Закон Ампера. 53 Як взаємодіють між собою магнітна стрілка і кулька з діелектрика, якій надано позитивний електричний заряд? icon

Закон Ампера. 53 Як взаємодіють між собою магнітна стрілка і кулька з діелектрика, якій надано позитивний електричний заряд?НазваниеЗакон Ампера. 53 Як взаємодіють між собою магнітна стрілка і кулька з діелектрика, якій надано позитивний електричний заряд?
страница1/3
Дата конвертации19.01.2013
Размер216.26 Kb.
ТипЗакон
  1   2   3

§53. Магнітне поле. Магнітна індукція. Закон Ампера.


53.1. Як взаємодіють між собою магнітна стрілка і кулька з діелектрика, якій надано позитивний електричний заряд?

 1. Кулька відхиляється від стрілки.

 2. Магнітна стрілка повертається до кульки північним полюсом.

 3. Ніякої взаємодії не відбувається.

 4. Кулька притягується до південного полюсу магніту.

53.2. Як взаємодіють між собою магнітна стрілка і провідник, по якому протікає постійний електричний струм?

 1. Магнітна стрілка розміщується вздовж провідника і північний полюс співпадає з напрямком струму.

 2. Магнітна стрілка розміщується перпендикулярно до провідника зі струмом.

 3. Магнітна стрілка розміщується вздовж провідника, а південний полюс співпадає з напрямком струму.

 4. Магнітна стрілка буде обертатись навколо своєї осі.

53.3. Вказати, яка відповідь є правильним закінченням фрази: «Магнітне поле існує навколо

 1. … будь – якого зарядженого тіла».

 2. … тіла, заряд якого з часом зменшується».

 3. … будь – якого рухомого заряду, чи то буде електрон, іон або заряджене тіло».

 4. … навколо діамагнітних тіл».

53.4. Який із виразів визначає магнітний момент контуру зі струмом?

1. . 2. .

3. . 4. .

53.5. Який із вказаних на рисунку напрямків співпадає з напрямком вектора магнітного моменту ?

1. 2. 3. 4.53.6. Чим визначається магнітна індукція в даному місці магнітного поля?

 1. Обертальним моментом, що діє на контур, по якому проходить одиничної сили струм.

 2. Максимальним обертальним моментом, що діє на контур з одиничним магнітним моментом.

 3. Мінімальним обертальним моментом, що діє на контур з одиничною площею.

 4. Максимальним обертальним моментом, що діє на контур.

53.7. На якому із рисунків правильно зображено лінії індукції магнітного поля нескінченного довгого прямолінійного провідника?

1. 2. 3. 4.

53.8. Який із вказаних на рисунку напрямків співпадає з напрямком вектора магнітної індукції поля нескінченно довгого прямолінійного провідника?

1. 2. 3. 4.
53.9. Який із виразів відповідає силі Ампера?

1. . 2. .

3. . 4. .

53.10. Який із вказаних на рисунку напрямків співпадає з напрямком сили Ампера?

1. 2. 3. 4.53.11. Який із виразів визначає модуль сили Ампера?

1. . 2. .

3. . 4. .

53.12. Яка із формул відповідає числовому значенню магнітної сталої?
1. . 2. .

3. . 4. .


§54. Закон Біо – Савара - Лапласа.


54.1. Який із виразів визначає закон Біо – Савара – Лапласа?

1. . 2. .

3. . 4. .

54.2. Який із вказаних на рисунку напрямків співпадає з напрямком вектора ?

1. 2. 3. 4.54.3. Який із виразів відповідає числовому значенню магнітної індукції?

1. . 2. .

3. . 4. .

54.4. Вказати, яка відповідь є правильним закінченням фрази: «Індукція магнітного поля, створеного декількома струмами або рухомими зарядами, дорівнює

 1. … сумі магнітних полів, що створені кожним струмом або рухомим зарядом».

 2. … алгебраїчній сумі магнітних полів, що створені кожним струмом або рухомим зарядом окремо».

 3. … векторній сумі магнітних полів, що створені кожним струмом або рухомим зарядом окремо».

54.5. Яка із формул визначає магнітну індукцію поля, яке створено у вакуумі струмом , що тече по провіднику скінченої довжини і довільної форми?

1. . 2. .

3. . 4. .


§55. Закон повного струму для магнітного поля у вакуумі. Вихровий характер магнітного поля.


55.1. Який із виразів визначає циркуляцію вектора по замкненому контуру?

1. . 2. .

3. . 4. .

55.2. Вказати, яка відповідь є правильним закінченням фрази: «Магнітне поле прямолінійного струму – вихрове поле, бо циркуляція вектора

 1. … вздовж замкненої поверхні не дорівнює 0».

 2. … вздовж ліній індукції не дорівнює 0».

 3. … вздовж ліній індукції дорівнює 0».

 4. … вздовж ліній індукції є завжди стала величина».

55.3. Яке із співвідношень визначає значення циркуляції вектора магнітної індукції прямолінійного струму?

1. . 2. .

3. . 4. .

55.4. Вказати, яка відповідь є правильним закінченням фрази: «Циркуляція вектора на довільному замкненому контуру дорівнює

 1. … добутку відносної магнітної сталої на алгебраїчну суму струмів, що охоплюється цим контуром».

 2. … добутку відносної магнітної сталої на суму усіх струмів».

 3. … добутку відносної магнітної сталої на алгебраїчну суму усіх струмів, що створюють поле».

 4. … добутку магнітної сталої на алгебраїчну суму струмів, що охоплюються цим контуром.

55.5. Чому дорівнює циркуляція вектора по замкненому контуру для випадку, який зображений на рисунку?

1. . 2. .

3. . 4. .
§56. Сила Лоренца.


56.1. Чим є сила Лоренца?

 1. Силою, що діє на провідник зі струмом.

 2. Силою, що діє на заряди в одиниці об’єму провідника.

 3. Силою, що діє на окремий заряд.

 4. Силою, що діє тільки на негативні заряди.

56.2. Який вираз визначає закон Лоренца в загальному випадку?

1. . 2. .

3. . 4. .

56.3. Який із вказаних на рисунку напрямків співпадає з напрямком сили Лоренца?

1. 2. 3. 4.56.4. Який із вказаних на рисунку напрямків співпадає з напрямком сили Лоренца?1. 2. 3. 4.

56.5. Як змінюється швидкість руху зарядженої частинки під дією сили Лоренца?

 1. Збільшується модуль швидкості.

 2. Змінюється напрямок швидкості.

 3. Зменшується величина модуля швидкості.

 4. Не спостерігається ніяких змін швидкості.

56.6. Як змінюється кінетична енергія зарядженої частинки при русі в магнітному полі?

 1. Зменшується.

 2. Спочатку збільшується, а потім є сталою.

 3. Збільшується.

 4. Не змінюється.

56.7. Як рухається заряджена частинка в магнітному полі кут між векторами швидкості і магнітної індукції дорівнює нулю?

 1. По колу.

 2. По спіралі.

 3. Рівномірно і прямолінійно.

 4. По еліпсу.

56.8. Який із виразів визначає другий закон Ньютона для руху зарядженої частинки в магнітному полі з швидкістю, яка перпендикулярна до вектора ?

1. . 2. .

3. . 4. .

56.9. Який вираз відповідає радіусу кола, по якому рухається заряджена частинка в магнітному полі, якщо ?

1. . 2. .

3. . 4. .

56.10. Яке співвідношення визначає період обертання зарядженої частинки по лініях магнітної індукції, якщо ?

1. . 2. .

3. . 4. .


§57. Ефект Холла.


57.1. При якій із наведених умов у провіднику з струмом буде спостерігатися ефект Холла?

 1. Провідник розміщений в напрямку електричного поля.

 2. Провідник розміщений перпендикулярно до електричного поля.

 3. Провідник розміщений в напрямку магнітного поля.

 4. Провідник розміщений перпендикулярно до магнітного поля.

57.2. Який із вказаних на рисунку напрямків співпадає з вектором напруженості холлівського електричного поля?

1. 2. 3. 4.
57.3. Який із виразів визначає напруженість холівського електричного поля?

1. . 2. .

3. . 4. .

57.4. Яка із наведених величин називається сталою Холла?

1. . 2. .

3. . 4. .

57.5. За якою із формул можна обчислити сталу Холла?

1. . 2. .

3. . 4. .

57.6. Що можна визначити за виміряними значеннями сталої Холла?

 1. Величину густини струму.

 2. Природу провідності напівпровідників.

 3. Концентрацію носіїв струму.

 4. Напруженість електричного поля.

 5. Швидкість руху електронів.

 6. Величину середньої довжини вільного пробігу електронів.


§58. Контур зі струмом в магнітному полі.


58.1. Вкажіть напрямок вектора магнітної індукції поля в точці, яка розміщена між полюсами постійного магніту?

1. 2. 3. 4.58.2. Вказати, яка відповідь є правильним закінченням фрази: «Рамка зі струмом завжди встановлюється у зовнішньому магнітному полі в тому положенні, при якому власний магнітний момент рамки

 1. … протилежний до напрямку ».

 2. … збігається з напрямком ».

 3. … перпендикулярно до напрямку ».

 4. … обертається навколо вектора ».

58.3. Яка із формул визначає числове значення вектора магнітного моменту рамки зі струмом?

1. . 2. .

3. . 4. .

58.4. Вказати, яка відповідь є правильним закінченням фрази: «Вектор обертального моменту , який діє на рамку зі струмом у магнітному полі, дорівнює

 1. … скалярному добутку магнітної індукції поля на магнітний момент рамки».

 2. … векторному добутку магнітної індукції поля на магнітний момент рамки».

 3. … векторному добутку магнітного моменту рамки на магнітну індукцію поля».


§59. Магнітний потік. Теорема Остроградського – Гаусса.


59.1. Яка фізична величина називається потоком вектора магнітної індукції через площину ?

1. . 2. .

3. . 4. .59.2. Який із виразів визначає потік вектора магнітної індукції через довільну поверхню?

1. . 2. .

3. . 4. .

59.3. Яке із співвідношень відповідає повному магнітному потоку через соленоїд?

1. . 2. .

3. . 4. .

59.4. Яке із формулювань відповідає теоремі Остроградського – Гаусса для магнітного поля?

 1. Магнітний потік крізь довільну поверхню дорівнює нулю.

 2. Магнітний потік крізь довільну замкнену поверхню дорівнює добутку магнітної сталої на величину струму .

 3. Магнітний потік крізь довільну замкнену поверхню дорівнює нулю.

 4. Магнітний потік крізь довільну поверхню дорівнює силі струму, який створив магнітне поле.


§60. Робота переміщення провідника і контуру зі струмом у магнітному полі.


60.1. Який із виразів визначає роботу при переміщенні елемента провідника зі струмом у магнітному полі?

1. . 2. .

3. . 4. .60.2. Вказати, яка відповідь є правильним закінченням фрази: «Робота, яка виконує сила Ампера при переміщенні в магнітному полі провідника, струм в якому постійний, дорівнює

 1. … добутку сили струму на величину магнітного потоку крізь поверхню, яку описує провідник під час свого руху».

 2. … відношенню величини магнітного потоку крізь поверхню, яку описує провідник під час свого руху, до сили струму».

 3. … добутку сили струму на зміну магнітного потоку крізь поверхню, яку описує провідник під час руху».

 4. … добутку сили струму на магнітну індукцію поля, в якому рухається провідник».


  1   2   3
Похожие:

Закон Ампера. 53 Як взаємодіють між собою магнітна стрілка і кулька з діелектрика, якій надано позитивний електричний заряд? iconСучасна теорія управління
Система (від грецького – утворення, складання) – це організована множина взаємопов’язаних компонентів та елементів, що взаємодіють...
Закон Ампера. 53 Як взаємодіють між собою магнітна стрілка і кулька з діелектрика, якій надано позитивний електричний заряд? icon2. 3 Характеристика внутрішнього середовища підприємства
Внутрішнє середовище – це сукупність всіх підрозділів або підсистем, які постійно функціонують або взаємодіють між собою для досягнення...
Закон Ампера. 53 Як взаємодіють між собою магнітна стрілка і кулька з діелектрика, якій надано позитивний електричний заряд? iconЗ початком відкриття електрона вченими Йоффе І
Електричний заряд одна з основних властивостей електрона. Не можна собі уявити, що цей заряд можна “ зняти” з електрона, вони невіддільні...
Закон Ампера. 53 Як взаємодіють між собою магнітна стрілка і кулька з діелектрика, якій надано позитивний електричний заряд? iconЗ початком відкриття електрона вченими Йоффе І
Електричний заряд одна з основних властивостей електрона. Не можна собі уявити, що цей заряд можна “ зняти” з електрона, вони невіддільні...
Закон Ампера. 53 Як взаємодіють між собою магнітна стрілка і кулька з діелектрика, якій надано позитивний електричний заряд? iconПоняття та особливості формування ринку праці
Ці ринки взаємодіють між собою на основі цін, що формуються на них під впливом попиту і пропозиції, конкуренції тощо. Ринкові ціни...
Закон Ампера. 53 Як взаємодіють між собою магнітна стрілка і кулька з діелектрика, якій надано позитивний електричний заряд? iconПоняття ринку праці, його елементи І функції
Ці ринки взаємодіють між собою на основі цін, що формуються на них під впливом попиту і пропозиції, конкуренції тощо. Ринкові ціни...
Закон Ампера. 53 Як взаємодіють між собою магнітна стрілка і кулька з діелектрика, якій надано позитивний електричний заряд? iconРеферат на тему: Електричний струм. Закон Ома для ділянки кола. План
...
Закон Ампера. 53 Як взаємодіють між собою магнітна стрілка і кулька з діелектрика, якій надано позитивний електричний заряд? iconРеферат на тему: Електричний струм. Закон Ома для ділянки кола. План
...
Закон Ампера. 53 Як взаємодіють між собою магнітна стрілка і кулька з діелектрика, якій надано позитивний електричний заряд? iconЗакон ампера. Взаимодействие параллельных токов. Единица силы тока Ампер
Э-1 Действие магнитного поля на проводник с током. Закон ампера. Взаимодействие параллельных токов. Единица силы тока Ампер
Закон Ампера. 53 Як взаємодіють між собою магнітна стрілка і кулька з діелектрика, якій надано позитивний електричний заряд? iconЗакон ампера. Взаимодействие параллельных токов. Единица силы тока Ампер
Э-1 Действие магнитного поля на проводник с током. Закон ампера. Взаимодействие параллельных токов. Единица силы тока – Ампер
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы