“Гігієна праці підлітків і жінок” icon

“Гігієна праці підлітків і жінок”Название“Гігієна праці підлітків і жінок”
Дата конвертации23.01.2013
Размер58.56 Kb.
ТипДокументы


“Гігієна праці підлітків і жінок”

Підготовка трудових резервів для промисловості здійснюється у плановому порядку. Для навчання підлітків робітничим професіям існують професійно-технічні училища (міські та сільські), у які підлітків приймають у віці 15—16 років. Навчання може відбуватися і безпосередньо на виробництві індивідуально-бригадним методом.

Отже, на промислових підприємствах проходять практику підлітки-учні, можуть бути і підлітки-робітники. Державним зако­нодавством установлена тривалість робочого дня для підлітків: у віці 14—16 років підлітки можуть працювати до 4 год, від 16 до 18 — до 6 год. Праця дітей до 14 років заборонена.

Умови праці визначаються характером виробництва, різно­манітністю трудових процесів, ступенем енергетичних витрат під час роботи, режимом праці і відпочинку, впливом на організм нав­колишнього і виробничого середовища. До робіт, що відносяться до важких і шкідливих, підлітки не допускаються.

Чим молодший організм, тим сильнішим буде на нього вплив несприятливих умов праці як під час фізичної, так і розумової робо­ти. Згідно з існуючим законодавством, підлітки у процесі виробни­чої практики і навчання можуть знаходитися у приміщеннях з ви­робничими шкідливостями не більше 3 год протягом робочого дня. Але є низка професій, де підлітки, що працюють нетривалий час, можуть підлягати сильному впливу негативних чинників, наслідком якого є важкі, незворотні патологічні порушення або їх наслідки. Це відбувається за наявності радіоактивних речовин, інфікованого матеріалу або отруйних хімічних речовин у більшості професій кольорової металургії і гірничої промисло­вості. Тому нормування тільки тривалості перебування підлітків, з точки зору охорони здоров'я, у робочій атмосфері недостатньо. Так, у разі впливу на організм підлітків виробничого шуму, рівень якого не перевищує гранично допустимого для дорослих, у них зни­жується слух, з'являються зміни з боку серцево-судинної і централь­ної нервової системи.

Найвираженішими є несприятливі фізіологічні зрушення, що спостерігаються вже в перші години перебування підлітків у цехах з підвищеним рівнем шуму, з боку слухової і вібраційної чутливості.

Досліджуючи терморегуляцію та інші фізіологічні системи ор­ганізму підлітків, які працюють в умовах низької температури на будівництві, була установлена різниця в чутливості до холодового чинника у підлітків порівняно з дорослими. За температури -20 °С і швидкості руху повітря 3 м/с вона становить приблизно 4—5 °С. У разі впливу високої температури повітря у підлітків також спостеріга­ються вираженіші, порівняно з дорослими, фізіологічні зміни.

Дані гігієнічних і клінічних спостережень, за допомогою яких установили підвищену чутливість організму підлітків до впливу не­сприятливих чинників виробничого середовища, порівняно з до­рослими, стали підґрунтям для нормування умов виробничого сере­довища з урахуванням віку працівників. У зв'язку з меншими фізичною силою і витривалістю, а також підвищеною втомлю­ваністю підлітків, порівняно з дорослими, в існуючі нормативи фізичних навантажень для підлітків внесено корективи.

Дослідження з нормування перенесення вантажів підлітками на виробництві дали змогу фізіологічно обґрунтовано запропонувати такі норми, які відповідають функціональним можливостям ор­ганізму підлітків: для 14 років — не більше ніж 6 кг, 15 — не більше ніж 8,2 кг, 16 — не більше ніж 12 кг, для 17 — не більше ніж 16,4 кг.

Заходи щодо профілактики впливу професійних шкідливостей на організм підлітків, які зайняті у виробництві, ураховують їх швидку втомлюваність через відносну слабкість кістково-м'язової системи і зв'язкового апарату. Щоб запобігти розвитку порушень з боку органів опору і руху, а також органів кровообігу, важливо за­безпечити для підлітків у виробничих умовах правильну робочу позу: пряме і стійке положення корпусу, симетричне розташування правої і лівої половини тіла з однаковим їх навантаженням, незнач­ний нахил голови і тулуба, рівномірну участь у роботі різних груп м'язів без тиску на органи грудної і черевної порожнини.

Під час праці великий вплив на організм підлітка здійснює нав­колишнє середовище. Так, на працездатність підлітка сприятливо впливає просторе, чисте і світле приміщення, що створює «зовнішній стереотип» (І.Л.Павлов). Фарбування стін у світлі тони, широкі вікна з парками, садами, вулицями і площами у перспективі сприятливо впливають на нервову систему підлітків. Добра організація робочого місця, достатнє освітлення і чистота приміщень створюють умови для вищої продуктивності праці підлітків.

Неправильне положення тіла підлітків і тривале перебування у положенні сидячи може викликати втому і певні порушення в ор­ганізмі: зміну кровообігу, порушення травлення, викривлення хреб­та тощо. Тому час від часу слід змінювати робочу позу, періодично виконувати рухи на місці — розпростовувати спину, випрямляти плечі, витягувати ноги, відводити назад голову (це забезпечить пра­вильний кровообіг).

До загальних заходів, спрямованих на оздоровлення підлітків, відносяться механізація та автоматизація технологічного процесу, нала­годження технологічного процесу з дистанційним управлінням, герме­тизація процесів і обладнання, створення у гарячих цехах на робочих місцях особливих зон для підлітків, забезпечення їх. санітарно-побутови­ми приміщеннями, систематичний контроль за станом їх здоров'я за до­помогою медичних оглядів і наступної диспансеризації.

Масовими оздоровчими заходами серед підлітків є створення і підтримка гігієнічних умов побуту і фізичного виховання, коригу­ючої і лікувальної фізкультури, опромінення ультрафіолетовими променями у фотаріях, а також перебування у літніх оздоровчих та­борах і будинках відпочинку.

Згідно з трудовим законодавством, не дозволяється використо­вувати працю підлітків на важких і підземних роботах, а також на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці. Осіб, яким не виповнилося 18 років, забороняється також залучати до нічних і понаднормових робіт.

Законодавство про працю встановлює рівні права жінки і чоло­віка у трудових відносинах (при прийомі на роботу, в оплаті пра­ці), але, враховуючи фізіологічні особливості жіночого організму, соціальну роль матері, передбачає пільги для працюючих жінок.

Законом «Про охорону праці» забороняється застосовувати працю жінок на важких роботах і роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних фізичних роботах, а також залучати жінок до піднімання і переміщення вантажів, ма­са яких перевищує встановлені граничні норми.

Багато пільг надає держава вагітним жінкам і жінкам, які мають неповнолітніх дітей. Так, забороняється залучати вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3 років, до нічних, надурочних робіт, робіт у вихідні дні, направляти їх у відрядження.

Враховуючи фізичні, фізіологічні, психологічні особливості, властиві неповнолітнім, Закон надає їм додаткові гарантії у сфе­рі трудової діяльності.

Закон забороняє застосування праці неповнолітніх на важ­ких роботах і на роботах у шкідливих або небезпечних умовах праці, а також на підземних роботах. Порядок трудового і про­фесійного навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з ци­ми роботами, визначено у відповідному Положенні, затвердже­ному Держнаглядохоронпраці.

Забороняється також залучати неповнолітніх до піднімання і пере­міщення вантажів, маса яких перевищує встановлені граничні норми.

Неповнолітні приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду.

Законодавством про працю неповнолітні у трудових правовід­носинах прирівнюються до повнолітніх. Це означає, що вони ма­ють право самостійно укладати трудові договори, розпоряджати­ся заробітною платою, звертатися до судових та інших органів за захистом своїх прав та інтересів тощо.

Законодавство забороняє також залучати осіб, молодших 18 ро­ків, до нічних та надурочних робіт, праці у вихідні дні.

Для неповнолітніх норми виробітку встановлюються так са­мо, як і для дорослих робітників, пропорційно скороченому робочому часу.

Для молодих робітників, які приходять на підприємство після закінчення школи, ПТУ, курсів, а також для тих, які пройшли навчання безпосередньо на виробництві, можуть затверджуватися знижені норми виробітку.

Заробітна плата неповнолітнім при скороченні тривалості робочого дня виплачується у тому ж розмірі, як і робітникам від­повідних категорій за повний робочий день.

Щорічні відпустки працівникам, яким не виповнилося 18 ро­ків, надаються у літній період або за їх бажанням у будь-яку пору року.

Нажми чтобы узнать.

Похожие:

“Гігієна праці підлітків і жінок” iconГігієна дітей та підлітків
Предметом гігієни дітей та підлітків є динамічне (в процесі вікового розвитку) вивчення впливу факторів зовнішнього середо­вища,...
“Гігієна праці підлітків і жінок” iconГігієна праці гігієна праці
Вивчення трудових процесів і фізіологічних змін, що ними зумовлені й виникають в організмі особи, яка працює; вивчення працездатності...
“Гігієна праці підлітків і жінок” icon„Особливості правового регулювання праці підлітків і жінок „
Сприяти розумінню правового регулювання суспільних і, зокрема, трудових відносин. Виховувати активну життєву позицію в дусі дотримання...
“Гігієна праці підлітків і жінок” iconОсновні законодавчі акти про охорону праці. Охорона праці жінок
Служба охорони праці підприємства, організації. Основні повноваження служби оп на підприємстві
“Гігієна праці підлітків і жінок” iconГігієна праці. Виробничі інтоксикації та їх профілактика Гігієна праці. Виробничі інтоксикації та їх профілактика
Шкідлива дія токсичних речовин зумовлена тим, що вони, взаємодіючи з тканинами організму, порушують їх хімічну структуру та фізіологічні...
“Гігієна праці підлітків і жінок” iconОхорона здоров'я жінок, неповнолітніх І осіб зі зниженою працездатністю
З метою фактичного забезпечення рівноправності, з урахуванням особливостей жіночого організму, трудовим законодавством передбачено...
“Гігієна праці підлітків і жінок” iconГігієна вагітних
У жінок з екстрагенітальними захворюваннями, ознаками затримки розвитку статевої системи навіть незначні порушення правил гігієни...
“Гігієна праці підлітків і жінок” icon1. Покарання у виді обмеження волі полягає у триманні особи в кримінально-виконавчих установах відкритого типу без ізоляції від суспільства в умовах здійснення за нею нагляду з обов’язковим залученням засудженого до праці
Обмеження волі не застосовується до неповнолітніх, вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до чотирнадцяти років, до осіб, що...
“Гігієна праці підлітків і жінок” iconГігієна праці медичних працівників
З'явившись на ранніх етапах зародження людського су­спільства, одяг пройшов значну еволюцію
“Гігієна праці підлітків і жінок” iconСтатево-віковий, етнічний, релігійний склад (структура) населення
Це пояснюється тим, що середня тривалість життя жінок на 5-8 років більша, ніж чоловіків. У деяких країнах переважання жінок є результатом...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы