Методичні вказівки до лабораторної роботи №1 з курсу \"Проектування засобів захисту інформації в комп’ютерних мережах\" для студентів напрямків 091501, 091501 \"Комп’ютерні системи та мережі\" icon

Методичні вказівки до лабораторної роботи №1 з курсу "Проектування засобів захисту інформації в комп’ютерних мережах" для студентів напрямків 091501, 091501 "Комп’ютерні системи та мережі"НазваниеМетодичні вказівки до лабораторної роботи №1 з курсу "Проектування засобів захисту інформації в комп’ютерних мережах" для студентів напрямків 091501, 091501 "Комп’ютерні системи та мережі"
Дата конвертации18.01.2013
Размер88.85 Kb.
ТипМетодичні вказівки


Міністерство Освіти і Науки України


Національний Університет “Львівська Політехніка”

Кафедра ЕОМ


Обчислення хеш-функції за алгоритмом MD5


Методичні вказівки
до лабораторної роботи № 1

з курсу “Проектування засобів захисту інформації в комп’ютерних мережах”
для студентів напрямків 7.091501, 8.091501 “Комп’ютерні системи та мережі”

8.091502 “Системне програмне забезпечення”

8.091503 “Спеціалізовані комп’ютерні системи”


Затверджено
на засіданні кафедри
Електронних Обчислювальних Машин
Протокол №  від 2006 року


Львів – 2006

Алгоритм обчислення хеш-функції MD5: Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу „Проектування засобів захисту інформації” для студентів напрямків 7.091501, 8.091501 “Комп’ютерні системи та мережі”, 8.091502 “Системне програмне забезпечення”, 8.091503 “Спеціалізовані комп’ютерні системи” / Укладачі: В.М. Грига, В.М. Сокіл – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2006, 11 с.


Укладачі: В.М. Грига, асистент кафедри ЕОМ

В.М. Сокіл, асистент кафедри ЕОМ


Відповідальний за випуск: В.Т. Кремінь, к.т.н., доц. кафедри ЕОМ


Рецензенти: ВА. Голембо, к.т.н., доц. кафедри ЕОМ.

Ю.В. Морозов, к.т.н., доц. кафедри ЕОМ.


^

1 Мета роботи


Мета роботи: реалізувати демонстраційну програму обчислення значення сигнатури вхідного повідомлення за алгоритмом MD5.

2 Очікуваний результат роботи


В ході роботи необхідно засвоїти основні принципи побудови алгоритмів обчислення сигнатури повідомлень, розробити демонстраційну програму обчислення значення сигнатури вхідного повідомлення за алгоритмом MD5.
^

3 Теоретичні відомостіАлгоритм MD5 (Message Digest) – це алгоритм хешування, розроблений професором Рональдом Л.Рівестом з Массачусетського технологічного інституту (МТІ) в 1992 році.

В якості вхідних даних береться повідомлення (потік даних) довільної довжини, і обчислюється 128 – розрядний хеш-код (сигнатура, дайджест). Припускається, що не існує двох повідомлень, які мають однакові сигнатури, або не можливо створити повідомлення з наперед заданою сигнатурою. Цей алгоритм застосовується в криптографії при формуванні цифрових підписів та генерації ключів шифрування. По суті, алгоритм хешування MD5 – це спосіб перевірки цілісності даних, набагато надійніший ніж контрольна сума або інші методи.

Алгоритм під час розробки був оптимізований для 32 – розрядних систем і не потребує великих об’ємів пам’яті. MD5 є дещо повільніший, ніж MD4, але більш стійкий до криптографічних атак.


^ Опис алгоритму

Перед тим, як розглянути детально сам алгоритм, визначимо основні терміни та поняття, що ним використовуються. Під терміном “слово” будемо розуміти кількість інформації, яка представлена 32-ома розрядами (бітами), а під терміном “байт” – 8 розрядів (біт). Послідовність біт як послідовність байт, де кожна група із 8 – ми розрядів є окремим байтом, причому старший розряд байта іде першим. Аналогічно представляється послідовність байт, тільки молодший байт іде першим.

В якості вхідного потоку будемо мати потік даних розрядів. - невід’ємне ціле число (можливо 0), не обов’язково кратне 8.

На рис. 1 зображена схема логіки виконання MD5.
Рис. 1. Логіка виконання MD5.

Для обчислення MD5 хеш - функції необхідно виконати наступні 5 кроків:


Крок 1: Вирівнювання потоку

Повідомлення доповнюється таким чином, щоб його довжина була рівною 448 по модулю 512 (довжина = 448 mod 512). Це означає, що довжина доданого повідомлення на 64 розряди меньша ніж число кратне 512. Додавання розрядів проводиться завжди, навіть тоді, коли повідомлення має потрібну довжину. Наприклад, якщо довжина повідомлення 448 розрядів, то воно доповнюється 512 розрядами до 960 розрядів. Отже число доданих розрядів знаходиться в межах від 1 до 512. Вирівнювання відбувається наступним чином: потік доповнюється одним бітом ‘1’, а за ним біти ‘0’ до тих пір, поки довжина потоку не буде рівною 448 по модулю 512.


Крок 2: Додавання довжини

64 – розрядне представлення довжини вихідного (до добавлення) повідомлення в бітах приєднується до результату першого кроку. Якщо початкова довжина більша ніж , то використовуються молодші 64 розряди. Іншими словами поле містить довжину вихідного повідомлення по модулю .

В результаті перших двох кроків утворюється повідомлення, довжина якого кратна 512 розрядам. Це розширене повідомлення представляється, як послідовність 512 – бітних блоків , при цьому загальна довжина розширеного повідомлення рівна розрядам. Таким чином довжина отриманого розширеного повідомлення кратна шістнадцяти 32 – бітним словам.
Рис. 2. Структура розширеного повідомлення.


Крок 3: Ініціалізація MD-буфера

Для збереження проміжних і кінцевих результатів хеш-функції використовується 128-розрядний буфер. Він представляється, як чотири 32 – розрядні регістри (). В якості ініціалізуючих значень використовуються наступні шістнадцяткові числа:

^ Крок 4: Обробка послідовності 512 – розрядних (по 16 слів) блоків

Основою алгоритму є блок, який складається із чотирьох циклів. Він позначається як

. Чотири цикли мають подібну структуру, але для кожного циклу застосовується

своя елементарна логічна функція і відповідно.
Рис. 3. Обробка чергового 512-розрядного блоку.


Кожний цикл отримує в якості вхідних даних поточний 512 – розрядний блок та 128 – розрядне значення буфера , що є проміжним значенням хеш-функції, та змінює вмістиме цього буфера. Кожний цикл використовує четверту частину 64 – елементної таблиці , побудованої на основі функції , , де - ціла частина.

Наприклад: ,

- ий елемент , який позначається , приймає значення рівне цілій частині від , число задається в радіанах. Оскільки функція приймає значення, які знаходяться в проміжку від 0 до 1, то кожний елемент є цілим, яке можна представити 32 розрядами. Для отримання вихід чотирьох циклів додається по модулю з . Додавання виконується незалежно для кожного з чотирьох слів в буфері.


^ Крок 5: Вихід

Після обробки всіх , 512 - розрядних блоків виходом -ої стадії є 128 – розрядний дайджест повідомлення.


Розглянемо детальніше логіку кожного із чотирьох циклів обробки одного 512 – розрядного блоку. Цикл обробки складається із 16 кроків, які оперують з буфером .

Кожний крок можна подати у вигляді:
Рис. 4. Логіка виконання окремого кроку.


,

де


- чотири слова буфера; після виконання кожного окремого кроку відбувається циклічний зсув вліво на одне слово.

- одна з елементарних функцій .

- циклічний зсув вліво на розрядів 32-розрядного аргументу.

- -те 32-розрядне слово в - му 512-розрядному блоці повідомлення.

- -те 32-розрядне слово в матриці .

- операція додавання по модулю .


В кожному з чотирьох циклів алгоритму застосовується одна з чотирьох елементарних логічних функцій. Кожна елементарна функція отримує три 32-розрядних слова на вході і на виході формує одне 32-розрядне слово. Елементарні функції мають наступний вигляд:

В цих формулах застосовуються такі логічні операції: логічне множення (&, порозрядне І), логічне додавання (, порозрядне АБО), додавання по модулю 2 (, порозрядне виключне АБО) та інверсія (, побітове заперечення ).

Масив з 32-ох розрядних слів приймає значення поточного 512 – розрядного блоку Кожний цикл виконується 16 раз. Оскільки кожен блок вхідного повідомлення обробляється в чотирьох циклах, то кожний блок вхідного повідомлення обробляється по схемі, яка зображена на рис.4, 64 рази.

Якщо подати вхідний 512 – розрядний блок у вигляді шістнадцяти 32-розрядних слів, то кожне вхідне 32-розрядне слово використовується чотири рази, по одному разу в кожному циклі, і кожний елемент таблиці , який складається з 64-ьох 32-розрядних слів використовується тільки один раз. Після кожного кроку циклу відбувається циклічний зсув вліво чотирьох слів і . На кожному кроці змінюється тільки одне з чотирьох слів буфера . Відповідно кожне слово буфера змінюється 16 раз, 17-ий раз в кінці для отримання остаточного виходу поточного блоку. Результат обчислення (хеш) представлений за допомогою чотирьох 32-розрядних слів - (молодші записуються в , старші в ).


Приклад псевдокоду алгоритму обчислення MD5 хеш функції наведено нижче.


// обробка вхідного потоку даних блоками по 16 слів

for i = 0 to N/16 - 1 do
{
    // копіювання i-го блоку в X
    for j = 0 to 15 do
        X[j] = M[i * 16 + j]

    // Збереження значень A, B, C, D
    AA = A
    BB = B
    CC = C
    DD = D

    // цикл 1
    // нехай [abcd k s i] означають операцію
    //     a = b + ((a + F(b, c, d) + X[k] + T[i]) <<< s)
    // виконати 16 наступних операцій
    [ABCD  0  7  1]  [DABC  1 12  2]  [CDAB  2 17  3]  [BCDA  3 22  4]
    [ABCD  4  7  5]  [DABC  5 12  6]  [CDAB  6 17  7]  [BCDA  7 22  8]
    [ABCD  8  7  9]  [DABC  9 12 10]  [CDAB 10 17 11]  [BCDA 11 22 12]
    [ABCD 12  7 13]  [DABC 13 12 14]  [CDAB 14 17 15]  [BCDA 15 22 16]
    // цикл 2
    // нехай [abcd k s i] означають операцію
    //     a = b + ((a + G(b, c, d) + X[k] + T[i]) <<< s)
    // виконати 16 наступних операцій
    [ABCD  1  5 17]  [DABC  6  9 18]  [CDAB 11 14 19]  [BCDA  0 20 20]
    [ABCD  5  5 21]  [DABC 10  9 22]  [CDAB 15 14 23]  [BCDA  4 20 24]
    [ABCD  9  5 25]  [DABC 14  9 26]  [CDAB  3 14 27]  [BCDA  8 20 28]
    [ABCD 13  5 29]  [DABC  2  9 30]  [CDAB  7 14 31]  [BCDA 12 20 32]
    // цикл 3
    // нехай [abcd k s i] означають операцію
    //     a = b + ((a + H(b, c, d) + X[k] + T[i]) <<< s)
    // виконати 16 наступних операцій
    [ABCD  5  4 33]  [DABC  8 11 34]  [CDAB 11 16 35]  [BCDA 14 23 36]
    [ABCD  1  4 37]  [DABC  4 11 38]  [CDAB  7 16 39]  [BCDA 10 23 40]
    [ABCD 13  4 41]  [DABC  0 11 42]  [CDAB  3 16 43]  [BCDA  6 23 44]
    [ABCD  9  4 45]  [DABC 12 11 46]  [CDAB 15 16 47]  [BCDA  2 23 48]
    // цикл 4
    // нехай [abcd k s i] означають операцію
    //     a = b + ((a + I(b, c, d) + X[k] + T[i]) <<< s)
    // виконати 16 наступних операцій
    [ABCD  0  6 49]  [DABC  7 10 50]  [CDAB 14 15 51]  [BCDA  5 21 52]
    [ABCD 12  6 53]  [DABC  3 10 54]  [CDAB 10 15 55]  [BCDA  1 21 56]
    [ABCD  8  6 57]  [DABC 15 10 58]  [CDAB  6 15 59]  [BCDA 13 21 60]
    [ABCD  4  6 61]  [DABC 11 10 62]  [CDAB  2 15 63]  [BCDA  9 21 64]

    A += AA
    B += BB
    C += CC
    D += DD
}
4 Література1. В. Стоуллингс “Криптография и защита сетей – Принципы и практика”, Киев 2003


2. Menezes A., van Oorshot P., Vanstone S. Handbook of applied cryptography. CRC Press, 1997


  1. Соколов А. В., Шаньгин В. Ф. “Защита информации в распределенных корпоративных системах”, Москва 2002
  1. RFC 1321 The MD5 Message-Digest Algorithm. B. Kaliski. April 1992.Зміст

1 Мета роботи..........................................................................................................................……3

2 Очікуваний результат роботи................................................................................................. …3

3 Теоретичні відомості……………………………… …….…………………………………......3

4 Література…………………………………………………...……………………...…..……. ....9


^

Навчальне видання
Методичні вказівки

до лабораторної роботи

“ Обчислення хеш-функції за алгоритмом MD5


з дисципліни

" Проектування засобів захисту інформації "


для студентів напрямків 7.091501, 8.091501 “Комп’ютерні системи та мережі”

8.091502 “Системне програмне забезпечення”

8.091503 “Спеціалізовані комп’ютерні системи”


Укладачі Грига Володимир Михайлович

Сокіл Володимир Михайлович


Редактор


Комп’ютерне складання


Підписано до друку 200 р.

Формат 70 х 100 1/16. Папір офсетний.

Друк на різографі. Умовн. друк. арк. ...... Обл.-вид. арк. ......

Наклад ..... прим. Зам. 780.


Поліграфічний центр

Видавництва Національного університету “Львівська політехніка”

вул. Колесси, 2, 79000, Львів

Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Методичні вказівки до лабораторної роботи №1 з курсу \"Проектування засобів захисту інформації в комп’ютерних мережах\" для студентів напрямків 091501, 091501 \"Комп’ютерні системи та мережі\" iconРецензія на методичні вказівки “Стиск зображень з використанням дискретних косинусних перетворень” (укладачі Є. Ваврук, Р. Попович) до лабораторної роботи з дисципліни “Проектування комп’ютерних засобів цифрової обробки сигналів та зображень” для студентів спеціальностей 091501 І 091501 "Комп'ютерні
Ваврук, Р. Попович до лабораторної роботи з дисципліни “Проектування комп’ютерних засобів цифрової обробки сигналів та зображень”...
Методичні вказівки до лабораторної роботи №1 з курсу \"Проектування засобів захисту інформації в комп’ютерних мережах\" для студентів напрямків 091501, 091501 \"Комп’ютерні системи та мережі\" iconНа методичні вказівки "Стиск зображень з використанням дискретних косинусних перетворень"
Ваврук, Р. Попович до лабораторної роботи з дисципліни “Проектування комп’ютерних засобів цифрової обробки сигналів та зображень”...
Методичні вказівки до лабораторної роботи №1 з курсу \"Проектування засобів захисту інформації в комп’ютерних мережах\" для студентів напрямків 091501, 091501 \"Комп’ютерні системи та мережі\" iconСистема Автоматизованого Проектування нвіс alliance методичні вказівки
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Tеорія І проектування комп’ютерів, комплексів, систем та мереж” для студентів...
Методичні вказівки до лабораторної роботи №1 з курсу \"Проектування засобів захисту інформації в комп’ютерних мережах\" для студентів напрямків 091501, 091501 \"Комп’ютерні системи та мережі\" iconМетодичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Дослідження замкнутих стохастичних аналітичних моделей обчислювальних систем" для студентів базового напрямку "Комп’ютерні науки"
Моделювання систем: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Дослідження замкнутих стохастичних аналітичних моделей обчислювальних...
Методичні вказівки до лабораторної роботи №1 з курсу \"Проектування засобів захисту інформації в комп’ютерних мережах\" для студентів напрямків 091501, 091501 \"Комп’ютерні системи та мережі\" iconНезаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж
Сіїв такої інформації, а також розповсюдження комп’ютерного вірусу шляхом застосування програмних і технічних засобів, призначених...
Методичні вказівки до лабораторної роботи №1 з курсу \"Проектування засобів захисту інформації в комп’ютерних мережах\" для студентів напрямків 091501, 091501 \"Комп’ютерні системи та мережі\" iconВитяг з протоколу № від 2008 р засідання кафедри "Захист інформації" Слухали доц. Стрілецького З. М. про зміст методичних вказівок: «Побудова локальних комп'ютерних мереж»
«Побудова локальних комп'ютерних мереж» до практичної роботи з курсу “Інформаційна безпека у відкритих системах” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до лабораторної роботи №1 з курсу \"Проектування засобів захисту інформації в комп’ютерних мережах\" для студентів напрямків 091501, 091501 \"Комп’ютерні системи та мережі\" iconМетодичні вказівки до лабораторної роботи з курсу «Інформаційні технології» Для студентів спеціальності
Протокол сигналізації ір-телефонії Н. 323”. Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу “Інформаційні технології” для студентів...
Методичні вказівки до лабораторної роботи №1 з курсу \"Проектування засобів захисту інформації в комп’ютерних мережах\" для студентів напрямків 091501, 091501 \"Комп’ютерні системи та мережі\" iconМетодичні вказівки до лабораторної роботи з курсу «Інформаційні технології» Для студентів спеціальності
Протокол сигналізації ір-телефонії sip”. Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу “Інформаційні технології” для студентів...
Методичні вказівки до лабораторної роботи №1 з курсу \"Проектування засобів захисту інформації в комп’ютерних мережах\" для студентів напрямків 091501, 091501 \"Комп’ютерні системи та мережі\" iconКонспект лекцій з дисципліни "Дослідження та проектування спеціалізованих комп’ютерних систем" для студентів спеціальності 091503 та магістрів спеціальності 8,091503 "Спеціалізовані комп’ютерні системи"
Для студентів спеціальності 091503 та магістрів спеціальності 8,091503 “Спеціалізовані комп’ютерні системи”
Методичні вказівки до лабораторної роботи №1 з курсу \"Проектування засобів захисту інформації в комп’ютерних мережах\" для студентів напрямків 091501, 091501 \"Комп’ютерні системи та мережі\" iconПротокол сигналізації ір-телефонії mgcp методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу
Протокол сигналізації ір-телефонії mgcp”. Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу “Інформаційні технології” для студентів...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы