Розділ І. Формування оплати праці на підприємстві в умовах ринкової економіки. 4 icon

Розділ І. Формування оплати праці на підприємстві в умовах ринкової економіки. 4НазваниеРозділ І. Формування оплати праці на підприємстві в умовах ринкової економіки. 4
страница1/6
Дата конвертации11.09.2012
Размер0.49 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6


Зміст


Вступ 3

Розділ І. Формування оплати праці на підприємстві в умовах ринкової економіки. 4

1.1. Поняття оплати праці 4

1.2. Основні форми та системи оплати праці 6

1.3. Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу 9

Розділ ІІ. Аналіз фонду оплати праці на підприємства. 14

2.1 Коротка характеристика підприємства та аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві 14

2.2. Факторний аналіз фонду оплати праці на ДП «Зарічненське лісове господарство» 20

2.3. Аналіз співвідношення між темпом росту продуктивності праці і темпом росту середньої заробітної плати 25

2.4.Аналіз ефективності оплати праці 28

Розділ ІІІ: Шляхи покращення господарських результатів діяльності підприємства 30

Висновки 34

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 37

Вступ


Заробітна плата як показник, залежний безпосередньо від ефективності виробництва, продуктивності праці, конкурентоспроможності продукції, є не лише індикатором, що визначає загальний життєвий рівень працівників. Від її стану та форм реалізації, частки у валовому національному продукті багато в чому залежать також можливості розвитку економіки взагалі. В умовах сучасного ринкового механізму через формування сукупного попиту заробітна плата забезпечує не лише основи відтворення робочої сили. Вона стає дедалі вагомішим чинником відтворення суспільного виробництва.

Заробітна плата виступає як один із основних регулювальників ринку праці. Однак аналізу і оцінці впливу зарплат на ринок праці й, передусім, на зайнятість в Україні не приділяється належна увага, що призводить до негативних наслідків – прискореного зростання безробіття, руйнування мотивів і стимулів до праці зубожіння більшості населення.

В даній курсовій роботі суб’єктом вивчення є підприємство ДП «Зарічненський лісгосп».

Предметом є фонд оплати праці персоналу підприємства за останні три роки.

Завданнями даної курсової роботи є:

  • пояснити теоретичні основи оплати праці, формування фондів оплати праці персоналу;

  • виконати аналіз фондів оплати праці підприємства;

  • зробити висновки про стан ДП «Зарічненське лісове господарство».

Метою даного дослідження є: розгляд теоретичних, методичних та практичних питань щодо формування оплати праці на підприємстві.
^

Розділ І. Формування оплати праці на підприємстві в умовах ринкової економіки.

1.1. Поняття оплати праці


Реалізація стратегічного курсу розвитку будь-якої галузі чи безпосередньо того чи іншого підприємства пов'язана з організацією оплати праці різних кате­горій персоналу. Трудова активність людини формується під впливом різних обставин, серед яких однією з найважливіших є ставлення до працівника на виробництві, яке визначається: в оплаті праці, умовах праці, побуту, дозвілля.

^ Оплата праці — це заробіток працівника, обчислений, як правило, у грошовому вираження, який виплачується йому за відповідну виконану роботу або надані послуги, передбачені трудовою угодою між підприємцем і працівником [11. c.201].

Оплата праці має забезпечувати відповідність між її величиною і трудовим вкладом робітника в загальні результати господарської діяльності підприєм­ства, тобто встановлення відповідності між мірою праці і мірою споживання.

Заробітна плата як економічна категорія належить до числа найскладніших. Її сутність в сучасних економічних умовах зводиться до таких критеріїв:

  1. Заробітна плата відображає взаємовідносини між власником підприємства (або його представником) і найманим працівником з приводу розподіл новоствореної вартості (доходу).

  2. Вона є грошовим еквівалентом частки найманого працівника у новоствореній вартості (доході), яка залежить від кількості, якості, результатів праці, а також господарської діяльності підприємства. У сучасних умовах господарювання вона виступає як елемент ринку праці, який має ціну товару, в формі якого найманий працівник продає свою робочу силу. Отже, заробітна плата відображає ринкову вартість використання найма­ної робочої сили.

  1. Для найманого працівника заробітна плата — це його трудовий дохід, який він отримує в результаті здібності до праці і який має забезпечити об'єктивно необхідне відтворення робочої сили.

  2. Для виробничого підрозділу, підприємства заробітна плата — це елемент витрат на виробництво, що входить до складу собівартості продукції (послуг) і, одночасно, головний чинник забезпечення матеріальної зацікавленості працівників у досягненні високих кінцевих результатів праці [13. c.256].

Оплата праці складається з основної заробітної плати й додаткової оплати праці. Розміри оплати праці найманого робітника залежать від результатів його праці з урахуванням наслідків господарської діяльності підприємства. Як пра­вило, розмір оплати праці фіксується угодою (контрактом) між роботодавцем і найманим працівником. Враховується досвід працівника, стаж роботи, рівень його кваліфікації, імідж та інші дані.

Основна заробітна плата працівника залежить від результатів його праці й визначається тарифними ставками, відрядними розцінками, посадовими окла­дами, а також надбавками й доплатами в розмірах, не вищих за встановлені чинним законодавством.

Рівень додаткової оплати праці певною мірою залежить від кінцевих ре­зультатів діяльності підприємства. До додаткової оплати праці зараховують премії, різні заохочувальні та компенсаційні виплати, а також надбавки і доплати, не передбачені чинним законодавством або встановлені понад роз­міри, дозволені останнім. Додаткова оплата праці з метою зацікавленості пра­цівника передбачається відповідною угодою (контрактом) між роботодавцем і робітником [11. c. 207].

У сучасних умовах господарювання при високому рівні механізації і авто­матизації виробництва відрядна форма оплати праці поступово себе виживає. Таким чином, заробіток працівника вже не визначається кількістю затраченої праці, а все більше залежить від кінцевих результатів і доходів від діяльності підприємства. Однак, повна компенсація за витрачені зусилля має відбивати внесок кожного працівника, ефективність його праці.

Винятково важлива роль заробітної плати в механізмі функціонування підприємства обумовлюється тим, що вона виконує чотири основні функції: відтворювальну, стимулюючу, соціальну і регулюючу. Розглянемо кожну з них.

Відтворювальна функція заробітної плати передбачає встановлення норм оплати праці на такому рівні, який забезпечує нормальне відтворення робочої сили відповідної кваліфікації, разом з тим дає змогу застосовувати обґрунто­вані норми праці, що гарантують підприємству (власнику) отримання необхід­ного результату господарської діяльності.

Стимулююча функція заробітної плати лежить в основі мотивації висо­коефективної праці, встановлення безпосередньої залежності величини заро­бітної плати від кількості та якості праці кожного працівника і всього трудо­вого колективу.

Соціальна функція заробітної плати спрямована на забезпечення соціаль­ної справедливості — рівну винагороду за рівну працю; вона має забезпечувати соціальний гармонійний розвиток незалежно від територіальної організації виробництва. Соціальна функція має поєднувати державне й договірне її регу­лювання, а також реалізовувати принцип соціальної справедливості щодо одер­жання власного доходу.

Регулююча функція заробітної плати — це спосіб регулювання ринку праці, сегментація рівня оплати праці, що пов'язана з ціноутворенням на рин­ку праці під впливом попиту й пропозиції. Таким чином формується ринкові вартість робочої сили за фахом і кваліфікацією відповідної категорії персоналу та складністю трудових завдань.

Всі перелічені функції тісно взаємопов'язані, й лише при їх сукупному ви­конанні досягається ефективна організація заробітної плати [13. c.263].

  1   2   3   4   5   6
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Розділ І. Формування оплати праці на підприємстві в умовах ринкової економіки. 4 iconВступ
Мета курсової роботи – вивчення І аналіз організації оплати праці та її регулювання в умовах ринкової економіки
Розділ І. Формування оплати праці на підприємстві в умовах ринкової економіки. 4 icon«Облік розрахунків з оплати праці»
Організація оплати праці на підприємстві; види, форми І системи оплати праці
Розділ І. Формування оплати праці на підприємстві в умовах ринкової економіки. 4 icon«Облік розрахунків з оплати праці»
Організація оплати праці на підприємстві; види, форми І системи оплати праці
Розділ І. Формування оплати праці на підприємстві в умовах ринкової економіки. 4 icon«Облік розрахунків з оплати праці»
Організація оплати праці на підприємстві; види, форми І системи оплати праці
Розділ І. Формування оплати праці на підприємстві в умовах ринкової економіки. 4 icon«Облік розрахунків з оплати праці»
Організація оплати праці на підприємстві; види, форми І системи оплати праці
Розділ І. Формування оплати праці на підприємстві в умовах ринкової економіки. 4 iconСтатистика праці: розділ статистика оплати праці розділ статистика оплати праці
Оплата праці в економіці формується за рахунок національного доходу І може здійснюватись у вигляді заробітної плати працівників
Розділ І. Формування оплати праці на підприємстві в умовах ринкової економіки. 4 iconРозподіл заробітку в умовах колективної оплати праці. Контрактна система оплати праці. Планування фонду оплати праці на підприємстві. Система участі в прибутках
Бо стимулювання персоналу через прибутки полягає у розподіленні певної їх частини між працівниками підприємства. Таке розподілення...
Розділ І. Формування оплати праці на підприємстві в умовах ринкової економіки. 4 icon1. Організація оплати праці на підприємстві. 5
Автоматизація обліку, контролю й аналізу в умовах функціонування автоматизованої системи управління підприємством 31
Розділ І. Формування оплати праці на підприємстві в умовах ринкової економіки. 4 icon1 Регулювання ринку праці
Перехід до ринкової економіки передбачає формування ринку праці як частини економічної системи, в межах котрої відбувається залучення...
Розділ І. Формування оплати праці на підприємстві в умовах ринкової економіки. 4 iconАналіз загального обсягу та динаміки оплати праці
Рис. Етапи аналізу формування та використання фонду оплати праці торговельного підприємства
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы