Активна частина основних виробничих фондів підприємства: безпосередньо впливає на предмети праці у процесі виробництва icon

Активна частина основних виробничих фондів підприємства: безпосередньо впливає на предмети праці у процесі виробництваНазваниеАктивна частина основних виробничих фондів підприємства: безпосередньо впливає на предмети праці у процесі виробництва
Дата конвертации11.09.2012
Размер90.5 Kb.
ТипДокументы

Активна частина основних виробничих фондів підприємства: безпосередньо впливає на предмети праці у процесі виробництва;

Амортизація основних фондів підприємства – це: процес переносу зносу основних виробничих фондів на готову продукцію;

Важливішим завданням “Економіки підприємства” як науки є: формування наукового економічного мислення, економічне обгрунтування використання виробничих ресурсів підприємства;

Види відтворення основних виробничих фондів підприємства: просте, часткове, звужене, розширене;

Види собівартості продукції залежать від часу визначення: планова, фактична, очікувана;

Визначення річних амортизаційних відрахувань по основних виробничих фондах проводиться: від балансової первісної вартості основних виробничих фондів;

Використання амортизаційних відрахувань: на технічне переоснащення підприємства;

Використання робочого часу робітника характеризується величиною: корисного фонду робочого часу.

Виробіток при виконанні декількох видів робіт визначається: у вартісному виразі;

Виробіток при виконанні одного виду робіт визначається: у натуральному виразі;

Виробнича інфраструктура підприємства представляє: допоміжне, обслуговуюче та підсобне виробництво.

Витрати ремонтно-механічного виробництва відносяться на: собівартість основної продукції.

Внутрішньогосподарський розрахунок – це: метод господарювання структурних підрозділів підприємства;

Водопровідно-каналізаційне господарство підприємства забезпечує: підприємство водою і відводить очищені використані води з підприємства;

Господарська діяльність підприємства здійснюється на засадах комерційного розрахунку: як економічної категорії і методу ведення господарства.

Джерелами основного капіталу підприємства є: власні, позичкові та залучені кошти.

Джерелами утворення оборотних засобів на підприємстві є: власні, прирівняні до власних, позичкові та залучені.

Допоміжне виробництво підприємства: здійснює технічне обслуговування основного виробництва і тим самим забезпечує нормальний і безперервний хід виробничого процесу;

Економіка підприємства як наука вивчає: особливості прояву загальних економічних законів на підприємстві та раціональне використання обмежених виробничих ресурсів підприємства при різних формах господарювання;

Економічні елементи – це: витрати, які однакові за економічним змістом, призначенням і їх не можна розділити на окремі складові частини;

Засоби у виробництві – це: витрати майбутніх періодів і незавершене виробництво.

Збільшення втрат від браку забезпечує: збільшення собівартості одиниці продукції;

Збільшення загальногосподарських витрат забезпечує: збільшення собівартості одиниці продукції;

Збільшення умовно-змінних витрат виробництва впливає на: загальну величину витрат виробництва підприємства;

Зменшення витрат виробництва підприємства забезпечує: збільшення прибутку підприємства.

Зниження собівартості одиниці продукції впливає на: на прибуток підприємства;

Знос основних фондів – це: втрата основними фондами своєї споживчої вартості;

Кінцевою метою технічного переоснащення підприємства є: створення умов для збільшення виробництва продукції, підвищення її якості і підвищення ефективності виробництва;

Кругооборот засобів виробництва підприємства в процесі господарської діяльності спрямований на : одержання результатів, які дозволили би забезпечити підприємство ресурсами на новий господарський цикл;

Кругооборот оборотних засобів підприємства визначається: тривалістю виробництва і реалізації продукції.

Маржинальний дохід підприємства визначається як: різниця між виручкою від реалізованої продукції і умовно-змінними витратами виробництва;

Матеріальне стимулювання працівників підприємства здійснюється за рахунок: оплати праці і матеріального заохочення;

Методами науки „Економіка підприємства” є: спеціальні і загальний.

Методи визначення прискореної амортизації основних виробничих фондів: регресії, кумулятивного числа.

Механізм впливу збільшення позавиробничих витрат виробництва підприємства на собівартість одиниці продукції: підвищується повна собівартість одиниці продукції.

Механізм впливу зношеності основних виробничих фондів на ефективність виробництва підприємства: зменшується обсяг виробництва продукції і підвищуються витрати виробництва;

Механізм впливу зростання фондоозброєності праці на ефективність виробництва підприємства: підвищується продуктивність праці вищими темпами ніж зростає фондоозброєність праці.

Механізм впливу інтенсивного шляху поліпшення використання основних виробничих фондів на ефективність виробництва на підприємстві: збільшуються обсяги виробництва продукції та знижуються витрати виробництва на одиницю продукції;

Механізм впливу нововведень (науково-технічного прогресу) на господарську діяльність підприємства: збільшує обсяги виробництва продукції і підвищує конкурентоспроможність продукції;

Механізм впливу оновлення основних виробничих фондів на ефективність виробництва підприємства: збільшуються обсяги виробництва продукції і знижується її собівартість.

Механізм впливу підвищення фондоємності продукції на ефективність виробництва підприємства: виникає потреба у додаткових капітальних вкладеннях та збільшуються витрати виробництва.

Механізм впливу поліпшення використання основних виробничих фондів підприємства на собівартість одиниці продукції: зменшується доля амортизаційних відрахувань у собівартості одиниці продукції;

Механізм впливу поліпшення використання основних виробничих фондів в часі на ефективність виробництва підприємства: збільшуються обсяги виробництва продукції і знижується собівартість одиниці продукції;

Механізм впливу поліпшення технологічної структури основних виробничих фондів на ефективність виробництва: збільшуються обсяги виробництва продукції, зменшуються витрати виробництва, знижується потреба в капітальних вкладеннях.

Механізм впливу прискореної амортизації основних виробничих фондів на ефективність виробництва підприємства: забезпечуються умови для прискореного відтворення основних виробничих фондів, але підвищується собівартість продукції.

Механізм впливу фізичного зносу основних виробничих фондів на ефективність виробництва підприємства: зменшуються обсяги виробництва продукції та підвищується собівартість продукції.

Механізм зменшення собівартості одиниці продукції за рахунок зменшення витрат, пов’язаних із використанням предметів праці: знижуються витрати на предмети праці у грошовому виразі.

Моральний знос основних фондів виникає в результаті: появи нових продуктивніших машин.

Науково-технічний прогрес представляє: процес удосконалення і росту матеріальних елементів виробництва на основі освоєння результатів наукових досягнень і розробок з метою задоволення потреб населення;

Норматив оборотних засобів – це: мінімальна потреба підприємства в оборотних засобах для виробництва і реалізації продукції;

Об’єктом вивчення економіки підприємства є: підприємство як товаровиробник і суб’єкт господарювання.

Облік основних фондів на підприємстві проводиться для: визначення кількості певних видів основних фондів і виробничої потужності підприємства.

Обліковим показником рівня продуктивності праці в Україні є: виробіток у вартісному виразі;

Оборотний капітал підприємства: матеріальні оборотні засоби, грошові кошти, готова продукція, короткострокові фінансові вкладення.

Оборотні засоби підприємства: економічна і фінансова категорія;

Оборотні фонди підприємства – це: предмети праці, засоби праці певної вартості за терміном служби до одного року;

Оборотні фонди підприємства включають: виробничі запаси і засоби у виробництві;

Обслуговуюче господарство підприємства – це: виробництво, що забезпечує основне, допоміжне і власне виробництво виробничими послугами, а його працівників – відповідними умовами їх роботи.

Одиницями виміру витрат праці на підприємстві є: людино-година, людино-день, середньообліковий працівник.

Організаційний прогрес представляє використання: організаційних нововведень;

Основний капітал – це: майно довгострокового користування;

Основний капітал підприємства: основні засоби, нематеріальні активи, незавершені капітальні вкладення, довгострокові інвестиції;

Основні виробничі фонди підприємства: засоби праці, що приймають участь у виробничому процесі;

Основні засади господарської діяльності підприємства: наявність засобів виробництва та кваліфікованих працівників;

Основні невиробничі фонди підприємства: не приймають участь в процесі виробництва і забезпечують умови для відтворення робочої сили;

Основні фонди підприємства – це: засоби праці, які тривалий період використовуються, мають термін служби більше одного року;

Основні фонди підприємства оцінюються за: первісною, залишковою, відновною;

Основні форми прояву науково-технічного прогресу: еволюційна, революційна;

Пасивна частина основних фондів підприємства: створює відповідні умови для процесу виробництва.

Персонал підприємства – це: робітники, керівники, спеціалісти, службовці;

Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства забезпечує: ріст обсягів виробництва продукції, зменшення витрат виробництва і економію капітальних вкладень;

Підвищення рівня фондовіддач основних виробничих фондів підприємства забезпечує: збільшення обсягу виробництва продукції і зменшення її собівартості;

Підприємство –це: самостійний статутний суб’єкт, що має права юридичної особи, який на засадах господарського розрахунку здійснює діяльність з метою отримання прибутку;

Підприємство як виробнича система представляє: сукупність виробничих ресурсів, за допомогою яких створюється нова споживча вартість у натуральному виразі;

Підприємство як економічна система представляє: поживання виробничих ресурсів і створення нової споживчої вартості у грошовому виразі;

Повна собівартість продукції визначається витратами на: виробництво продукції, її транспортування до місця зберігання та її реалізацію.

Поточні витрати виробництва: спожиті засоби виробництва і витрачена жива праця;

Предметом вивчення “Економіки підприємства” є дослідження: підприємства як економічної системи;

Прибутковість підприємства – це: перевищення власних доходів над витратами виробництва;

Прибуток підприємства: реалізований чистий дохід;

Прискорення оборотності оборотних засобів підприємства забезпечує: вивільнення оборотних засобів з обороту;

Продуктивність використання транспортного (автомобільного) господарства підприємства залежить від: використання вантажопідйомності автомобіля, пробігу, його експлуатаційної швидкості.

Продуктивність праці – це: співвідношення між обсягами виробництва продукції і витратами праці;

Продукція енергетичного господарства підприємства використовується: на виробництво основної продукції підприємства і надається як послуги сторонніми організаціями.

Ремонтно-будівельне виробництво підприємства: забезпечує підтримання будівель і споруд підприємства у робочому стані;

Ремонтно-механічне виробництво підприємства: здійснює ремонт і технічне обслуговування усіх видів обладнання підприємства;

Рентабельність виробництва – це: ефективність виробництва;

Ріст продуктивності праці передбачає: збільшення обсягу виробництва продукції з розрахунку на одиницю витрат праці;

Розвиток науково-технічного прогресу базується на: відкриттях, винаходах, раціоналізаторських пропозиціях;

Самоокупність витрат виробництва – це: відшкодування витрат виробництва власними доходами;

Середньооблікова чисельність працівників підприємства – це їх чисельність: за певний період;

Складське господарство, що здійснює матеріально-технічне забезпечення, здійснює: матеріально-технічне забезпечення підприємства і підготовку матеріально-технічних ресурсів до використання;

Собівартість продукції – це: грошовий вираз витрат підприємства на виробництво продукції і її реалізацію.

Справедлива вартість основних виробничих фондів підприємства: ринкова вартість.

Статті витрат виробництва – це: витрати виробництва за місцем виникнення;

Суб’єктами ринкового господарювання є: господарські товариства, колективні, приватні, комунальні, орендні, приватно-орендні, державні, казенні та фермерські підприємства (господарства);

Трудоємність як показник праці визначається: при виробництві одного виду продукції;

Умовно-змінний персонал підприємства : залежить від обсягу виробництва продукції;

Умовно-змінні витрати у собівартості продукції: збільшуються при збільшенні обсягу виробництва продукції.

Умовно-постійні витрати у собівартості продукції: не залежать від обсягу виробництва продукції;

Фонди обігу – це: готова продукція, грошові кошти, дебіторська заборгованість.

Форми відтворення основних виробничих фондів підприємства: нове будівництво, технічне переоснащення, реконструкція, розширення підприємства;

Чисельність працівників підприємства залежить від: трудоємності виробництва продукції.

Шляхи підвищення рівня продуктивності праці на підприємстві: інтенсивний, екстенсивний;

Якщо підприємство виготовляє декілька видів продукції, то визначається: собівартість одиниці кожного виду продукції.
Нажми чтобы узнать.

Похожие:

Активна частина основних виробничих фондів підприємства: безпосередньо впливає на предмети праці у процесі виробництва iconАктивна частина основних виробничих фондів підприємства: безпосередньо впливає на предмети праці у процесі виробництва
Амортизація основних фондів підприємства – це: процес переносу зносу основних виробничих фондів на готову продукцію
Активна частина основних виробничих фондів підприємства: безпосередньо впливає на предмети праці у процесі виробництва icon„Візитною карткою будь-якого товару є: товарна марка
Активна частина основних виробничих фондів підприємства: безпосередньо впливає на предмети праці у процесі виробництва
Активна частина основних виробничих фондів підприємства: безпосередньо впливає на предмети праці у процесі виробництва iconЗвіт Про науково-дослідну роботу «Рівень використання основних виробничих фондів підприємства, їх стан та ефективність виробництва» зміст вступ
Розділ Теоретичні основи підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства та його вплив на господарську...
Активна частина основних виробничих фондів підприємства: безпосередньо впливає на предмети праці у процесі виробництва iconЗвіт про науково-дослідну роботу «Рівень використання основних виробничих фондів їх стан та ефективність виробництва» Науковий керівник доц кафедри Економіки підприємства Гордійчук. А. С виконавець Ковальчук Т. В
«Рівень використання основних виробничих фондів їх стан та ефективність виробництва»
Активна частина основних виробничих фондів підприємства: безпосередньо впливає на предмети праці у процесі виробництва icon“Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства”
Власник капіталу, купуючи на ринку товари – робочу силу й засоби виробництва, поєднує їх у процесі праці й після реалізації створеної...
Активна частина основних виробничих фондів підприємства: безпосередньо впливає на предмети праці у процесі виробництва iconПоказники стану та ефективності використання основних фондів
Для забезпечення відтворення основних виробничих фондів важ­ливе значення має вивчення їхнього стану та використання. Стан І використання...
Активна частина основних виробничих фондів підприємства: безпосередньо впливає на предмети праці у процесі виробництва icon“ Оцінка, класифікація і структура сонвоних виробничих фондів ”
Оцінка основних фондів підприємства є грошовим вираженням їхньої вартості. Вона необхідна для правильного визначення загального обсягу...
Активна частина основних виробничих фондів підприємства: безпосередньо впливає на предмети праці у процесі виробництва iconВідтворення та вдосконалення основних фондів
Розглянути значення амортизації, процеси ремонту, модернізації І заміни основних виробничих фондів в управлінні матеріальними ресурсами....
Активна частина основних виробничих фондів підприємства: безпосередньо впливає на предмети праці у процесі виробництва iconВідтворення та вдосконалення основних фондів План
Розглянути значення амортизації, процеси ремонту, модернізації і заміни основних виробничих фондів в управлінні матеріальними ресурсами....
Активна частина основних виробничих фондів підприємства: безпосередньо впливає на предмети праці у процесі виробництва iconВиробничі фонди підприємства. Відмітні ознаки основних і оборотних фондів
Виготовлення продукції (виконання робота, надання послуг) здійснюється в процесі взаємодії праці людини та певних засобів виробництва....
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы