Абстрактна праця праця Абстрактна праця створює вартість icon

Абстрактна праця праця Абстрактна праця створює вартістьНазваниеАбстрактна праця праця Абстрактна праця створює вартість
Дата конвертации10.09.2012
Размер264.02 Kb.
ТипДокументы

Абстрактна праця --- праця

Абстрактна праця створює --- вартість

Автоматична фіскальна --- зміну податкових

Акцизний податок --- нееластичний

Акціонерне товариство відкритого типу --- поширення акцій

Акціонерне товариство закритого типу --- іменні

Альтернативна вартість --- кількістю іншого

Амортизація основних --- поступове

Аналіз короткострокової --- зростання інфляції

Безпосередньою причиною --- Міжгалузева

Будуючи моделі --- розробляють

Бюджетна лінія --- вірні відповіді в і г

Бюджетний дефіцит може --- всі правильні

В конкурентній фірмі --- всі відповіді правильні

В ситуації ліквідної --- всі правильні

В умовах інфляційного --- фактичний рівноважний ВВП перевищує

В умовах капіталістичного --- у здатності…додаткову вартість

В умовах повної зайнятості --- зростанням номінального ВВП

В умовах повної зайнятості рівень фрикційного --- менший, ніж

В умовах повної занятості рівень циклічного --- =0

В якій з відповідей….властивості --- споживна

В якій сфері суспільного --- в усіх сферах

В якому випадку цінова --- продавець продав молодику по 6грн

В якому з варіантів відповідей --- бум, рецесія

В якому з випадків йдеться --- коли країни

В якому з положень неправильно негативні --- застосування

В якому напрямку підвищення --- ліворуч…взаємодоповнювачами

Валовий внутрішній продукт – це --- сукупна ринкова вартість

Валовий внутрішній продукт відрізняється --- чистих факторних доходів

Валові приватні внутрішні --- ВВП за методом видатків

Валютний курс --- ціна

Вартісна будова капіталу --- органічна

Вартісний підсумок --- платіжним

Вартість робочої сили --- вартість засобів існування

Вбудовані автоматичні --- всі правильні

Величина вартості --- к-ть суспільно

Величина депозитного --- зменшується

Величина мультиплікатора --- менша

Величина природного рівня безробіття --- а і в правильні

Взаємозв’язок між валовим і --- ВВП перевищує ЧВП на величину амортизації

Взаємозв’язок між всіма --- виробничою функцією

Виберіть …політекономія --- це наука, що вивчає виробничі відносини

Виберіть найбільш повну --- фактичний стан

Виберіть найбільш точне нормального прибутку --- мінімальний

Виберіть найбільш точне…економ. прибутку --- прибуток який отримує фірма

Вивчення ринку досконалої --- ринок досконалої

Визначте в якому з варіантів --- досконала конкуренція, монополістична конкуренція, олігополія, монополія

Визначте відповідь, ….
вилучень…доходи-видатки --- податки, заощадження

Визначте відповідь, …ін’єкцій ….доходи-видатки --- інвестиції, урядові видатки, експорт

Визначте, що з нижченаведеного …ВВП --- оплата послуг юриста

Випускник школи --- втрачені…+вартості

Виробник товару зменшив --- нееластичний

Виробництво продуктів не для власного --- товарного

Виробнича функція --- максимально

Виробничий надлишок --- всі відповіді правильні

Виробничі відносини – це --- економічні відносини

Витрати обігу з продовженням --- додатковими

Витрати обігу з формальними --- чистими

Витрати підприємства на виробництво --- собівартість

Від непередбаченої інфляції --- ті, хто стали боржниками

Відмінність між дефлятором ВВП --- всі правильні

Відмінність між імпортним митом --- збільшує

Відмінність між поняттями --- сукупний попит стосується усіх кінцевих

Відносини між людьми --- власність

Відомо, що попит на с/г продукцію --- скоротиться

Відповідність між обсягом і --- ринковою

Відставання фактичного ВВП --- циклічним

Відстрочка платежу --- споживчим

Вкажіть правильне…ціни --- грошовий…товару

Вкажіть причину розпаду --- утвердження

Вкажіть формулу новоствореної --- v+m

Вкажіть формулу норми --- m/v*100%

Вкажіть які фонди --- фонд споживання

Властивість товару обмінюватись --- мінова

Внаслідок обмеженості економічних ресурсів --- проблема вибору

Внаслідок якої конкуренції --- міжгалузевої

Внутрішньогалузева --- перелив капіталів

Встановлення державою ціни --- появу дефіциту

Втілена в товарі --- вартість

Галузеве об’єднання акціонерних підприємств --- трест

Галузеве об’єднання підприємств --- синдикат

Готовність виробників --- пропозиція

Гранична доходність фактора --- всі правильні

Гранична норма заміни --- всі правильні

Гранична схильність до --- показує, ….обсяг споживань

Гранична схильність до --- показує….обсяг заощаджень

Граничний продукт змінного --- додатковий

Граничні витрата на ресурс --- додаткові витрати на кожну

Граничні витрати --- всі правильні

Грошове пропонування --- Міністерство

Грошовий капітал --- позичковим капіталом

Грошовий мультиплікатор --- всі правильні

Державна політика --- фритредерство

Державний борг --- бюджетних дефіцитів за – бюджет.надлишків

Державні трансфертні --- внески на соц.страх

Дефлятор ВВП --- індекс цін ВВП

Дефлятор ВВП може бути --- номінального ВВП до реального ВВП

Дивіденди враховуються --- ВВП за методом доходів

Дискреційна фіскальна --- свідоме…податками

Диф. рента І --- при екстенсивному

Диф. рента ІІ --- при інтенсивному

Для визначення вкладу фірми --- вартість сировини

Для якого з наведених товарів --- дискета

Для якого за наведених товарів за доходом --- подорож

До інструментів фіскальної --- зміна державних

До непродуктивних операцій --- державні видатки на утримання

До нецінових детермінант --- державні закупівлі

До основних індикаторів фази циклу --- динаміка рівнів інфляції

До основних типів економічних --- корпоративні

До реальних економічних систем належить --- змішана ек-ка

До скорочення сукупного попиту --- зростання імпорту

До тарифних методів --- імпортне та експортне мито

До цінових факторів --- ефект мультиплікатора

До яких наслідків призведе --- нові фірми

До якого типу інфляції --- повзуча

До якої величини завжди --- до величини витрат

Добровільне або примусове --- централізацією

Добровільне галузеве --- картель

Довгострокова крива --- всі відповіді правильні

Довгострокова рівновага --- фірми

Довгострокова рівновага монополістичного --- всі правильні

Довгостроковий період --- час необхідний

Довгостроковий період…галузі --- період достатній

Досконала конкурентна фірма --- збільшити

Дохід від акцій --- дивідендом

Другим крупним --- відокремлення ремісництва

Економіка знаходиться --- ніхто

Економіка потрапила --- всі правильні

Економічна категорія …взаємовідносини --- рентою

Економічне зростання --- приріст

Економічний цикл характеризується --- періодичним піднесенням

Економічний цикл, згідно --- факторами…попиту

Економічні витрати --- обчислюється

Економічні закони, які діють --- специфічних

Економічні інтереси --- прагнення людства

Економічні інтереси стають --- коли має місце

Економічно ефективним --- мінімізує

Економічну ренту --- … абсолютно нееластичний

Ефект Фішера --- збільшення рівня інфл.на 1% призв.до підвищ.номін.про.ставки на 1%

Єдність продуктивних сил і --- суспільний

Життєво необхідні --- економічними потребами

З наведених визначень робочої …невірне --- це праця

За джерелами походження --- інфляція попиту

За кейнсіанською теорією --- рівень використовуваного

За наявності багатьох недоліків --- ефективний

За темпами розрізняють наступні види --- помірна, галопуюча

За формами прояву розрізняють --- відкрита

За яких умов --- коли пропозиція товару

За якою формулою W --- c+v+m

За якою формулою…норма прибутку --- m/(c+v)*100%

Завдяки чому може впасти --- зменшились доходи

Закон вартості не --- захисту

Закон Оукена --- процентною зміною

Закон попиту --- обернену

Закон спадної віддачі --- скорочується

Закон спадної граничної --- корисність від споживання

Збільшення податків є --- в економіці спостерігається

Збільшення попиту --- товара-взаємодоповнювача

Збільшення суспільством … збільшення ефективності --- інтенсивним

Збільшення суспільством … збільшення кількості --- екстенсивним

Згідно з законом попиту --- обсяг попиту скорочується

Згідно з теорією раціональних --- способи…населення

Згідно закону Оукена --- 2-2,5%

Згідно концепції мультиплікатора --- змінюють рівноважний

Земельна рента --- зросте попит

Зі зміною ціни товару Х --- змінюється кут нахилу

Зі зростанням доходу --- переміщується паралельно (а)

Зі зростанням обсягу --- праворуч вгору

Зміни у потенційному рівні --- змінами технологій

Змінний --- частина… робочої сили

Змінний капітал --- коштами

Змінний капітал за натурально-речовою --- коштами

Зміщення кривої пропонування --- знизилися ціни

Зміщення кривої сукупного --- змінюється очікування

Зниження ціни на бензин --- криву попиту праворуч

Зовнішній ефект --- виробник

Зовнішньоекономічна політика --- протекціонізмом

Зовнішньою формою --- мінова

Зростання виробництва окремих видів --- концентрацією виробництва

Зростання ПП -- зменшує

Зростання сукупного попиту на кейнсіанському --- зростанням рівня зайнятості

Зростання сукупного попиту у моделі --- зростання реального обсягу на кейнсіанському

Зростаюча віддача --- темп зростання обсягів в-ва перевищує

Ізокванта --- всі можливі …обсягу продукції

Ізокоста --- незмінних витрат

Інвестиційний попит не --- середньої

Індекс цін Пааше --- дефлятором ВВП

Інновації призвели до скорочення --- структурного

Інтенсивність праці --- напруженість

Інфляційний розрив --- повинні скорот.сукупні видатки щоб зменшити рівноважний ВВП

Інфляція витрат в моделі --- зміщення кривої сукупного пропонування ліворуч

Інфляція витрат виникає за умови --- зростають ціни на енергоносії

Інфляція витрат може --- зростання ставок

Інфляція витрат обумовлена --- зростанням витрат в-ва

Інфляція може бути пов’язана --- зі зростанням або скороченням

Інфляція попиту --- всі правильні

Інфляція попиту в моделі --- зміщення кривої сукупного попиту праворуч

Інфляція попиту, як правило --- повної зайнятості

Інфляція супроводжується --- всі правильні

Картель буде діяти --- всі правильні

Кейнсіанський відрізок кривої…є --- горизонтальним при певному

Кейнсіанський відрізок кривої…припущень --- всі правильні

Кількість товарів та послуг --- реальна

Класичний відрізок кривої сукупного --- вертикальним на рівні

Кого з цих осіб можна --- вчителя математики

Кола ринкова процентна --- знижується

Коли економічні проблеми --- змішаною

Коли конкурентна фірма --- максимізує … за мінімізації витрат

Коли рівень цін в економіці --- придбання більшої к-ті вітчизн. і імпортних товарів

Коливання фактичного обсягу ВВП --- ВВП-розрив

Конкретна праця --- праця конкретної

Конкретна праця створює --- споживну

Конкурентна фірма --- …перевищує ставку

Конкурентна фірма досягає --- а і б правильні

Конкурентна фірма максимізує --- перевищує середньо сукупні

Конкурентна фірма може мінімізувати --- а і в правильні

Концепція переходу --- не передбачає

Корисна властивість товару --- споживною

Короткострокова крива --- всі правильні

Короткострокова крива --- обернену залежність між темпом

Короткострокова крива пропонування --- граничних…середніх змінних витрат

Крива дохід-споживання --- б і в правильні

Крива Лаффера --- обсягом…оподаткування

Крива Лоренца відображає --- фактичний

Крива Лоренца за --- збільшилась

Крива попиту на --- зниження податку

Крива попиту переміститься --- ціна на товар-субститут

Крива сукупного попиту --- рівнем цін і запланованими …економічних суб’єктів

Крива сукупного попиту може --- зростання рівня цін

Крива Філіпса --- обернену залежність між безробіттям і інфляцією

Крива ціна-споживання --- на основі – крива індивідуального попиту

Криві байдужості --- однакового рівня корисності

Криві Енгеля --- залежність обсягу від доходу

Кругооборот капіталу --- оборотом

Ламана крива попиту --- розривом…виторгом

Ліквідність --- здатність …вартості

Макроекономіка досліджує --- національної економіки

Макроекономічні моделі --- встановлюють у спрощеній формі

Матеріальною основою великих --- радикальні зміни

Метою виробника --- максимізація економічного

Між граничною схильністю --- їх сума=1

Міжгалузеве об’єднання --- концерн

Міжнародні корпорації --- холдингова компанія

Мікроекономіка – це --- поведінка окремих

Мінімальний ефективний --- найменший … середні витрати

Монетаристській теорії --- гроші є

Монополіст, який максимізує --- граничний

Монополістична конкуренція --- фірми випускають

Монополія максимізуватиме --- …граничним витратам

Монополія призначає --- вищу …обернено-пропорційну еластичності

Монопсоніст --- купує товару менше і за нижчою ціною

Монопсонія --- на ринку багато продавців

Морозиво --- дії закону спадної

Мультиплікатор автономних --- k=1/(1-MPC)

Мультиплікатор інвестицій --- зміни рівноважного

Мультиплікатор чистих --- всі правильні

На відмін від конкурентної --- з врахуванням кривої

На відміну від класичних --- економіці приватного

На відміну від конкурентного --- на даній кривій

На відміну від монополії --- виробляє

На ринку певного товару --- дефіциту

На якому ринку ціна --- на ринку вільної

На яку категорію товарів --- нижчі

Набір товарів та послуг --- прожитковий

Надлишок споживача --- всі правильні відповіді

Назвіть визначальну суперечність --- суперечність між продуктивними силами і виробничими відносинами

Найбільш показовими макроекономічними --- б і в правильні

Найвищі темпи інфляції --- гіперінфляції

Наталі, Ігорю --- Лариса і Петро

Натуральне в-во --- в-во призначене

Нахил бюджетної лінії --- співвідношенням цін

Національний доход обчислюється як різниця --- ЧВП і непрямими податками

Необхідний робочий час --- частина відтворює вартість

Неявні витрати --- альтернативна вартість

Нова вартість --- уречевленою та живою

Норма прибутку банку --- власного капіталу

Об’єктом макроекономіки є --- економічна система

Обсяг попиту на інвестиції --- реальної

Одним з аргументів --- захищ.вітчизняного виробника

Одним з методологічних принципів --- продуктивною …з в-ва матеріальних благ

Одночасне зростання рівноважного ВВП --- зміщення кривих сукупного пропонування

Олігополія --- невелике…однорідно або диференційовано

Операційний попит --- змінюється

Організований ринок ЦП --- фондова

Основним інструментом неокласичного --- виробнича ф-ія

Основним методом макроекономічного аналізу --- моделювання

Основними причинами утворення --- всі правильні

Основні елементи процесу праці --- праця, предмети праці, засоби праці.

Основною метою цінової --- захоплення

Основою утворення диф.ренти ІІ --- додаткові

Парадокс прибутку --- можливість утримати економічний

Перевищення ціною граничних витрат --- ринкової

Перехресна еластичність --- процентна зміна…ціни іншого товару

Перешкодою для досягнення каретто --- всі правильні

Першим крупним --- відокремлення скотарства

Питання про доцільність --- нормативної

Під корисністю блага --- можливість

Під час інфляції --- зростає тільки

Платоспроможна потреба --- попит

Повна зайнятість забезпечується--- відсутністю циклічного

Поєднання інфляції попиту --- створює інфляційну спіраль

Позика, яка надається --- комерційним

Позитивна макроекономіка відрізняється --- перша вивчає фактичний

Політика використання бюдж.коштів --- фіскальна

Політика надання податкових --- фіксальною

Попит на продукцію --- абсолютно еластичним

Попит на ресурси --- всі правильні

Порівняно з конкурентною --- меншу ставку ЗП і наймати менше

Посилення тенденції --- до встановлення

Послідовний рух капіталу --- кругоборотом

Постійний капітал --- засобами виробництва

Постійний капітал --- частина… на засоби в-ва

Потенційний обсяг реального ВВП --- впровадження у в-во

Правило оптимального --- використання …до точки де гранична

Предметом макроекономіки --- механізм функціонування економічної

При встановлення акцизного податку --- попит менш

При прийнятті рішень щодо інвестицій --- реальну ставку

Прибуток банку --- різниці

Приватні трансфертні --- операції, не пов’язані з в-вом

Приймаючи рішення щодо оптимального --- граничний

Принцип раціональності --- кожна людина

Природна монополія --- всі правильні

Природне безробіття складається --- фрикційне плюс структурне

Природний рівень безробіття --- циклічного безробіття

Причина існування диф. ренти --- різна родючість

Причина утворення абсолютної --- монополія

Причинами виникнення --- суспільний

Причиною виникнення абс. ренти --- власність

Причиною виникнення товарного --- суспільний

Проблему обмеженості --- неможливо

Продуктивні сили --- засоби в-ва

Пропонування землі --- абсолютно нееластичне

Процес зростання окремих капіталів --- концентрацією капіталу

Раціональність поведінки --- споживач прагне…обмежень

Реакцією на зростаючий --- всі правильні

Реальна процентна ставка --- різниця

Реальний ВВП – це --- ВВП скоригований з врахування інфляції

Рецесійний розрив --- виникає --- недостатності сукупного

Рецесійний розрив - це--- повинні зрости сукупні видатки щоб підвищ. рівноважний ВВП

Ринки досконалої та --- відсутні

Ринкова влада --- чим менш

Ринкове пропонування --- доходів сімей

Ринковий попит --- цін на ресурси

Ринок певного товару --- обсяг попиту

Ринок товару знаходиться --- всі попередні

Ринок якого з продуктів --- губної помади

Рівень безробіття --- відношення числа безробітних до чисельності роб.сили

Рівень інфляції: --- б і в правильні

Рівновага споживача --- точка дотику

Рівновага у моделі --- всі правильні

Рівновага фірми --- дотику ізокванти

Різниця --- торгового

Різниця між дефлятором ВВп та --- дефлятор ВВП розраховується на базі змінного

Робоча сила --- здатність

Робоча сила, або економічно --- з двох груп

Родина вирішила тримати --- в і б правильні

Середній продукт змінного --- дорівнює його граничному продукту

Середньосукупні витрати --- граничні витрати = середнім сукупним

Система національних рахунків --- система …діяльності країни

Система фінансового контролю --- системою участі

Спекулятивний попит --- всі правильні

Споживна вартість --- його здатність…інших людей

Споживчий вибір --- в межах

Стагфляція --- підвищення рівня

Стан довгострокової рівноваги --- P=AC=MC

Стан економіки характеризується --- збільш.податки, зменш.держ.видатки

Стійкі, постійно повторювані --- економічний закон

Стримувальна монетарна --- зниження облікової ставки

Стримувальна монетарна --- підвищення резервної норми

Стримувальна фіскальна --- зменшення урядових

Суб’єктами змішаної ек-ки --- домогосподарства, фірми

Суб’єктивний (особистий) --- робоча сила

Сукупна корисність зростає --- збільшується або зменшується

Сукупний попит --- загальний обсяг….купити домогосподарства і уряд країни

Сукупний продукт змінного --- дорівнює нулю

Сукупні витрати фірми --- середніми сукупними помноженими

Сума грошей --- номінальна

Суспільні втрати --- всі правильні

Сучасна міжнародна --- система регульованих

Сучасні економісти вважають --- виникає під час рецесії

Твердження --- короткостроковою кривою

Темп інфляції --- показує як змінилася сама

Теорія абсолютної переваги --- Сміту

Теорія довгих --- Кондратьєву

Теорія поведінки споживача --- сукупну

Теорія порівняльних переваг --- Рікардо

Термін економіка вперше --- Ксенофонтом

Термін політична економія --- Монкретьєном

Технологічно ефективним --- Максимізує обсяг

Товар --- продукт праці

Товар вважається нижчим --- попит зменшується зі зростанням доходів

Товар вважається нормальним --- попит зростає зі зростанням доходів

Товар, споживна вартість --- гроші

Товари субститути --- зростання ціни одного викликає зростання попиту

Товари-комплементи --- зростання ціни викликає скорочення попиту

Товарне в-во --- організація

Товарне виробництво --- організація суспільного

Точки на кривій --- обсяг попиту

Точки перетину бюджетної лінії --- весь доход лише на один з двох товарів

Традиційними методами скорочення --- всі правильні

Траєкторія розвитку --- ілюструє комбінацію

Трансфертні платежі --- виплати, не пов’язані

Третім крупним --- розвиток

У 70-80рр. --- посилення впливу

У довгостроковому --- всі правильні

У довгостроковому періоді --- залишить галузь якщо P
У довгостроковому періоді --- захищений

У довгостроковому періоді нові фірми --- ціна перевищує довгострокові

У доярки Клави --- всі правильні

У класичній моделі відновлення --- всіх

У короткострок.періоді --- величину постійних витрат

У короткостроковому --- всі правильні

У моделі кейнсіанський хрест --- у стані рівноваги…обов’язково дорівнюють

У моделі ламаної --- зниження цін

У системі національних рахунків --- всі правильні

У чому полягає … абстракції --- у відмові

У чому полягає відмінність --- оборотний – робочої сили і предметів праці

У чому полягає прогрес у відносинах --- у зміні форм

У якого з наведених товарів --- хліб «Дарницький»

Удосконалення технології --- криву пропонування праворуч

Уряд, прагнучи подолати --- збільш.держ.видатки і скорот.податки

Урядова політика в області --- фіскальною

Фаза циклу --- піднесенням

Фактичний ВВП дорівнює --- структурного і фрикційного

Фактичний дефіцит --- всі правильні

Фактичні вартість --- вартістю

Фірма має намір --- не буде

Фірма мінімізує витрати --- співвідношення

Фірма порівняно з конкурентною --- всі правильні

Фірми на ринку монополістичної --- всі правильні

Форма організації праці … відсутність --- проста

Форма організації праці … промислового --- фабрика

Фрикційне безробіття --- робітників звільняють

Центральним суб’єктами МЕ --- споживач

Цільовою функцією --- зростання продуктивності

Ціна виробництва --- витрати

Ціна земельної ділянки не --- середньої

Ціна землі визначається --- R/r*100%

Цінова дискримінація --- встановлення

Цінова еластичність попиту --- ціни даного

Цінова еластичність пропонування --- період часу

Ціновий вираз підсумку --- торговим

Чи можлива ситуація --- така…перевищує ефект заміни

Чи можуть люди створювати --- ні

Чим вищою є гранична схильність --- більшою буде

Чим зумовлена двоїста --- двоїстим

Чим можна пояснити зміщення кривої --- зміною цін

Чим пояснюється наявність --- це обумовлено

Чисельне значення якого з показників падає --- курси ЦП

Чистий економічний добробут --- всі правильні

Чому дорівнює курс акцій --- D/r*100%

Чому дорівнює ціна виробництва --- C+V+PI

Чому народне господарство --- внаслідок розвитку

Чому роль грошей --- тому що…грошового товару

Широкодиверсифікований концерн --- конгломерат

Шляхом збільшення --- абсолютна

Шляхом скорочення --- відносна

Що відбудеться з кривою пропонування --- вниз і ліворуч

Що дає змогу --- те…обмінюється

Що є джерелом …власного капіталу АТ --- засоби

Що є джерелом вартості в с/г --- земля

Що є джерелом ЗП --- новостворена

Що є об’єктом купівлі продажу на валютному --- національні гроші

Що є причиною масової збитковості --- низька ефективність

Що є умовою утворення --- різна

Що ж об’єктом купівлі-продажу --- здатність

Що з наведеного …олігополії --- декілька

Що з наведеного …причину виникнення грошей --- гроші виникли…і поділу праці

Що з наведеного є прикладом структурного безробіття --- сталевар, якого замінює

Що з наведеного не призведе --- зниження цін

Що з наведеного нижче не є суспільним --- маяки

Що з наведеного нижче не призводить --- виробництво

Що з наведеного нижче…ринкових цін --- вони залежать від змін пропонування

Що з наступного найкраще ….суспільних благ --- національна оборона

Що з наступного характеризує сутність ціни --- грошовий

Що з нижче представленого є сукупними витратами --- FC+VC

Що з перерахованих не може --- безпосередній

Що з перерахованого не входить --- комплекс

Що мають на увазі економісти --- економічні

Що може призвести до збільшення --- збільшення попиту

Що не відноситься до --- обов’язок

Що не впливає --- однорідність

Що не є властивим для фази пожвавлення --- скорочення інвестицій

Що необхідно здійснити --- створити чітку

Що обумовлює існування --- тип

Що робить відповідне благо --- спосіб

Що таке інфляція --- знецінення

Щоб збільшити грошове пропонування --- зменшити

Щоб знайти величину постійних --- від сукупних відняти змінні

Як вплине … підвищ ІП --- не зміниться

Як вплине … підвищ.ПП --- знизиться

Як зміниться сукупний виторг --- зменшиться

Як може вплинути на фізичний --- експорт зросте, імпорт скоротиться

Як співвідносяться ВВП --- ВВп за доходами завжди

Яка безпосередня причина --- концентрація

Яка з величин не включається до ВВП --- заробітна плата найманих

Яка з відповідей найповніше….підприємництво --- це систематична

Яка з наведених нижче … монополістичному --- у довгостроковому фірма виробляє

Яка з наведених нижче…монополіста --- у довгостроковому…на рівні P=minAC=MC

Яка з наведених проблем не є ма/е --- визначення оптимального

Яка з наведених рис …олігополії --- всезагальна

Яка з наведених формул к-ть грошей --- Г=(С-К+П-В)/О

Яка з наступних подій …зміщення кривої --- широка

Яка з наступних проблем --- взаємозв’язок ціни та

Яка з ознак свідчить --- у довгостроковому

Яка з перелічених властивостей --- безмежність

Яка з перерахованих характеристик --- володіння

Яка з подій не змінить --- зростання цін

Яка ознака є головною --- споживання

Яка суперечність безпосередньо --- суперечність між приватною

Яке визначення категорії власності --- власність – це суспільні

Яке визначення найточніше… ринку --- це певна сукупність

Яке визначення НД неправильне --- це новостворена

Яке визначення речового --- засоби в-ва

Яке з визначень … підвищення економічної --- це досягнення

Яке з визначень … прибутку --- це реалізована

Яке з визначень розкриває…товару --- це продукт…для продажу

Яке з визначень…акцій --- це вид ЦП

Яке з наведених нижче … модель чистої монополії --- крива сукупного

Яке з наведених співвідношень --- основний капітал<постійний

Яке з наступним тверджень…закон --- при зростанні ціни

Яке з наступних тверджень …грошей --- знижується зі зростанням рівня цін

Яке з наступних тверджень є нормативним? --- рівень

Яке з наступних тверджень….ма/е рівноваги --- зниження рівня цін

Яке з положень найповніше … ЗП --- це грошова

Яке з положень найповніше…національного багатства --- це нагромаджені

Яке з положень неправильно…контрольного --- за допомогою

Яке з положень правильно структура технологічного способу --- єдність продуктивних сил і техніко-економічних відносин

Яке з положень розкриває … економічна категорія --- це абстрактний

Яке з положень характеризує практичну --- підвищення

Яке з положень х-ує структура суспільного способу --- єдність продуктивних сил і виробничих відносин

Яке з положень…основні функції політичної --- політекономія виконує

Який з видів доходів не враховується --- доход від продажу старого авто

Який з зазначених … не впливає на норму прибутку --- прагнення

Який з інструментів --- операції на

Який з наведений факторів…на норму прибутку --- споживна

Який з наведених показників --- ВВП

Який з названих факторів не знижує --- зростання

Який з названих факторів не сприяє --- зростання ПП

Який з наступних аргументів…негативного…монополізації – всі правильні

Який з наступних чинників може --- зростання дефіциту

Який з перерахованих видів ….ВВП --- покупка нової авторучки замість загубленої

Який з перерахованих елементів портфелю --- запас готівкових

Який з перерахованих показників….показником --- обсяг продажу …попиту

Який інструмент конкурентної --- нецінова

Який показник найбільш обґрунтовано --- виробництво

Який тип ринку властивий --- всі типи

Який фактор збільшує змінні --- підвищення ЗП робітників

Який фактор збільшує постійні --- підвищення ЗП управлінського

Який фактор знижує --- зростання продуктивності

Який чинник не зумовлює --- зростання суспільного

Яким чином будується --- шляхом додавання обсягів

Якими двома основними причинами --- необмеженістю

Які властивості товару --- вартістю

Які дії Національного --- підвищення норми

Які з наведених нижче понять --- правильні відповіді

Які з наведених ситуацій …негативних зовнішніх --- завод

Які з перелічених елементів НБ --- машини

Які переваги мають привілейовані --- привілейовані

Які риси характерні для ЗАТ --- акції…не надходять

Які чинники справляють --- вартість продуктів

Яку функцію виконують гроші --- засіб платежу

Яку функцію не можуть --- міри вартості

Якщо в країні задіяні --- можна…інших товарів

Якщо в моделі AD-AS --- крива сукупного…на кейнсіанському відрізку

Якщо в моделі кейнсіанський хрест --- AD>AS

Якщо ваша фірма --- з ламаною кривою

Якщо ви прочитали --- олігополія

Якщо виробник збільшив --- спадний

Якщо виробництво певного товару --- надто багато товару при низькій ціні

Якщо всі ресурси економіки --- ефективною

Якщо граничний виторг типової --- число…збільшується

Якщо граничні витрати фірми --- граничний

Якщо два товари є --- зростання попиту

Якщо доходи державного --- профіцитним

Якщо з національного доходу вирахувати --- особистий доход

Якщо країна має --- вона може виробляти товар з нижчою альтернативною

Якщо люди втрачають --- циклічне

Якщо людина втратила …попитом --- структурне

Якщо людина втратила …спад в економіці --- циклічне

Якщо людина звільнилась --- фрикційне

Якщо номінальна процентна ставка --- зросте

Якщо обсяг використовуваного --- скоротяться

Якщо обсяг номінального ВВП --- реальний ВВП не змінився

Якщо обсяг фактичного рівноважного ВВП --- зросте рівень цін

Якщо обсяг фактичного рівноважного ВВП --- існує інфляційний

Якщо перехресна еластичність --- товари-комплементи

Якщо при абсолютно нееластичному --- збільшиться …к-ть незмінна

Якщо пропонування товару зменшується --- ціна зростає обсяг або збільшується або зменшується

Якщо реальна процентна --- скоротяться

Якщо ринкова ціна --- виникає

Якщо рівень оподаткування --- скоротяться

Якщо рівновага в моделі AD-AS --- рівень інфляції зросте, а безробіття не зміниться

Якщо сукупний попит скорочується --- фактичне безробіття буде перевищувати

Якщо сучасна економіка --- ринкові регулятори

Якщо уряд має намір --- знизити податки

Якщо фірма очікує --- є ціновим

Якщо Центральний --- зменшення

Якщо ціна --- правильні відповіді б і в

Якщо ціна товару зросла --- одиничної


Меркантилізм:
- ранній період

Стаффорд, Скаруффі

- пізній період

Мен, Монкрет”єн, Лоу, Юм, Серра, Фортей, Стюарт, Кольбер, Даванцаті, Дженовезі

- Росія

Ордін-Нащокін, І.Посошков

- Україна

Прокопович, грабянка, Величко

^ Класична школа:

Петті, Буагільбер, Сміт, Рікардо

- Англія

Мальтус, Сеніор, Мілль

- Франція

Сей, Бастіа

- США

Кері

Фізіократи

Кене, Тюрго, Гурне, Кантильон.

^ Критичний напрям політичної економії

Сісмонді, Прудон, Родбертус, Лассаль

Соціалісти-утопісти

Мор, Кампанелла, Вінстенлі, Мореллі, Сен-Сімон, Фур”є, Консідеран, Годен, Оуен, Томпсон

^ Марксиська школа

Маркс, Енгельс, Ленін?

Німецька національна політекономія

Кант, Фіхте, Мюллер, Ліст

Історична школа

Рошер, Гільдебранд, Кніс

^ Нова історична школа

Шмоллер, Бренталь, Бюхер, Зомберт, Вебер, Штаммлер, Штольцман

Маржиналізм:
- попередники

Госен, Тюнен, Курно, Дюпюї, Джевонс

- австрійська школа граничної корисності

Менгер, Візер, Бьом-Баверк

- кембріджська школа

Маршалл, Пігу, Хоутрі

- американська школа неокласиків

Кларк

- шведська(стокгольмська) школа

Вікссель

- математична школа

Вальрас, Тюнен, Парето, Бернуллі, Форбонна, Сева

- Україна

Туган-Барановський, Слуцький

Кейнсіанство

Кейнс

Неокейнсіанство:
- американська тенденція

Хансен, Харіс, домар

- англійська тенденція

Харрод, Хікс, Калдор, Філліпс

Посткейнсіанство:
- ліве крило

Робінсон, Калдор, Сраффа

- американське монетарне кейнсіанство

Клауер, Девідсон, Лейонхуфвуд,Вайнтрауб, Мінскі

Неолібералізм:
- лондонська школа

Хаєк, Роббінс

- фрайбурзька школа

Ойкен, Репке, Ерхард

- паризька школа

Рюеф, Аллє, Малінво, Столерю

- чиказька школа

Мізес, Фрідмен

^ Теорія „економіки пропонування”

Лаффер, Манделл,Фелдстайн, Боскін

Теорія раціональних очікувань

Лукас, Сарджент, Уоллес

Неокласичний синтез

Хікс, Модільяні, Самюельсон.

Інституціоналізм:
- ранній період

Веблен, Коммонс, Мітчелл

- пізній період

Берлі, Мінз, Кларк, чейз, Шумпетер, Перру, Чемберлін, Сраффа, Робінсон

- неоінституціоналізм

Гелбрейт, Ростоу, Коуз, Мюрдаль
Похожие:

Абстрактна праця праця Абстрактна праця створює вартість iconАбстрактна праця праця Абстрактна праця створює вартість
Визначте в якому з варіантів досконала конкуренція, монополістична конкуренція, олігополія, монополія
Абстрактна праця праця Абстрактна праця створює вартість iconГарантії права на працю і відпочинок”
Мабуть, усім відомі слова класиків, що праця зробила із мавпи людину” або “що праця  мати багатства”. Якщо не зважати на дещо надмірну...
Абстрактна праця праця Абстрактна праця створює вартість iconРегулювання виробничого процесу
Ритмічна праця – це праця коли за однакові проміжки часу виконується однаковий або рівномірно збільшується об’єм роботи на тому чи...
Абстрактна праця праця Абстрактна праця створює вартість iconЗ розвитком науково-технічного прогресу праця трудівників сільського
Головною продуктивною силою суспільства є працююча людина. Праця була І залишається головним джерелом матеріального І духовного достатку,...
Абстрактна праця праця Абстрактна праця створює вартість iconРеферат на тему
Ставлячи в центр своєї філософії людину, І. Франко формулює головний закон людяності, суть якого в тому, що неробство — зло, а праця...
Абстрактна праця праця Абстрактна праця створює вартість iconЗадача №30
Протягом 1 години робітник абстрактною працею створює вартість, рівну 50 центам. Денна вартість робочої сили 2 долара, Визначте масу...
Абстрактна праця праця Абстрактна праця створює вартість iconНаукова організація праці її зміст та завдання Вступ
Праця-це складне і багатоаспектне явище, яке вфідіграє в житті суспільства і кожної окремої людини таку важливу роль, що саме це...
Абстрактна праця праця Абстрактна праця створює вартість icon“Порядок реєстрації актів громадянського стану “
Щоденна праця співробітників відділів реєстрації актів громадянського стану та будинків реєстрації шлюбів необхідна для задоволення...
Абстрактна праця праця Абстрактна праця створює вартість icon"Порядок реєстрації актів громадянського стану"
Щоденна праця співробітників відділів реєстрації актів громадянського стану та будинків реєстрації шлюбів необхідна для задоволення...
Абстрактна праця праця Абстрактна праця створює вартість iconРеферат на тему: " Національний характер філософії Івана Яковича Франка" План Вступ І. Франко як школа українського політичного життя
Ставлячи в центр своєї філософії людину, І. Франко формулює головний закон людяності, суть якого в тому, що неробство — зло, а праця...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©rushkolnik.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы