді заробітної плати працівників
Розділ І. Формування оплати праці на підприємстві в умовах ринкової економіки. 4 iconРозподіл заробітку в умовах колективної оплати праці. Контрактна система оплати праці. Планування фонду оплати праці на підприємстві. Система участі в прибутках
Бо стимулювання персоналу через прибутки полягає у розподіленні певної їх частини між працівниками підприємства. Таке розподілення...
Розділ І. Формування оплати праці на підприємстві в умовах ринкової економіки. 4 icon1. Організація оплати праці на підприємстві. 5
Автоматизація обліку, контролю й аналізу в умовах функціонування автоматизованої системи управління підприємством 31
Розділ І. Формування оплати праці на підприємстві в умовах ринкової економіки. 4 icon1 Регулювання ринку праці
Перехід до ринкової економіки передбачає формування ринку праці як частини економічної системи, в межах котрої відбувається залучення...
Розділ І. Формування оплати праці на підприємстві в умовах ринкової економіки. 4 iconАналіз загального обсягу та динаміки оплати праці
Рис. Етапи аналізу формування та використання фонду оплати праці торговельного підприємства
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы