Важливою є диференціація факторів на кількісні та якісні при розрахунку icon

Важливою є диференціація факторів на кількісні та якісні при розрахункуНазваниеВажливою є диференціація факторів на кількісні та якісні при розрахунку
Дата конвертации11.09.2012
Размер70.07 Kb.
ТипДокументы

Аналіз ефективності використання основних фондів виконують на основі: показників фондовіддачі, фондоозброєності, рентабельності;

Аналіз рентабельності полягає: в дослідженні рівня прибутку по відношенню до різних показників: виручки від реалізації, витрат, величини коштів підприємства та їх джерел.

В аналізі руху чисельності робітників використовують: середньорічну чисельність робітників звітного періоду;

В зв’язку з втратами продуктивного часу роботи машин: коефіцієнт змінності завжди менше кількості встановлених змін;

Важливою є диференціація факторів на кількісні та якісні при розрахунку

Важливою методологічною рисою аналізу є те, що він: здатний встановлювати причинно-наслідкові зв’язки та давати їм кількісну характеристику, забезпечувати вимірювання впливу факторів на результати діяльності величину результуючого показника, крім: одного.

Виберіть вірне визначення основної мети економічного аналізу: проведення ретроспективного аналізу і визначення резервів покращення роботи підприємства.

Виберіть модель, яку можна застосувати для розрахунку впливу часткових факторів на результативний показник (способом абсолютних різниць), якщо: (А1- А0)? Б0;

Визначити зміну суми валового прибутку підприємства за рахунок відпускних цін на продукцію можна за допомогою: порівнянням фактичного прибутку з умовним, який підприємство одержало б за фактичний обсяг реалізації продукції при планових цінах та собівартості.

Вимірниками показників звітності підприємств повинні бути наступних: тисячі гривень;

Виробничо-фінансовий ліверидж – це: виробничий ліверидж, помножений на фінансовий ліверидж;

Виробничою собівартістю продукції охоплюється: заробітна плата робітникам виробництва.

Вплив факторів на зміну матеріалів розраховується за наступною формулою: Н0, Н1 – норми витрат; Ц0, Ц1 – ціни на матеріали. (Н1 - Н0)?Ц0;

Вплив часткових факторів на зміну рентабельності можна визначити

впливати: обидві відповіді.

Горизонтальний аналіз дає змогу визначити: зміну показників звітного періоду порівняно з попереднім періодом;

Для аналізу беззбитковості виробництва необхідний поділ витрат в залежності від обсягів виробництва на: змінні й постійні.

Для аналізу фінансової стійкості використовують показник: коефіцієнт незалежності.

Для аналізу фінансової стійкості підприємства використовуються наступні

Для визначення рівня виробничого лівериджу використовуються відношення: темпу приросту валового прибутку до темпу приросту обсягу реалізації;

Для встановлення фінансового лівериджу використовуються відношення: темпу приросту чистого прибутку до темпу приросту валового прибутку;

Для обчислення коефіцієнта фінансової незалежності потрібно знайти: відношенням власних коштів до загальної величини коштів підприємства.

Для обчислення резервів зменшення собівартості продукції: додатні числа, отримані в результаті факторного аналізу, складають суму

Для розрахунку впливу факторів методом ранжування показників ЕКО необхідно здійснити: комплексну економічну оцінку результуючого показника і факторів, що на нього впливають;

Для розрахунку коефіцієнта плинності кадрів необхідно знайти: відношення суми числа звільнених за скороченням, за власним бажанням та за порушення трудової дисципліни до середньоспискової чисельності працівників;

До видів економічного аналізу відносять наступні: техніко-економічний, фінансово економічний, функціонально-вартісний, комплексний, тематичний, вибірковий

До відносних показників, що характеризують використання робочого часу на підприємстві відносять: коефіцієнти використання календарного, табельного, максимально можливого та корисного фонду часу;

До об’єктів економічного аналізу відносять: економічні результати господарської діяльності (виробництво, реалізація, собівартість, фінансовий стан підприємства);

До показника платоспроможності належить: коефіцієнт абсолютної ліквідності;

До складу бухгалтерської (фінансової) звітності входять: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал;

До фактори, які впливають на зміну матеріальних витрат у собівартості продукції належать: зміна обсягу виробництва, зміна структури виробництва, зміна цін на сировину та матеріали, зміна цін на готову продукцію.

До фонду денної оплати праці включаються виплати за відпрацьовані людино-дні і також: годинного фонду оплати праці та оплати людино-годин, не відпрацьованих

Економічний аналіз тісно пов’язаний з наступними науками: математикою, політекономією, бухгалтерським обліком, управлінням, плануванням, аудитом, правом, статистикою, контролінгом;

Елімінувати – це значить відхилити, виключити вплив всіх факторів на

За допомогою вертикального аналізу встановлюється: зміна структури фінансових результатів;

За ступенем охоплення економічний аналіз класифікують на: комплексний, вибірковий, тематичний;

За ступенем синтезу показники аналізу класифікуються: узагальнюючі, окремі, непрямі, часткові.

Загальний оборот робочої сили на підприємстві представляє собою: суму необхідного і зайвого обороту.

Заключним етапом в проведенні економічного аналізу є: побудова аналітичних таблиць і графіків, оформленні пропозицій по покращенню роботи підприємства;

Зведені резерви зростання обсягу випуску продукції, визначені за умови покращення забезпечення підприємства ресурсами і їх використання, обчислюються з врахуванням наступних вимог: обидві відповіді правильні.

Зростає коефіцієнту плинності кадрів свідчить про: відтік робочої сили з підприємства;

Ймовірність банкрутства підприємства характеризується 2-х факторною моделлю Альтмана: Z = ao- a1kn- a2kфз

Класифікація витрат за економічними елементами дає змогу: порівняти питому вагу кожного елемента витрат у різних галузях виробництва.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності має наступну теоретичну величину, яка коливається в межах: 0,20-0,25.

Корисний фонд часу менший табельного на величину: неявок по хворобі, навчанню, дозволених законом та чергових відпусток.

Метод абсолютних різниць має наступну сферу застосування: мультиплікативні моделі факторних систем;

Метод порівняння використовується при: порівняння фактичних показників з показниками минулого року, зіставлення показників підприємства із середнім показником.

Методами, які застосовуються при аналізі собівартості продукції є: порівняльний, балансовий, табличний, абсолютних різниць, ланцюгових підстановок.

Методи елімінування в економічному аналізі дозволяють визначити: розмір впливу зміни часткових факторів на відхилення результуючого показника і величину резервів.

методом: абсолютних різниць (кількість факторів = 2).

методом: методом ланцюгових підстановок з балансовою перевіркою.

Метою порівняння фактичних даних з плановими є: встановлення ступеня виконання плану.

Моделей Альтмана допомагає оцінити: ймовірність банкрутства підприємства.

На збільшення питомої ваги виробничих запасів на підприємстві можуть

На основі балансу робочого часу можна обчислити: обидві відповіді.

Назвіть фактори, які впливають на зміну фонду оплати праці: продуктивність праці, кількість відпрацьованих людино-днів, чисельність працівників, середня заробітна плата.

необхідних резервів;

Необхідною умовою початку обчислень методом ланцюгових підстановок є: перший етап розрахунків завжди базовий;

Обов’язковим прийомом економічного аналізу є: порівняння;

Один людино-день характеризує: працю однієї людини протягом одного дня;

Основними етапи здійснення аналізу будь-якого економічного явища є наступні: підготовчий, основний, заключний;

Основними задачами економічного аналізу є: всі відповіді правильні.

Основні фактори, що впливають на зміну валового прибутку наступні: структура та асортимент;

Поділ витрат на постійні та змінні здійснюються з метою: обидві правильні відповіді.

Показники середньорічної продуктивності праці одного працівника і середньоденної продуктивності праці одного робітника можна охарактеризувати взаємозв'язком:ПП = Пв х N х ППд:

показники: коефіцієнти власності, залежності, ділової активності, використання власних коштів.

Поняття “ліквідність активів” означає: здатність їх перетворення в грошову форму;

Поняття “фінансова стійкість” означає: здатність діяльності підприємства без залучення банківських кредитів та інших залучених коштів;

Предметом економічного аналізу: діяльність окремих підприємств та її ефективність, що відображається в системі плану, обліку, звітності і даних позаоблікової інформації.

При значенні коефіцієнта випередження Кв, що є більшим одиниці: темпи росту продуктивності праці перевищують темпи зростання середньої заробітної плати;

Прийом ланцюгових підстановок дозволяє: оцінити вплив показників-факторів на результативний показник;

протягом робочого дня.

Резервами збільшення якого показника є підвищення цін, якості продукції, пошук вигідних ринків збуту, реалізація продукції в короткі строки: обсягу продаж.

Резерви використання трудових ресурсів, засобів праці, предметів праці відносять до класифікації: за факторами процесу праці.

Результат прогнозу за 2-факторною моделлю Альтмана показує: Z = 0- ймовірність банкрутства дорівнює 50%;

Ретроспективний аналіз проводиться: після здійснення господарських операцій.

Спосіб дослідження причинних зв’язків, за якими дослідження проводиться від окремого до загального, від вивчення окремих факторів до узагальнень, від причин до результатів – це: метод індукції;

Сфера застосування методу ланцюгових підстановок: всі види факторних систем;

У яких випадках використовується відносне відхилення? обидві правильні відповіді.

Факторний аналіз полягає : у визначенні факторів (причин) на результативний показник з наступними висновками і пропозиціями;

Форми організації аналітичної роботи на підприємстві: централізована, децентралізована, змішана.

Як визначається рівень витрат на 1 грн. товарної продукції? відношенням собівартості товарної продукції до її обсягу в оптових цінах.

Які основні принципи економічного аналізу? комплексність та системність;

Які технічні прийоми (елементи методу) економічного аналізу використовуються для аналізу рентабельності: елімінування, порівняння, групування, економіко-математичні прийоми.
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Важливою є диференціація факторів на кількісні та якісні при розрахунку iconВажливою є диференціація факторів на кількісні та якісні при розрахунку
Аналіз ефективності використання основних фондів виконують на основі: показників фондовіддачі, фондоозброєності, рентабельності
Важливою є диференціація факторів на кількісні та якісні при розрахунку iconПитання персоналу на підприємстві
У свою чергу ці характеристики обумовлюють кількісні та якісні параметри трудових ресурсів
Важливою є диференціація факторів на кількісні та якісні при розрахунку iconКласифікація і структура персоналу підприємства та їх характеристика
У свою чергу ці характеристики обумовлюють кількісні та якісні параметри трудових ресурсів
Важливою є диференціація факторів на кількісні та якісні при розрахунку iconРеферат на тему: Персонал Класифікація і структура персоналу підприємства та їх характеристика
У свою чергу ці характеристики обумовлюють кількісні та якісні параметри трудових ресурсів
Важливою є диференціація факторів на кількісні та якісні при розрахунку icon1. Структурно-логічний конспект. «Персонал підприємства та ефективність його використання»
У свою чергу, ці характеристики зумовлюють кількісні та якісні па­раметри трудових ресурсів
Важливою є диференціація факторів на кількісні та якісні при розрахунку iconСтруктура факторів, які впливають на утворення цін
Основними задачами маркетингового розрахунку цін є врахування відповідних факторів, які зменшують чи розширюють можливий інтервал...
Важливою є диференціація факторів на кількісні та якісні при розрахунку iconПринципи обліку основних господарських процесів
Для оперативного керівництва І контролю бухгалтерський облік повинен забезпечити своєчасну й якісну інформацію про кількісні та якісні...
Важливою є диференціація факторів на кількісні та якісні при розрахунку iconРеферат на тему: Персонал підприємства План. Класифікація І структура. А трудові ресурси. Б персонал, його категорії. В професії. Г кваліфікація
У свою чергу ці характеристики обумовлюють кількісні та якісні параметри трудових ресурсів
Важливою є диференціація факторів на кількісні та якісні при розрахунку iconРеферат на тему
Основними задачами маркетингового розрахунку цін є врахування відповідних факторів, які зменшують чи розширюють можливий інтервал...
Важливою є диференціація факторів на кількісні та якісні при розрахунку icon43. Аналіз впливу факторів на рент-сть власного капіталу за формою DuPoint
Рентабельність власного капіталу характеризує ефективність використання тільки власних джерел фінансування під-ва при розрахунку...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы